Geodeta to zawód zaufania publicznego

JAK DŁUGO JESZCZE, RZĄDZĄCY BĘDĄ NA TO PRZYZWALAĆ?

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 czerwca 2017 07:32
PDFDrukujEmail

 

To, że administracja rujnuje od lat zawód "geodety uprawnionego", i że postępuje to lawinowo, przestało już kogokolwiek dziwić ale to, ?e nikomu z administracji pa?stwowej nie zale?y na post?puj?cym w ci?gu geometrycznym�spadku zaufania OBYWATELI do Pa?stwa, szczeg�lnie gdy chodzi przecie? konstytucyjn? o ochron? nieruchomo?ci przez pa?stwo, to ju? powinno u Rz?dz?cych wywo?a? co najmniej reakcj? co najmniej tak?, jak po u?yciu "tasera". W geodezji polskiej, "akcja" za "akcj?", jak w g??bokim peerelu. A i efekty z tych "akcji" s? podobne jak te peerelowskie czyli gorzej ni? op?akane, bo co gorsze odbija si? to ujemnie na interesach zwyk?ych ludzi. Ludzi,�kt�rzy dorobek ?ycia, a czasem pokole?, niechc?cy i bez w?asnej winy wik?aj? w tzw. "gry i zabawy urz?dnicze". �Tak jest i w tym przypadku...

 

WRESZCIE CO? DRGN??O...

Wpisany przez Administrator sobota, 27 maja 2017 09:30
PDFDrukujEmail
Motto: "ka?da informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a oko?o 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przes?anek, ktre zawieraj? rozmaite elementy danych przestrzennych" - W. Garstka 13 pa?dziernika 2004 r.

Oglnopolska dyskusja o Geodezji i Kartografii zosta?a rozpocz?ta przez wiceministra T. ?uchowskiego w zwi?zku z wydanym zarz?dzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa o powo?aniu zespo?u doradczego przy ministrze d/s rozwi?za? systemowych w geodezji i kartografii. To, ?e "dobra zmiana" zechcia?a si? problemem geodezji i kartografii zaj?? bo dostrzeg?a, ?e s? tu wielo-dekadowe zaniedbania i celowe zaniechania a dzia?aj?ce instytucje, procedury i narz?dzia maj? swj rodowd ideowy w zaspakajaniu PRL-owskich potrzeb. Naczelne, by nie powiedzie? sztandarowe twory jak: G?wny Urz?d Geodezji i Kartografii, Pa?stwowy Zasb Geodezyjny i Kartograficzny oraz S?u?ba Geodezyjna i Kartograficzna, to instytucje powo?ane do ?ycia dekretami w?adzy komunistycznej w 1952 r., a przej?te przez ustaw? z 17 maja 1989 r. PSGiK - jak wszystkie inne S?U?BY czasw PRL, np. S?u?ba Bezpiecze?stwa, mia?y za zadanie tylko jedno - trzymanie "za pysk" obywateli i ich inwigilowa?. Do tego rwnie? by? potrzebny centralny organ rz?dowy skupiaj?cy wszystko w jednym reku, czyli GUGiK. A jakie dzisiaj jest powo?anie S?u?by GiK? Czy aby nie podobne...

I wreszcie PZGiK, czyli sk?adnica rejestrw i map, ktra wwczas mia?a za zadanie strzec tajemnicy rozlokowania i rozmieszczenia wszelkich urz?dze?, ktre mog?y pos?u?y? celom wojskowym. Dlatego PZGiK przez dziesi?tki lat by? obj?ty monopolem pa?stwowym a geodezja podlega?a resortom tzw. "si?owym".

 

PRACODAWCA GEODETY

Wpisany przez Leszek Piszczek poniedziałek, 19 grudnia 2016 10:55
PDFDrukujEmail

W 2014 r. wraz z nowelizacj? Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmieni? si? rwnie? status "geodety uprawnionego" czyli osoby, ktra na podstawie art. 42 ustawy wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Od tamtej pory, ka?dy geodeta z uprawnieniamiodpowiada zawodowo przed Wojewdzk? Komisj? Dyscyplinarn? przyWojewodzie oraz w drugiej instancji przed Komisj? przy G?wnym Geodecie Kraju jako Centralnym Organie Administracji Rz?dowej.
Tym samym, organy pa?stwowe b?d?ce przedstawicielami Rz?du wesz?y w rol? jaka zazwyczaj przypada wy??cznie Pracodawcom na skutek zawartych umw pracowniczych. Gdy do tego we?mie si? pod uwag?, ?e geodeci musz? nieodp?atnie, bez odszkodowa? oddawa? na rzecz Pa?stwa wszystkie efekty i wyniki swych pomiarw i prac oraz wszelkie prawa do nich to tym samym, to samePa?stwo, w stosunku do Geodetwprzej??o funkcj?Pracodawcy. W naszym porz?dku prawnym tylko Pracodawca jest w?a?cicielem wytworzonych przez Pracownika dbr materialnych i intelektualnych. Tylko Pracodawca ma prawo narzuca? Pracownikom standardy i cechy wytwarzanych dbr, przeprowadza? selekcj? jako?ciow?, ilo?ciow? oraz ocen? przydatno?ci.

 

Zacznijmy od edukacji

Wpisany przez Jacek Panchyrz wtorek, 06 grudnia 2016 15:44
PDFDrukujEmail

Zacznijmy od edukacji naszych ustawodawcw, ?e my kilka lub kilkana?cie tysi?cy geodetw, przedsi?biorcw prowadzimy dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na wykonywaniu prac geodezyjnych na rzecz prywatnych zleceniodawcw i inwestorw a nie dla Aktualizacji Pa?stwowego Zasobu. Owszem w trakcie naszych prac aktualizujemy zasb, ale jest to skutek uboczny naszej pracy jej a nie podstawowy cel. Twrcy PGiK jakby o tym zapomnieli.

My mali przedsi?biorcy, w odr?nieniu od wielkich firm geodezyjno-informatycznych bior?cych milionowe zlecenia z bud?etu, by prze?y? wykonujemy dziesi?tki zlece? wartych po par? tysi?cy z?otych na rzecz prywatnych inwestorw. Jak takiemu zleceniodawcy wyt?umaczy?, ?e na jego koszt musimy poprawia? zmodernizowan? ewidencj?, inwentaryzowa? i wnosi? na zasoby budynki s?siadw? Na dodatek, jakby za kar?, nasze opracowania s? weryfikowane przez tygodnie, czasami miesi?ce. W odr?nieniu od zlece? publicznych, ktre nie podlegaj? weryfikacji a s? w?a?nie wykonywane w celu zak?adania lub modernizacji pa?stwowego zasobu.

Jaka jest wiarygodno?? tych zasobw doskonale wszyscy wiemy co sprzedaj? nam o?rodki. 90 %punktw granicznych z b??dem po?o?enia punktu 0,6 m lub 3,0 m. Mapa zasadnicza, bo o bazach nie ma mowy dok?adno?? ok 1,0 m. Przecie? to nie s? mapy, to nie s? dane. Co najwy?ej mo?na to nazwa? obrazkiem.

Podstawowy b??d za?o?enia w prawie geodezyjnym:
1/ Zg?aszanie robt
2/ Weryfikacja
3/ Uzupe?nienie pa?stwowego zasobu powinno obowi?zywa? tylko zamwienia publiczne realizowane z publicznych ?rodkw.

Kto? wreszcie musi o tym g?o?no powiedzie?. Na pewno nie zrobi tego s?u?ba geodezyjna, ktrej dobrze jest w roli w?adcy czerwonej piecz?ci. Nie zrobi? tego korporacje geodezyjno informatyczne, ktre ?yj? z ci?g?ych zmian w prawie i maj? zapewnione wielomiesi?czne lub wieloletnie kontrakty od pewnego p?atnika, produkuj?c buble przyjmowane przez zasb bez weryfikacji.
Niestety lobby urz?dniczo korporacyjne ma wi?ksz? si?? przebicia u ustawodawcy ni? my, rozdrobnieni wykonawcy, chocia? ilo?ciowo jest nas bez porwnania wi?cej.

Wida? ch?? dzia?ania nowej ekipy rz?dowej (oby nie pozorowan?), ale s? to nowi ludzie, ktrzy w dodatku nie maj? rozeznania jak dzia?a ta wymy?lona przez by?ego GGK geodezja. Administracja reprezentowana przez wingikw jest co miesi?c w Warszawie, korporacje przez obs?ug? zamwie? publicznych, te? cz?sto bywaj? na salonach. A my wykonawcy bywamy w powiatach i Warszawa w ogle nie wie o naszym istnieniu. Ludzie nieobecni nie maj? g?osu i wszystkie zmiany w prawie powstaje bez nas.

Tu jest miejsce dzia?ania zwi?zku zawodowego. Ze stowarzyszeniami w?adza mo?e rozmawia?, ale (jak to by?o dotychczas) nie musi. A ze zwi?zkiem maj?cym osobowo?? prawn? musz? konsultowa? wszystkie zmiany w prawie. Zwi?zek ma prawo reprezentowania swoich cz?onkw przed organami a w razie konfliktu organizowa? akcje protestacyjne.

St?d w?a?nie mj apel do tych wszystkich, ktrzy jeszcze nie stracili nadziei, ktrzy jeszcze maj? si?? i ch?? by prbowa? zmieni? rzeczywisto?? prawno gospodarcz? w ktrej dzia?amy. Aby zapewni? byt naszym rodzinom i pracownikom, zjednoczmy si? w zwi?zku zawodowym, niezale?nie od orientacji politycznej, cz?onkostwa w stowarzyszeniach bran?owych by wreszcie by? wys?uchany nasz g?os i nasze argumenty. By wreszcie geodezja by?a faktycznie wolnym zawodem.

J.P.

   

PIERWSZA ROCZNICA PIKIETY POD SEJMEM

Wpisany przez Leszek Piszczek środa, 09 września 2015 07:56
PDFDrukujEmail

Za kilka minut minie rok od "Pikiety Geodetw pod Sejmem" zorganizowanej jako odpowied? na imprez? w salach sejmowych, G?wnego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego obchodw 25 lecia uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mija rok, rok bardzo smutny dla geodezji a w?a?ciwie dla Geodetw, ktrzy wykonuj? us?ugi geodezyjne w firmach prywatnych oraz w samozatrudnieniu, czyli jednoosobowych dzia?alno?ciach gospodarczych. Jest to pierwszy rok dzia?ania znowelizowanych przepisw, ktre wprowadzi?y urz?dowe "licencje" i "uwierzytelnianie". Wprowadzi?y te? chaos, pozwy s?dowe, wyd?u?enie przyjmowania operatw w o?rodkach, umo?liwiono wielokrotne weryfikowanie operatw, wyd?u?ono procedury urz?dowe, jednym s?owem pe?na dewastacja.

Sytuacja tego roku spowodowa?a, ?e wielu kolegw i kole?anek rozmy?la nad zmian? zawodu, i to nie tylko ci ktrzy s? na pocz?tku "kariery" ale co gorsze rwnie? i ci, ktrzy maj? uprawnienia geodezyjne. Polityka Pa?stwa wobec kilkunastu tysi?cy geodetw uprawnionych jak rwnie? wobec co najmniej drugiej takiej grupie geodetw bez uprawnie?, jest niczym "gospodarka rabunkowa" w kopalniach w?gla kamiennego. Pa?stwo wobec nas stosuje mechanizmy rabunku z wytworzonych przez nasze przedsi?biorstwa dobra oraz przymusu pracy w celu uzupe?nienia i naprawy pa?stwowych zbiorw materia?w geodezyjnych i kartograficznych. I jeszcze za te niewolnicze praktyki zmuszeni jeste?my wnosi? op?aty. Od 1 stycznia rozpocz??y prac? w Urz?dach Wojewdzkich, Wojewdzkie Komisje Dyscyplinarne oraz Wojewdzcy Rzecznicy Dyscyplinarni, ktrych zadaniami jest orzekanie w sprawach zawodowych geodetw uprawnionych. Tym samym Rz?d przej?? uprawnienia i kompetencje samorz?dw zawodowych w zawodach zaufania zawodowego. Geodeci s? jedynym zawodem ktrych przedstawiciele nie s? zwi?zani z organami w?adzy administracyjnej pa?stwowej ?adnymi umowami pracy a w?adza administracji rz?dowej ma nad nami uprawnienia do orzekania w sprawach przewinie? zawodowych oraz kar zawodowych np. zawieszani w prawach wykonywania zawodu na w?asny rachunek lub odebrania uprawnie? zawodowych. A co najgorsze w sk?ad tych paras?dw wchodz? osoby nie tylko nie maj?ce uprawnie? geodezyjnych zawodowych ale wr?cz nie posiadaj?cy wykszta?cenia geodezyjnego.

Do czego doprowadzi sytuacja ostatniego roku? A do czego doprowadzi?a gospodarka rabunkowa Pa?stwa w Grnictwie w?gla?

 

Roboczy projekt statutu OZZG

Wpisany przez eljotpi piątek, 30 stycznia 2015 09:40
PDFDrukujEmail

/Projekt roboczy/

STATUT

OGLNOPOLSKIEGO ZWI?ZKU

ZAWODOWEGO GEODETW

Rozdzia? I

Nazwa, teren dzia?ania, siedziba W?adz Krajowych

1

Tworzy si? organizacj? zawodow? pod nazw?: Oglnopolski Zwi?zek Zawodowy Geodetw - zwany dalej Zwi?zkiem.

2

Terenem dzia?ania Zwi?zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3

Siedzib? W?adz Krajowych Zwi?zku jest ........................

Rozdzia? II

Postanowienia oglne

4

Zwi?zek jest niezale?ny od organw administracji pa?stwowej, partii politycznych, samorz?du zawodowego, stowarzysze? i innych organizacji.

5

Zwi?zek zrzesza geodetw i pracownikw geodezyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (tak?e sp?dzielczej umowy o prac?), jak rwnie? czerpi?cych ?rodki utrzymania z pracy wykonywanej mi?dzy innymi na podstawie umowy o dzie?o, prekariat 1), prace sezonowe, kontrakty, umowy zlecenia, samo zatrudnienie i inne umowy cywilno-prawne. Cz?onkami Zwi?zku mog? by? tak?e geodeci i pracownicy geodezyjni: bezrobotni, emeryci i renci?ci. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty cz?onkostwa.

   

Strona 1 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>