Geodeta to zawód zaufania publicznego

Wpisany przez eljotpi wtorek, 30 września 2014 09:40
PDFDrukujEmail

Chcieliby?my poinformowa?, ?e dzisiaj tj. 30 wrze?nia (po up?ywie 3 tygodni od "Pikiety geodetw przed Sejmem") rozpoczynamy nast?pn? akcj? protestacyjn?, polegaj?c? tym razem na zbieraniu podpisw pod "Postulatami", ktre zamierzamy przes?a? Pani Premier, jako osobie reprezentuj?cej Rz?d.

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne by?a firmowana, jako projekt rz?dowy, i jako taki zosta? uchwalony przez Sejm 5 czerwca, przez Senat 12 czerwca br. oraz podpisany 2 lipca przez Prezydenta. W zwi?zku z tym wydaje si?, ?e oprcz Pani Premier kopie podpisanych postulatw powinni otrzyma? rwnie? pozostali uczestnicy ko?cowego procesu legislacji tej ustawy tj. Prezydent Bronis?aw Komorowski oraz Marsza?kowie Sejmu i Senatu.

 

Z ostatniej chwili

Wpisany przez Administrator piątek, 12 września 2014 10:38
PDFDrukujEmail

Osoby ktre na zgromadzeniu zadeklarowa?y mo?liwo?? koordynowania dalszego dzia?ania i wpisa?y si? na list? mam ju? spisane w pliku Excelowskim. Brakuje paru emaili bo na pocz?tku wpisywali?my tylko numery telefonw ale to si? uzupe?ni. Dopisa?em te? tych ktrzy zg?aszaj? si? ju? po prote?cie. Zastanawiali?my si? z Leszkiem jak zorganizowa? dalsze dzia?anie.

Mamy tak? propozycj?, mo?na przedyskutowa?, ?eby na stronie [www.geodeci.org.pl] zrobi? na forum dzia? do dyskutowania o konkretach. W tym dziale trzeba b?dzie si? rejestrowa? z podaniem imienia i nazwiska, po to ?eby unikn?? trollowania niepo??danych go?ci. Nie chodzi oczywi?cie o ograniczanie dost?pu do tej cz??ci ale o uzyskanie mo?liwo?ci weryfikowania osb uczestnicz?cych w dyskusji. Je?li mamy tam podejmowa? decyzje anga?uj?ce nas w powa?ne dzia?ania to nie mo?emy sobie pozwoli? na dezintegrowanie tych dzia?a? przez osoby anonimowe. Tylko tyle.


Je?li Leszek zorganizuje ju? ten element forum dla dalszego dzia?ania i da Nam zna? to trzeba b?dzie si? tam zarejestrowa?. Nast?pny etap to wybr kilku, mwiono o 5, osb reprezentuj?cych grup? koordynuj?c?. Ilo?? mo?emy sprecyzowa? ju? w trakcie wybierania. Chodzi o to ?eby nie ogranicza? si? na razie w sposb sztuczny. Prosi?em ju? niektre osoby reprezentatywne dla pewnych regionw ?eby porozumieli si? w tych ?rodowiskach w kwestii wyboru knandydatw ale oczywi?cie jest pro?ba o prowadzenie takich ustale? w ca?ym zainteresowanym gronie. Kiedy wybierzemy ju? ten kilkuosobowy zesp? to oddamy im inicjatyw? do dalszego prowadzenia prac.


Postulaty ktre umie?ci? ju? na forum Leszek s? propozycj? przygotowan? w zachodniopomorskim, jeszcze przed protestem przed sejmem. Oczywi?cie s? do przedyskutowania i przerobienia. Mamy propozycj? ?eby przygotowa? je w na tym przysz?ym forum, ja bym je troch? okroi? tak ?eby?my ?atwiej osi?gneli porozumienie wok? nich, i przez naszych reprezentantw da? do podpisania w ca?ej Polsce.

Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej listy z poparciem wybrany zesp? przes?a?by albo jeszcze lepiej przekaza? osobi?cie na r?ce docelowych adresatw. Je?li postulaty mia?by silne poparcie a przy ich podpisywaniu otrzymaliby?my deklaracje uczestnictwa w kolejnym prote?cie to mo?na by takie dzia?anie, wr?czenie postulatw i protest, skoordynowa?. To taka wst?pna propozycja dzia?ania.

Pozdrawiam Radek

POPRAWKA!!!

Ma?a zmiana. Do forum dla koordynacji dzia?a? nie trzeba si? rejestrowa?. Leszek sam zak?ada konta i wysy?a powiadomienia osobom z listy.

 

Wpisany przez Administrator czwartek, 11 września 2014 06:35
PDFDrukujEmail

Gdy w Sejmie G?wny Geodeta Kraju celebrowa? Jubileusz 25-lecia uchwalenia Prawa geodezyjnego i kartograficznego to pod Sejmem zbiera?y si? ju? grupki Kole?anek i Kolegw, ktrzy w odpowiedzi na internetowy apel przyjechali by uczestniczy? w prote?cie.

 

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 września 2014 09:08
PDFDrukujEmail

Informujemy, ?e miejsce zbirki "pikiety geodetw pod Sejmem" to placyk pod pomnikime Polskiego Pa?stwa Podziemnego u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej.

Data 9 wrze?nia 2014 r. godz. 10:00

Pobierz plakat A-4 i zawie? go w swoim o?rodku

Plakat A-3

Czytajcie poni?szy Apel do Kole?anek i Kolegw, a mo?e go wydrukowa? i poda? dalej?
St?d mo?na pobra? plik apelu w pdf http://storino.pl/p/631I8
   

Wpisany przez Radek Smyk niedziela, 31 sierpnia 2014 18:25
PDFDrukujEmail

Kole?anki i Koledzy Geodeci!

Wydarzenia ostatnich tygodni i sytuacja, ktra powsta?a po nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 12 lipca sk?oni?y nas do zwrcenia si? do Was z tym apelem.

Od czasu zmian ustrojowych z roku 1989 dzia?alno?? w naszej bran?y by?a zawsze trudna ekonomicznie i prawnie zagmatwana. W?rd zawodw technicznych spadli?my na ostatnie miejsce pod wzgl?dem dochodw i jedno z pierwszych je?li chodzi o skal? bezrobocia. Dla ?wiadomych swojej sytuacji geodetw te wska?niki s? jednoznaczne i obiektywne, nie pozostawiaj? z?udze? ani nadziei. Organizacje geodezyjne wielokrotnie apelowa?y do administracji centralnej o podj?cie dzia?a? naprawczych i systemow? reform? naszej bran?y. Jednak te pro?by pozosta?y bez echa.

Kolejne zmiany przepisw zwi?ksza?y obci??enie wykonawcw wymaganiami co do zakresu opracowa?, co do ich formy i obostrze? formalnych. Wszystko w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb naszych zleceniodawcw. Na ich koszt, naszym wysi?kiem, wbrew ich i naszej woli, dokonuje si? zmian degraduj?cych dotychczasow? pozycj? klasycznych opracowa? geodezyjnych. W miejsce autorskich dokumentw geodezyjnych gwarantuj?cych jako?? i wiarygodno?? informacji pojawi?y si? bazy danych, o chaotycznej, niezrozumia?ej strukturze. Miejsce osobistej gwarancji geodety uprawnionego zast?pi?o ?wiadectwo pochodzenia z publicznej bazy danych, bez deklarowania odpowiedzialno?ci za jej tre?? przez organ prowadz?cy baz?.

Geodet? systematycznie pozbawia si? szacunku i atrybutw zawodu zaufania publicznego, sprowadzaj?c jego rol? do pos?usznego dostarczyciela informacji dla wszechw?adnego pa?stwa.

 

PROTEST PRZED SEJMEM

Wpisany przez Leszek Piszczek niedziela, 24 sierpnia 2014 08:37
PDFDrukujEmail

9. wrze?nia br. w 25 rocznic? uchwalenia, przez komunistyczny Sejm PRL, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, geodeci postanowili zaprotestowa? przed budynkiem Sejmu przeciwko feudalnemu ustrojowi panuj?cemu od 25 lat w Polskiej Geodezji i Kartografii.Natomiast G?wny Geodeta Kraju w tym dniu b?dzie organizowa? uroczyste obchodyJubileuszuuchwalenia tej ustawy. Z tej okazji b?dzie konferencja i stosowna wystawa a to wszystko pod opiek? Pani marsza?ek Ewy Kopacz oraz ministra Trzaskowskiego.
Jak mo?na w dzisiejszej rzeczywisto?ci ?wi?towa? uchwalenie prawa powsta?ego dla wzmocnienia pa?stwa socjalistycznego, zarz?dzanego centralnie, opartego na pa?stwowej w?asno?ci ?rodkw produkcji?
Jak mo?na chcie? ?wi?towa? utopijne idee o prowadzeniu pa?stwowej mapy zasadniczej, czy jej zamiennika BDOT500, obowi?zkowo i nieodp?atnie aktualizowanych, nie przez pa?stwowe przedsi?biorstwa bo takowych ju? od 20 lat nie ma, lecz przez prywatne wykonawstwo geodezyjne?

   

Strona 4 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>