Geodeta to zawód zaufania publicznego

Geodeta obywatelem drugiej kategorii?

Wpisany przez Rados?aw Smyk niedziela, 01 grudnia 2013 09:54
PDFDrukujEmail

O odr?bno?ci ka?dego zawodu, w tym zawodu geodety, stanowi specyficzny, charakterystyczny dla ka?dego z nich, zesp? wykonywanych czynno?ci. W przypadku geodetw ten wyodr?bniony przez spo?eczny podzia? pracy, utrwalony przez tradycj? i sformalizowany prawnie zesp? czynno?ci polega, w g?wnej mierze, na pozyskiwaniu i przetwarzaniu okre?lonego typu informacji. Czynno?ci te wykonywane jako ?wiadczenia na rzecz innych osb czy instytucji stanowi? dla geodetw ?rd?o dochodu.

Istot? opracowa? geodezyjnych jest w oglno?ci tworzenie geograficznych opisw rzeczywisto?ci na potrzeby administracji i gospodarki, na zlecenie osb fizycznych i podmiotw zbiorowych r?nego typu. Wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych s? sformalizowane i abstrakcyjne (przez wyodr?bnienie jedynie istotnych cech) modele o zwi?z?ej, jednoznacznej i czytelnej dla odbiorcy strukturze. Modele te mog? by? zapisywane w r?nej postaci, poczynaj?c od map i planw, przez zestawienia danych, r?nego typu wykazy, na informatycznych systemach danych przestrzennych ko?cz?c.

 

Kto tu wreszcie rz?dzi: "Leon? Czy jego dzieci?"

Wpisany przez Administrator sobota, 05 stycznia 2013 13:10
PDFDrukujEmail

Cytat: "Nale?y tylko podkre?li? konieczno?? prawid?owego rozumienia poj?cia niwelacji satelitarnej. Wskazana powy?szym przepisem oznacza metod? pomiaru ci?gw niwelacyjnych tj. przeniesienia wysoko?ci z min. dwch punktw osnowy wysoko?ciowej, anie wyznaczanie wysoko?ci metod? GPS technik? RTK lub RTN z zastosowaniem modelu geoidy i systemu ASG-EUPOS."

Gorzw Wlkp. 05.12.2012r.

STANOWISKO LWINGiK w Gorzowie Wlkp.

b?d?ce prb? wyja?nienia niektrych problemw w stosowaniu metody precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, pomiarowej techniki kinematycznej RTN lub RTK, w?wietle przepisw rozporz?dzenia MAiC z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarw sytuacyjnych i wysoko?ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikw tych pomiarw do pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 263 z 2011r. , poz. 1572).

 

SIED?MY CICHO...

Wpisany przez Administrator czwartek, 29 marca 2012 00:00
PDFDrukujEmail

Na jednym z forw internetowych:

xxx pisze> Wiesz co....lepiej sied?my cicho i nie u?wiadamiajmy Ministra. Im mniej wie, tym dla nas lepiej....chyba.

yyy pisze> xxx, my?my siedzieli cicho ju? za d?ugo, i z tego siedzenia cicho, mamy takie efekty jakie mamy. Gdyby ju? ponad 10 lat temu tzw. ?rodowisko, a czytaj SGP, protestowa?o przeciw przej?ciu ewidencji gruntw przez Starostw, gdyby protestowano przeciw pomys?om oddania Pa?stwowego przecie? Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na w?asno?? rwnie? Starostom, to dzisiaj nie mieliby?my tej zapa?ci jak? mamy. Dopiero teraz gdy si?gn?li?my dna, w?a?nie przez tych, ktrzy uwa?ali, ?e lepiej siedzie? cicho, s? ca?e wojewdztwa gdzie prawo stanowi WINGiK i powiatowe S?u?by GiK. Prawda jest taka, ?e Powiaty "odcinaj? kupony" od tego co powsta?o w czasach PRL-u, np. Mapa Zasadnicza, oraz od tego, ?e to My Wykonawcy tak naprawd? utrzymujemy, prawem kaduka, ten Zasb i Ewidencj? w stanie u?ywalno?ci, bo do aktualno?ci to d?uga i kosztowna droga. Tzn. to co Centralna w?adza oraz Powiaty zepsu?y np. numeryczn? map? ewidencyjn?, pogardzaj?c dok?adno?ciami, dokonuj?c byle taniej i szybciej, niekontrolowane kalibracje i wektoryzacje, to teraz my, niby w ?wietle prawa, musimy prostowa? i uzdatnia? podstawowe dane ewidencyjne tak by odpowiada?y standardom, oczywi?cie za w?asne pieni?dze bo Starostw podobno jest nie sta?. Pisze za w?asne pieni?dze, bo ja np. kosztami ustalenia granic przy podzia?ach, nie obarczam Zamawiaj?cych, z obawy bym nie wylecia? z rynku. Tak samo post?puj? wszyscy Geodeci, ktrych znam, bo tak naprawd?, to zwyk?y podzia? na 2 dzia?ki powinien kosztowa? nie mniej ni? 5 tys. z?. A kosztuje ?rednio 1,2 tysi?ca z?, i to te? nie wsz?dzie.

 

Minister rozkr?ca ?rubki w Geodezji

Wpisany przez Leszek Piszczek czwartek, 29 marca 2012 06:40
PDFDrukujEmail

Moje do?wiadczenie ?yciowe sk?ania mnie do konkluzji, ?e najlepszy jest taki Rz?d, ktry z daleka trzyma swoje "?apki" od Gospodarki. Przyczyna jest prosta i oczywista - bo Rz?d to Politycy a nie FACHOWCY. Dlatego te? w?a?nie, Rz?d PiS by? z tego punktu widzenia najlepszy, bo w tej materii,dzi?kuj?c bogu,nie robi? nic . :))

Niestety rz?d Donalda Tuska poczu? wiatr w... i wydelegowa? filozofa ministra sprawiedliwo?ci pana Gowina do rozkr?cania ?rubek na torowisku gospodarki. A to wszystko po to, by by?o taniej, lepiej i szybciej. Gdyby to by?a prawda to pierwszy podda?bym si? "deregulacji" (5 specjalizacji), ale to jest najzwyklejszy zabiegPublic Relations.Z tym, ?e ka?de ?rednio rozgarni?te pachole wie, ?e ?rubek z torw kolejki, ktr? dosta? od ?w. Miko?aja, nie nale?y wykr?ca? bo b?dzie po zabawie. No tak... pachole to wie, ludzie pracuj?cy w zawodach, ktre ma si? zamiar zderegulowa? te? wiedz?, ale sk?d ma to wiedzie? polityk, minister i filozof, w jednym?

I dlatego minister filozof, stoj?cy na czele ministerstwa sprawiedliwo?ci, a nie minister Boni do ktrego nale?y zwierzchnictwo nad Polsk? Geodezj? i Kartografi?, zapowiada zlikwidowanie sta?u zawodowego oraz pa?stwowego egzaminu sprawdzaj?cego faktyczne kwalifikacje zawodowe i znajomo?? standardw geodezyjno-kartograficznych, w trzech specjalizacjach geodezyjno-kartograficznych.

Pierwsza, togeodezyjne pomiary podstawowe, na ktrych to pomiarach opieraj? si? wszystkie pozosta?e specjalizacje, ba...

   

Nowe standardy geodezyjne

Wpisany przez Administrator środa, 07 marca 2012 07:47
PDFDrukujEmail

Dawno oczekiwane standardy techniczne dla geodetw wesz?y w ?ycie 22 grudnia 2011 r. , i w w?a?ciwie od razu sta?y si? punktem zapalnym dla wszystkich geodetw. Na rang? problemu wskazuje to, ?e pierwszy raz, dwie przeciwstawne strony, czyli geodeci zatrudnieni w powiatowych s?u?bach geodezyjnych ikartograficznychoraz geodeci wykonawcy, jednakowo?leoceniaj? ten przepis prawny. Jest krytykowane w?a?ciwie wszystko. Jedynie te cz??ci "standardw", ktre zosta?y w??czone ze starych instrukcjimetod?"ctr+c i ctr+v" s? bez problemowe i broni? si? same. Ale natomiast prawie wszystkie nowe "rozwi?zania" s? krytykowane, jako b??dne a bywa, ?e ca?kowicie niezrozumia?e. Samo podpisanie rozporz?dzenia o "standardach" budzi?o ju? kontrowersje, bo o fakcie podpisania dowiedzieli?my si? z informacji podanych przez GUGiK 11 listopada naTwitterze,

 

List PTG do ministra

Wpisany przez Radek Smyk, Leszek Piszczek wtorek, 28 lutego 2012 08:15
PDFDrukujEmail

Minister Micha? Boni

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

jeste?my stowarzyszeniem zawodowym skupiaj?cym grono geodetw, ktrych po??czy?a potrzeba wsplnego dzia?ania na rzecz naszego zawodu. Zwracamy si? do Pana z pro?b? o podj?cie przez Pana ministerstwo analizy stanu naszej bran?y, wkontek?cie obecnego stanu pa?stwa.

Koncepcja miejsca i organizacji geodezji w Polsce wynika z ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" uchwalonej w 1989 roku na ostatnim posiedzeniu IX kadencji Sejmu PRL. Rozwi?zania ustawowe przyj?te w tym akcie prawnym pochodz? zokresu pa?stwa o zasadniczo innym charakterze ni? to, w ktrym ?yjemy obecnie. Pa?stwa, z monopolem w zakresie wykonawstwa geodezyjnego, ze struktur? geodezji nastawion? na obs?ug? gospodarki pa?stwowej kierowanej centralistycznie i administracji kontroluj?cej maksymalnie dost?pny zakres aktywno?ci obywateli. I niestety wiele rozwi?za? zawartych w aktualnym ustawodawstwie geodezyjnym zawiera w sobie rozwi?zania przeznaczone dla tamtej, poprzedniej formy pa?stwa. Zmiany ktre w tym prawie dokonywano, od tamtego czasu do dzisiaj, nie naruszy?y podstawowych za?o?e? a jedynie nieznacznie dostosowa?y je, w sposb oczywi?cie niedoskona?y, do nowych uwarunkowa?, ktre stworzy?y kolejne reformy pa?stwa.

Ze wzgl?du na charakter tego pisma, wska?emy jedynie na kilka aspektw istniej?cej sytuacji, maj?c nadziej?, ?e sk?oni? one Pana do zainteresowania si? problemem, i do podj?cia odpowiednich krokw.

   

Strona 5 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>