Geodeta to zawód zaufania publicznego

3 KROKI do WOLNO?CI ZAWODU

Wpisany przez Leszek Piszczek poniedziałek, 11 maja 2015 05:47
PDFDrukujEmail

Koniecznie musimy spowodowa? zmiany:

1 krok - likwidacja weryfikacji/kontroli przez PODGiK-i tylko za spraw? Samorz?du Zawodowego, ktry sprawuj?c piecz? nad w?a?ciwym wykonywaniem zawodu przejmie na siebie te wszystkie uprawnienia O?rodkw a od rzecznikw wojewdzkich i wojewdzkich komisji orzekanie w sprawach zawodowych;
 

JAK GUGIK STAROSTWA OBDAROWYWA?...

Wpisany przez Leszek Piszczek wtorek, 28 kwietnia 2015 05:53
PDFDrukujEmail

Chcia?bym przedstawi? materia?y jakie przes?anoz GUGiK stowarzyszeniu PTG, w zwi?zku z ich wnioskiem o info. publiczn? vide dotycz?c? wyposa?enia Starostw w odbiorniki Trimble R8 GNSS, gdzie warto?ci takiego kompletu wynosi?a wg protoko?u przekazania 76 153.55 z?.

Z przeprowadzonej analizy materia?w dokona?em pewnych zestawie? i doszed?em do pewnych wnioskw, o ktrych ni?ej. Ale przede wszystkim temat okaza? si? na tyle rozleg?y, ?e prawdopodobnie b?dziemy musieli poprosi? o dost?p do nowych materia?w i informacji.

Z zakupionych 65 zestaww, warto?? zakupowa 5 026 381,52 z?., (na dat? przekazania odpowiedzi z materia?ami), w Starostwach jest 57 odbiornikw.

 

Wniosek do PRM o powo?ania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjnego

Wpisany przez eljotpi środa, 28 stycznia 2015 15:35
PDFDrukujEmail

Drogie Kole?anki i Koledzy,

PTG zdecydowa?o si? na wyst?pienie do Pani Ewy Kopacz o powo?anie Komisji Kodyfikacyjnej wzorem tej od Kodeksu Budowlanego, by nowe Prawo Geodezyjne by?o nie tylko rozwi?zaniami narzuconymi przez G?wny Urz?d Geodezji i Kartografii. Prosz? przeczytajcie o co chodzi PTG, i je?li podzielacie pogl?dy to wesprzyjcie swoim podpisem.

http://www.petycjeonline.com/wniosek_do_prm_o_powoania_komisji_kodyfikacyjnej_prawa_geodezyjnego

 

"Resort" odpuszcza Nowelizacj? z 12 lipca

Wpisany przez eljotpi niedziela, 23 listopada 2014 20:20
PDFDrukujEmail

Cytat:
"Podsumowanie

Wdra?anie zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest monitorowane, wnioski s? analizowane i wykorzystywane do przygotowywanej nowelizacji,"

Ten zapis wskazuje jednoznacznie na fakt, ?e zmiany obowi?zuj?ce od 12 lipca br. nie by?y poprzedzone ?adnymi symulacjami i analizami dokumentuj?cymi spodziewane efekty dla przedsi?biorstw geodezyjnych, geodetw uprawnionych prowadz?cych indywidualn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz na inne podmioty, na ktre uchwalone zmiany oddzia?ywa?y. Tym samym dokumenty opracowane i przedstawione przez tzw. Stron? Rz?dow? w Sejmie np. w trakcie obrad Podkomisji by?y niewiarygodne.

   

Wpisany przez Administrator środa, 12 listopada 2014 21:33
PDFDrukujEmail

OCENA SKUTKW REGULACJI

Ten dokument warto przeczyta? aby przekona? si? o... stopniu abstrakcji autorw projektu. Za?o?eniema priorijest to, ?e Pa?stwowy Zasb zawiera wy??cznie wiarygodnedane a wi?c wprowadzenie regulacji zostanie sprowadzone wy??cznie do automatycznego przetworzenia ju?zgromadzonych danych i informacji bez konieczno?ci pozyskiwania dodatkowych danych czy te? informacji. Projektodawcy chc? przekona? decydentw lub co gorsza s? prze?wiadczeni, ?e przej?cie zgromadzonych, w prawie wszystkich, o?rodkach danych i informacji analogowych do bazodanowych systemw informatycznych nast?pi beznak?adowo. Co jest w moim przekonaniu prb? oszustwa.

Projekt rozporz?dzenie w ogle nie przewiduje okresu przej?ciowego, dlatego nie przewiduje ?adnych przej?ciowych rozwi?za?, np. co w przypadku je?li Zasb jest wy??cznie analogowy a mapa zasadnicza jest prowadzona nadal jako kre?lone przez Wykonawcw pierworysy i matryce? Je?li kogo? to interesuje to s?u?? list? o?rodkw w Ma?opolsce gdzie nadal wykonawcy musz? drapa?, kartowa? i kre?li? rapidografami pierworysy i matryce.

Albo gdy Zasb jest analogowy a jedynie map?zasadnicz?przekszta?cono w numeryczn? "wektoryzuj?c" analog, ale nie bazodanow??

 

DLACZEGO NOWY BDOT500 i MZ

Wpisany przez L. Piszczek środa, 12 listopada 2014 12:34
PDFDrukujEmail

W dziale "Repozytorium" umie?cili?my projekt nowego rozporz?dzenia BDOT500 i MZ. Aktualne rozporz?dzenie liczy raptem 21 miesi?cy obowi?zywania. Abstrahuj?c od tego, ?e determinuje system finansowania przez Pa?stwo utopijnej idei sta?ej aktualno?ci mapy zasadniczej w skali 1:500, co z punktu widzenia celw publicznych PA?STWA POLSKIEGO jest zb?dne o czym dowodz? przyk?ady wiod?cych pa?stw Unii Europejskiej, to nale?y zauwa?y?, ?e w zasadzie jest "ukrytym" narz?dziem do automatycznego drenowania prywatnych zasobw podmiotw gospodarczych przez przejmowania efektw opracowa? geodetw uprawnionych bez odszkodowania. I to jest g?wnym celem tego przepisu, by bez zwi?kszania nak?adw i etatw w Powiatowych O?rodkach Geodezyjnych i Kartograficznych zasilanie i aktualizowanie Pa?stwowego Zasobu dokonywali prywatni geodeci - przedsi?biorcy pod rygorem nie uwierzytelniania ich materia?w i map zlecanych przez Inwestorw.

Ja nie rozumiem dlaczego akurat to rozporz?dzenie jest zmieniane a nie na przyk?ad du?o starsze i bardziej kontrowersyjne (posiadaj?ce wi?cej b??dw) rozporz?dzenie w/s standardw z 2011 r.? Co takiego sta?o si? pomi?dzy 12 lutego 2013 r. a dniem dzisiejszym, ?e zdecydowano si? na wymian? ca?ego rozporz?dzenia? Jakie s? faktyczne powody, ktrych pr?no szuka? w gugik-owskim uzasadnieniu? Czy?by mia? racj? W. Izdebski pisz?c o b??dach w GML-u? Czy znowu "kuchennymi drzwiami" prbuje si? co? przemyci??

   

Strona 2 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>