PROTEST PRZED SEJMEM - ZMIANY PO 12 LIPCA

PROTEST PRZED SEJMEM - ZMIANY PO 12 LIPCA

PDFDrukujEmail
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Spis treści
PROTEST PRZED SEJMEM
ZMIANY PO 12 LIPCA
SIERPNIOWE POSTULATY (2014)
PROPOZYCJE HASE? NA MANIFESTACJ?
Wszystkie strony

12 lipca Sejm uchwali? zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ktre nie by?y konsultowane ze stron? spo?eczn?, a ktrezmusi?y geodetw do zakupu nowych narz?dzi i programw komputerowych, ktre wyniki prac oraz stworzone przez geodetw mapy s? w stanie przetworzy? do postaci GML, ktra pozwala na automatyczne uzupe?nianie pa?stwowych baz danych. Ten przymus obowi?zuje nawet wtedy, gdy pa?stwowejednostkinie s? przygotowane do przyj?cia danych w formacie GML. Jest to kolejne pogwa?cenie prawa a w szczeglno?ci ustawy o ochronie baz danych z 2001 r. stanowi?cej, ?e w?a?cicielem bazy jest podmiot ktry ponis? koszty jej wytworzenia. W tym konkretnym przypadku ka?dy geodeta wyniki pomiarw i opracowa? musi przekszta?ci? i przekaza? w postaci GML jako jednostkow? baz? danych umo?liwiaj?c? automatyczne uzupe?nienie odpowiedniej obszarowej obejmuj?cej jeden powiat bazy danych.


Jednak najwi?ksze, rujnuj?ce prac? geodetw zmiany wprowadzonotworz?c skomplikowane, niespotykane w innych sferach, relacje mi?dzy gospodark?, reprezentowan? przez wykonawcw geodezyjnych i kartograficznych a pa?stwem, reprezentowanym przez pa?stwowy zasb. Rozbudowano system zale?no?ci i zwi?kszono zakres kontroli i nadzoru nad bie??cym dzia?aniem wykonawcw. Rozlu?niono obowi?zki i wyd?u?ono terminy do za?atwiania przez administracj? geodezyjn? spraw zwi?zanych z udost?pnianiem zasobu geodezyjnego. Skomplikowano do absurdu procedury administracyjne wprowadzaj?c noweformularzewnioskw, zg?osze?, dokumenty obliczania op?at, itp. - zwi?kszaj?c ilo?? "produkowanych" dokumentw co najmniej dwukrotnie a w niektrych procedurach o?miokrotnie. Wprowadzono konieczno?? uzyskiwania, w ka?dym przypadku wykorzystywania materia?w z pa?stwowego zasobu, licencji okre?laj?cych warunki wykorzystywania. Nawet w przypadkach materia?w sporz?dzonych przez t? sam? osob?, ktra by wykorzysta? w?asn? prac? lub opracowanie musi za ka?dym razem uzyska? licencj?, i ka?dorazowo j? op?aci?. Z gry za?o?ono najni?sz? op?at? wynosz?c? 30 z?, niezale?n? od og?oszonych w ustawie cen, czyli zastosowano rycza?t. Wbrew braku obligatoryjnych przepisw nakazuj?cych uwierzytelnianie map sporz?dzonych przez prywatnych geodetw oraz pomimo braku definicji takiego uwierzytelniania zmusza si? do uiszczania op?at wg. interpretacji G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii 50 z? za pierwsz? map? i po 5 z? za nast?pne mapy, przy czym taka formu?a nie wynika z ?adnego przepisu prawa. (http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje pkt 9.)