PROTEST PRZED SEJMEM - SIERPNIOWE POSTULATY (2014)

PROTEST PRZED SEJMEM - SIERPNIOWE POSTULATY (2014)

PDFDrukujEmail
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Spis treści
PROTEST PRZED SEJMEM
ZMIANY PO 12 LIPCA
SIERPNIOWE POSTULATY (2014)
PROPOZYCJE HASE? NA MANIFESTACJ?
Wszystkie strony

A to s? postulaty, ktre pada?y na geodezyjnych forach internetowych:

1. Cofni?cie zmian, ktre nawet o?miokrotnie zwi?kszy?y biurokracj? oraz wyd?u?y?y terminy za?atwiania spraw zwi?zanych z PZGiK.

2.Uproszczenie op?at za udost?pnianie danych i materia?w z Pa?stwowego Zasobu.

3. Zlikwidowanie licencji a wprowadzenie zasady jednokrotnego pobierania op?aty za udost?pnione materia?y i informacje z prawem wielokrotnego ich wykorzystania przez podmiot wnosz?cy op?aty.

4. Odst?pienie od niesprawiedliwych procedur uwierzytelniania dokumentw i map sporz?dzonych przez Geodetw Uprawnionych. Uwierzytelniania mog? dokonywa? wy??cznie autorzy opracowa?.

5. Odwo?anie GGK i jego doradcw odpowiedzialnych za wprowadzenie nieodpowiedzialnych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz za spowodowanie obecnego ba?aganu.

6. Postulujemy rozwj sieci ASG-EUPOS za miliony wydawane na aplikacje istniej?ce ju? na rynku a nie dotycz?ce celw i zada? obci??aj?cych GUGiK.

7. Powrt do wykonywania tycze? budynkw, budowli oraz elementw sieci uzbrojenia terenu bez obowi?zku zg?aszania tych prac.

8. Uchylenie obowi?zku zg?aszania prac geodezyjnych i kartograficznych przez zast?pienie zg?osze? wnioskami o wydanie informacji i materia?w.

9. Odst?pienie od obowi?zku przekazywania przez geodetw wynikw prac geodezyjnych i kartograficznych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zlecone prace zweryfikowane przez inne uprawnione podmioty dzia?alno?ci geodezyjnej i kartograficznej ni? wykonawcy powinny by? przekazywane zleceniodawcom, ktrzy mog? je przekaza? organom na ??danie ktrych by?y opracowywane.

10. Odst?pienie od prowadzenia Mapy Zasadniczej oraz BDOT500 jako zada? nie maj?cych nic wsplnego z interesem Pa?stwa. Map? Zasadnicz? oraz BDOT500 mog? prowadzi? jednostki terytorialnych samorz?dw przy finansowaniu z w?asny bud?etw, je?li uznaj? to za przydatne do realizacji celw statutowych.

11. Opracowanie z udzia?em przedstawicieli spo?eczno?ci zawodowej projektu ustawy powo?uj?cej Samorz?d Zawodowy. Doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm ustawy powo?uj?cej Samorz?d Zawodowy Geodetw Uprawnionych i Kartografw.

12. Uchylenie niezgodnych z ustaw? zasadnicz? przepisw upowa?niaj?cych do powo?ywania Rzecznikw dyscyplinarnych oraz Komisji dyscyplinarnych wchodz?cych w sk?ad Urz?dw Wojewdzkich oraz Komisji Odwo?awczej przy G?wnym Geodecie Kraju, a kompetencje i uprawnienia tych organw przekaza? Samorz?dom Zawodowym.

13.Powo?anie Komisji Kodyfikacyjnej do prac nad now? ustaw? "prawo geodezyjne i kartograficzne", w ktrej jako cz?onkowie b?d? uczestniczyli przedstawiciele ?rodowisk naukowych oraz organizacji pozarz?dowych zrzeszaj?cych geodetw i kartografw - GIG, PGK, PTG, SGP, SKP.

14. Likwidacja G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii jako urz?du administracji centralnej zupe?nie niepotrzebnego Pa?stwu i gospodarce.

15. W miejsce zlikwidowanego GUGiK-u powo?anie, wzorem wielu pa?stw Unii Europejskiej, Centralnej Agencji Katastralnej i Wojewdzkich Delegatur Katastralnych. Na szczeblu powiatowym powo?anie Inspektoratw Katastralnych. Te nowe instytucje pa?stwowe o pionowej strukturze podleg?o?ci s?u?bowej oprcz prowadzenia katastru nieruchomo?ci zajmowa?yby si? Ewidencj? pa?stwowej osnowy geodezyjnej i grawimetrycznej oraz Geodezyjn? Ewidencj? Sieci Uzbrojenia Terenu.

16. ...