PROTEST PRZED SEJMEM

PROTEST PRZED SEJMEM

PDFDrukujEmail
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Spis treści
PROTEST PRZED SEJMEM
ZMIANY PO 12 LIPCA
SIERPNIOWE POSTULATY (2014)
PROPOZYCJE HASE? NA MANIFESTACJ?
Wszystkie strony

9. wrze?nia br. w 25 rocznic? uchwalenia, przez komunistyczny Sejm PRL, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, geodeci postanowili zaprotestowa? przed budynkiem Sejmu przeciwko feudalnemu ustrojowi panuj?cemu od 25 lat w Polskiej Geodezji i Kartografii.Natomiast G?wny Geodeta Kraju w tym dniu b?dzie organizowa? uroczyste obchodyJubileuszuuchwalenia tej ustawy. Z tej okazji b?dzie konferencja i stosowna wystawa a to wszystko pod opiek? Pani marsza?ek Ewy Kopacz oraz ministra Trzaskowskiego.
Jak mo?na w dzisiejszej rzeczywisto?ci ?wi?towa? uchwalenie prawa powsta?ego dla wzmocnienia pa?stwa socjalistycznego, zarz?dzanego centralnie, opartego na pa?stwowej w?asno?ci ?rodkw produkcji?
Jak mo?na chcie? ?wi?towa? utopijne idee o prowadzeniu pa?stwowej mapy zasadniczej, czy jej zamiennika BDOT500, obowi?zkowo i nieodp?atnie aktualizowanych, nie przez pa?stwowe przedsi?biorstwa bo takowych ju? od 20 lat nie ma, lecz przez prywatne wykonawstwo geodezyjne?


Jak mo?na twierdzi? (PL-0710.4.2014), ?e geodeci bez korzystania z pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie s? w stanie wykona? ?adnego pomiaru, ?adnej us?ugi? A jak to robi? podmioty geodezyjne w krajach Unii Europejskiej gdzie nie prowadzi si? PZGiK?
Jak mo?na ?wi?towa? takie prawo, ktre pozwala sprzedawa? licencje na wykorzystywanie efektw cudzej pracy, na wykorzystywanie cudzych opracowa? i cudzych materia?w geodezyjnych i kartograficznych?
Jak mo?na ?wi?towa? prawo uwierzytelniania przez organy pa?stwowe dokumentwopracowanychprzezwykonawcwpracgeodezyjnychlubprackartograficznych, nie posiadaj?c orygina?w albo uwierzytelnia? orygina?y nie b?d?c ich autorem?
Czy te absurdy upowa?niaj? kogokolwiek do ?wi?towania, Panie Kazimierzu Bujakowski - G?wny Geodeto Kraju?

To podstawowe prawo przez lata obudowywane szczeg?owymi przepisami spowodowa?o, ?e wszyscy geodeci ?wiadcz?cy prywatne us?ugi, zostali ca?kowicie podporz?dkowani organom administracji pa?stwowej a wszystkie wyniki i efekty ich pracy automatycznie staj? si? w?asno?ci? pa?stwa w dyspozycji pa?stwowej s?u?by geodezyjnej i kartograficznej.Ustawa zosta?a uchwalona na potrzeby i dla pa?stwa socjalistycznego, gdzie gospodark? zarz?dzano centralnie a gospodarka by?a oparta o przedsi?biorstwa pa?stwowe, dlatego ustanowienie monopolu pa?stwa na informacje geodezyjne by?o logiczn? konsekwencj?. Ale od 20 lat mamy ustrj gospodarczy oparty wy??cznie na w?asno?ci prywatnej i wolnym rynku, dlatego utrzymywanie nadal aresztu pa?stwa na geodezyjnej i kartograficznej informacji jest po prostu bezprawiem.
Przez ca?y ten czas Prawa geodezyjnego i kartograficznego jest stra?nikiem obowi?zkowego ?wiadczenia na rzecz Pa?stwa, przez prywatne podmioty, nieodp?atnych prac i czynno?ci. Ka?dy geodeta nie do??, ?e wszystkie pomiary, obliczenia i opracowania musi nieodp?atnie odda? pa?stwu wraz z przys?uguj?cymi mu jako wytwrcy prawami, to jeszcze musi nanosi? wszystko to co pomierzy? na pa?stwowe mapy. To w ten sposb pa?stwowy zasb geodezyjny jest aktualizowany i utrzymywany w jako takiej, ale tylko przypadkowej aktualno?ci. Ten system, stworzony dla przedsi?biorstw pa?stwowych w czasach Polski Ludowej, dzisiaj nie jest w stanie stworzy? w pe?ni aktualne mapy na potrzeby inwestycyjne. Permanentna aktualizacja podk?adw mapowych, tak by w ka?dym czasie przedstawia?y faktyczny stan terenu jest niemo?liwa z przyczyn czysto materialnych, a ca?kowicie absurdalna z punktu widzenia celw i potrzeb pa?stwa.
Nigdzie na ?wiecie, nikt nie jest na tyle szalony, by stawia? pa?stwu obowi?zek sta?ego, permanentnego aktualizowania pa?stwowych zasobw o takiej szczeg?owo?ci, ktra jest potrzebna wy??cznie do sporz?dzania map dla celw projektowo - inwestycyjnych dla prywatnego sektora gospodarki. ?adne pa?stwo w Unii Europejskiej nie zdecydowa?o si? na takie obci??enie bud?etu publicznego, ani na niedemokratyczny system obowi?zuj?cy w Polsce.Ograniczenie i reglamentowanie wolno?ci gospodarczej przez wymg zg?aszania i nadzorowania ka?dej pracy geodezyjnej jest wy??cznie cech? naszej pa?stwowo?ci.


12 lipca Sejm uchwali? zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ktre nie by?y konsultowane ze stron? spo?eczn?, a ktrezmusi?y geodetw do zakupu nowych narz?dzi i programw komputerowych, ktre wyniki prac oraz stworzone przez geodetw mapy s? w stanie przetworzy? do postaci GML, ktra pozwala na automatyczne uzupe?nianie pa?stwowych baz danych. Ten przymus obowi?zuje nawet wtedy, gdy pa?stwowejednostkinie s? przygotowane do przyj?cia danych w formacie GML. Jest to kolejne pogwa?cenie prawa a w szczeglno?ci ustawy o ochronie baz danych z 2001 r. stanowi?cej, ?e w?a?cicielem bazy jest podmiot ktry ponis? koszty jej wytworzenia. W tym konkretnym przypadku ka?dy geodeta wyniki pomiarw i opracowa? musi przekszta?ci? i przekaza? w postaci GML jako jednostkow? baz? danych umo?liwiaj?c? automatyczne uzupe?nienie odpowiedniej obszarowej obejmuj?cej jeden powiat bazy danych.


Jednak najwi?ksze, rujnuj?ce prac? geodetw zmiany wprowadzonotworz?c skomplikowane, niespotykane w innych sferach, relacje mi?dzy gospodark?, reprezentowan? przez wykonawcw geodezyjnych i kartograficznych a pa?stwem, reprezentowanym przez pa?stwowy zasb. Rozbudowano system zale?no?ci i zwi?kszono zakres kontroli i nadzoru nad bie??cym dzia?aniem wykonawcw. Rozlu?niono obowi?zki i wyd?u?ono terminy do za?atwiania przez administracj? geodezyjn? spraw zwi?zanych z udost?pnianiem zasobu geodezyjnego. Skomplikowano do absurdu procedury administracyjne wprowadzaj?c noweformularzewnioskw, zg?osze?, dokumenty obliczania op?at, itp. - zwi?kszaj?c ilo?? "produkowanych" dokumentw co najmniej dwukrotnie a w niektrych procedurach o?miokrotnie. Wprowadzono konieczno?? uzyskiwania, w ka?dym przypadku wykorzystywania materia?w z pa?stwowego zasobu, licencji okre?laj?cych warunki wykorzystywania. Nawet w przypadkach materia?w sporz?dzonych przez t? sam? osob?, ktra by wykorzysta? w?asn? prac? lub opracowanie musi za ka?dym razem uzyska? licencj?, i ka?dorazowo j? op?aci?. Z gry za?o?ono najni?sz? op?at? wynosz?c? 30 z?, niezale?n? od og?oszonych w ustawie cen, czyli zastosowano rycza?t. Wbrew braku obligatoryjnych przepisw nakazuj?cych uwierzytelnianie map sporz?dzonych przez prywatnych geodetw oraz pomimo braku definicji takiego uwierzytelniania zmusza si? do uiszczania op?at wg. interpretacji G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii 50 z? za pierwsz? map? i po 5 z? za nast?pne mapy, przy czym taka formu?a nie wynika z ?adnego przepisu prawa. (http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje pkt 9.)


A to s? postulaty, ktre pada?y na geodezyjnych forach internetowych:

1. Cofni?cie zmian, ktre nawet o?miokrotnie zwi?kszy?y biurokracj? oraz wyd?u?y?y terminy za?atwiania spraw zwi?zanych z PZGiK.

2.Uproszczenie op?at za udost?pnianie danych i materia?w z Pa?stwowego Zasobu.

3. Zlikwidowanie licencji a wprowadzenie zasady jednokrotnego pobierania op?aty za udost?pnione materia?y i informacje z prawem wielokrotnego ich wykorzystania przez podmiot wnosz?cy op?aty.

4. Odst?pienie od niesprawiedliwych procedur uwierzytelniania dokumentw i map sporz?dzonych przez Geodetw Uprawnionych. Uwierzytelniania mog? dokonywa? wy??cznie autorzy opracowa?.

5. Odwo?anie GGK i jego doradcw odpowiedzialnych za wprowadzenie nieodpowiedzialnych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz za spowodowanie obecnego ba?aganu.

6. Postulujemy rozwj sieci ASG-EUPOS za miliony wydawane na aplikacje istniej?ce ju? na rynku a nie dotycz?ce celw i zada? obci??aj?cych GUGiK.

7. Powrt do wykonywania tycze? budynkw, budowli oraz elementw sieci uzbrojenia terenu bez obowi?zku zg?aszania tych prac.

8. Uchylenie obowi?zku zg?aszania prac geodezyjnych i kartograficznych przez zast?pienie zg?osze? wnioskami o wydanie informacji i materia?w.

9. Odst?pienie od obowi?zku przekazywania przez geodetw wynikw prac geodezyjnych i kartograficznych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zlecone prace zweryfikowane przez inne uprawnione podmioty dzia?alno?ci geodezyjnej i kartograficznej ni? wykonawcy powinny by? przekazywane zleceniodawcom, ktrzy mog? je przekaza? organom na ??danie ktrych by?y opracowywane.

10. Odst?pienie od prowadzenia Mapy Zasadniczej oraz BDOT500 jako zada? nie maj?cych nic wsplnego z interesem Pa?stwa. Map? Zasadnicz? oraz BDOT500 mog? prowadzi? jednostki terytorialnych samorz?dw przy finansowaniu z w?asny bud?etw, je?li uznaj? to za przydatne do realizacji celw statutowych.

11. Opracowanie z udzia?em przedstawicieli spo?eczno?ci zawodowej projektu ustawy powo?uj?cej Samorz?d Zawodowy. Doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm ustawy powo?uj?cej Samorz?d Zawodowy Geodetw Uprawnionych i Kartografw.

12. Uchylenie niezgodnych z ustaw? zasadnicz? przepisw upowa?niaj?cych do powo?ywania Rzecznikw dyscyplinarnych oraz Komisji dyscyplinarnych wchodz?cych w sk?ad Urz?dw Wojewdzkich oraz Komisji Odwo?awczej przy G?wnym Geodecie Kraju, a kompetencje i uprawnienia tych organw przekaza? Samorz?dom Zawodowym.

13.Powo?anie Komisji Kodyfikacyjnej do prac nad now? ustaw? "prawo geodezyjne i kartograficzne", w ktrej jako cz?onkowie b?d? uczestniczyli przedstawiciele ?rodowisk naukowych oraz organizacji pozarz?dowych zrzeszaj?cych geodetw i kartografw - GIG, PGK, PTG, SGP, SKP.

14. Likwidacja G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii jako urz?du administracji centralnej zupe?nie niepotrzebnego Pa?stwu i gospodarce.

15. W miejsce zlikwidowanego GUGiK-u powo?anie, wzorem wielu pa?stw Unii Europejskiej, Centralnej Agencji Katastralnej i Wojewdzkich Delegatur Katastralnych. Na szczeblu powiatowym powo?anie Inspektoratw Katastralnych. Te nowe instytucje pa?stwowe o pionowej strukturze podleg?o?ci s?u?bowej oprcz prowadzenia katastru nieruchomo?ci zajmowa?yby si? Ewidencj? pa?stwowej osnowy geodezyjnej i grawimetrycznej oraz Geodezyjn? Ewidencj? Sieci Uzbrojenia Terenu.

16. ...


A to s? propozycje hase? na transparenty okoliczno?ciowe, mo?na u?ywa? bez obawy o LICENCJE i DOO!

1. DO?? LEKCEWA?ENIA GEODETW!

2. CHORE PRAWO = CHORA GEODEZJA

3. CHCEMY PROSTEGO PRAWA W GEODEZJI!

4. DO?? NISZCZENIA NAS PRZEZ PA?STWO!

5. GEODETA PRACUJE, GUGiK RUJNUJE!

6. CHCEMY KOMUNY. BO WTEDY MIELI?MY PRAC?!

7. NIE CYFRYZUJCIE NAM TEJ FURMANKI!

8. BA?AGANU NIE DA SI? ZINFORMATYZOWA?!

9. PODAJCIE SI? DO DYMISJI - KRAJU NIE STA? NA DALSZE WYRZUCANIE PIENI?DZY W B?OTO!

10. GUGiK - G?WNY URZ?D G?UPOTY i KRETYNIZMU

11. ZLIKWIDOWA? GUGiK - TO WIELOMILIARDOWE OSZCZ?DNO?CI DLA PA?STWA!

12. ROZWI?ZA? PA?STWOW? RAD? GEODEZYJN? I KARTOGRAFICZN?! BO NIC NIE ROBI.

13. BUJAKOWSKI GRABARZEM POLSKIEJ GEODEZJI

14. PANIE MINISTRZE TRZASKOWSKI... JEST PAN TAM? BO JAKBY PANA NIE BY?O...

15. PRZESTA?CIE WYDAWA? PIENI?DZE PODATNIKW, ZACZNIJCIE WRESZCIE CO? PO?YTECZNEGO ROBI?!

16. DO?? EKSPERTYZ I WSPARCIA Z PRZETARGW! ZATRUDNIJCIE FACHOWCW!

17. NIE CHCEMY GEOPORTALU-3! CHCEMY PORZ?DKU W EWIDENCJI GRUNTW!

18. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMO?CIACH: CHYBA NIE XXI WIEKU!

19. PRZESTA?CIE INTERPRETOWA? PRAWO - ZACZNIJCIE WRESZCIE JE CZYTA?!

20. WY MACIE PENSJE - NA KTRE MY MUSIMY ZAROBI?!

21. NIC O GEODEZJI BEZ GEODETW!

22. UWA?ACIE NAS ZA IDIOTW?

23. SEJM - WSTYD! BO ?WIADOMIE TWORZYCIE BUBLE PRAWNE!

24. NIE JETE?MY NIEWOLNIKAMI URZ?DNIKW!

25. 25 LAT ZNIEWOLENIA GEODETW. DO?? TEGO!

26. WY ?WI?TUJECIE 25 LECIE OBOWI?ZYWANIA KOMUNISTYCZNEGO PRAWA.
MY PRZECIW NIEMU PROTESTUJEMY!

27. GEODETA TO ZAWD ZAUFANIA PUBLICZNEGO!

28. CHCEMY SAMORZ?DU ZAWODOWEGO GEODETW I KARTOGRAFW!

29. KUPCIE SOBIE SZKLANE NOCNIKI - ZOBACZYCIE CO NAROBILI?CIE!

30. NAST?PNYM RAZEM PRZYJDZIEMY Z OPONAMI I GRNIKAMI!