PROTEST PRZED SEJMEM

PROTEST PRZED SEJMEM

PDFDrukujEmail
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Spis treści
PROTEST PRZED SEJMEM
ZMIANY PO 12 LIPCA
SIERPNIOWE POSTULATY (2014)
PROPOZYCJE HASE? NA MANIFESTACJ?
Wszystkie strony

9. wrze?nia br. w 25 rocznic? uchwalenia, przez komunistyczny Sejm PRL, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, geodeci postanowili zaprotestowa? przed budynkiem Sejmu przeciwko feudalnemu ustrojowi panuj?cemu od 25 lat w Polskiej Geodezji i Kartografii.Natomiast G?wny Geodeta Kraju w tym dniu b?dzie organizowa? uroczyste obchodyJubileuszuuchwalenia tej ustawy. Z tej okazji b?dzie konferencja i stosowna wystawa a to wszystko pod opiek? Pani marsza?ek Ewy Kopacz oraz ministra Trzaskowskiego.
Jak mo?na w dzisiejszej rzeczywisto?ci ?wi?towa? uchwalenie prawa powsta?ego dla wzmocnienia pa?stwa socjalistycznego, zarz?dzanego centralnie, opartego na pa?stwowej w?asno?ci ?rodkw produkcji?
Jak mo?na chcie? ?wi?towa? utopijne idee o prowadzeniu pa?stwowej mapy zasadniczej, czy jej zamiennika BDOT500, obowi?zkowo i nieodp?atnie aktualizowanych, nie przez pa?stwowe przedsi?biorstwa bo takowych ju? od 20 lat nie ma, lecz przez prywatne wykonawstwo geodezyjne?


Jak mo?na twierdzi? (PL-0710.4.2014), ?e geodeci bez korzystania z pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie s? w stanie wykona? ?adnego pomiaru, ?adnej us?ugi? A jak to robi? podmioty geodezyjne w krajach Unii Europejskiej gdzie nie prowadzi si? PZGiK?
Jak mo?na ?wi?towa? takie prawo, ktre pozwala sprzedawa? licencje na wykorzystywanie efektw cudzej pracy, na wykorzystywanie cudzych opracowa? i cudzych materia?w geodezyjnych i kartograficznych?
Jak mo?na ?wi?towa? prawo uwierzytelniania przez organy pa?stwowe dokumentwopracowanychprzezwykonawcwpracgeodezyjnychlubprackartograficznych, nie posiadaj?c orygina?w albo uwierzytelnia? orygina?y nie b?d?c ich autorem?
Czy te absurdy upowa?niaj? kogokolwiek do ?wi?towania, Panie Kazimierzu Bujakowski - G?wny Geodeto Kraju?

To podstawowe prawo przez lata obudowywane szczeg?owymi przepisami spowodowa?o, ?e wszyscy geodeci ?wiadcz?cy prywatne us?ugi, zostali ca?kowicie podporz?dkowani organom administracji pa?stwowej a wszystkie wyniki i efekty ich pracy automatycznie staj? si? w?asno?ci? pa?stwa w dyspozycji pa?stwowej s?u?by geodezyjnej i kartograficznej.Ustawa zosta?a uchwalona na potrzeby i dla pa?stwa socjalistycznego, gdzie gospodark? zarz?dzano centralnie a gospodarka by?a oparta o przedsi?biorstwa pa?stwowe, dlatego ustanowienie monopolu pa?stwa na informacje geodezyjne by?o logiczn? konsekwencj?. Ale od 20 lat mamy ustrj gospodarczy oparty wy??cznie na w?asno?ci prywatnej i wolnym rynku, dlatego utrzymywanie nadal aresztu pa?stwa na geodezyjnej i kartograficznej informacji jest po prostu bezprawiem.
Przez ca?y ten czas Prawa geodezyjnego i kartograficznego jest stra?nikiem obowi?zkowego ?wiadczenia na rzecz Pa?stwa, przez prywatne podmioty, nieodp?atnych prac i czynno?ci. Ka?dy geodeta nie do??, ?e wszystkie pomiary, obliczenia i opracowania musi nieodp?atnie odda? pa?stwu wraz z przys?uguj?cymi mu jako wytwrcy prawami, to jeszcze musi nanosi? wszystko to co pomierzy? na pa?stwowe mapy. To w ten sposb pa?stwowy zasb geodezyjny jest aktualizowany i utrzymywany w jako takiej, ale tylko przypadkowej aktualno?ci. Ten system, stworzony dla przedsi?biorstw pa?stwowych w czasach Polski Ludowej, dzisiaj nie jest w stanie stworzy? w pe?ni aktualne mapy na potrzeby inwestycyjne. Permanentna aktualizacja podk?adw mapowych, tak by w ka?dym czasie przedstawia?y faktyczny stan terenu jest niemo?liwa z przyczyn czysto materialnych, a ca?kowicie absurdalna z punktu widzenia celw i potrzeb pa?stwa.
Nigdzie na ?wiecie, nikt nie jest na tyle szalony, by stawia? pa?stwu obowi?zek sta?ego, permanentnego aktualizowania pa?stwowych zasobw o takiej szczeg?owo?ci, ktra jest potrzebna wy??cznie do sporz?dzania map dla celw projektowo - inwestycyjnych dla prywatnego sektora gospodarki. ?adne pa?stwo w Unii Europejskiej nie zdecydowa?o si? na takie obci??enie bud?etu publicznego, ani na niedemokratyczny system obowi?zuj?cy w Polsce.Ograniczenie i reglamentowanie wolno?ci gospodarczej przez wymg zg?aszania i nadzorowania ka?dej pracy geodezyjnej jest wy??cznie cech? naszej pa?stwowo?ci.