PDFDrukujEmail
Spis treści
APEL ORGANIZATORA PIKIETY GEODETÓW PRZED SEJMEM
Pa?stwo nie jest opiekunem
Cierpliwo?? te? ma granice
Wszystkie strony

 

Kole?anki i Koledzy Geodeci!

Wydarzenia ostatnich tygodni i sytuacja, która powsta?a po nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 12 lipca sk?oni?y nas do zwrócenia si? do Was z tym apelem.

Od czasu zmian ustrojowych z roku 1989 dzia?alno?? w naszej bran?y by?a zawsze trudna ekonomicznie i prawnie zagmatwana. W?ród zawodów technicznych spadli?my na ostatnie miejsce pod wzgl?dem dochodów i jedno z pierwszych je?li chodzi o skal? bezrobocia. Dla ?wiadomych swojej sytuacji geodetów te wska?niki s? jednoznaczne i obiektywne, nie pozostawiaj? z?udze? ani nadziei. Organizacje geodezyjne wielokrotnie apelowa?y do administracji centralnej o podj?cie dzia?a? naprawczych i systemow? reform? naszej bran?y. Jednak te pro?by pozosta?y bez echa.

Kolejne zmiany przepisów zwi?ksza?y obci??enie wykonawców wymaganiami co do zakresu opracowa?, co do ich formy i obostrze? formalnych. Wszystko w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb naszych zleceniodawców. Na ich koszt, naszym wysi?kiem, wbrew ich i naszej woli, dokonuje si? zmian degraduj?cych dotychczasow? pozycj? klasycznych opracowa? geodezyjnych. W miejsce autorskich dokumentów geodezyjnych gwarantuj?cych jako?? i wiarygodno?? informacji pojawi?y si? bazy danych, o chaotycznej, niezrozumia?ej strukturze. Miejsce osobistej gwarancji geodety uprawnionego zast?pi?o ?wiadectwo pochodzenia z publicznej bazy danych, bez deklarowania odpowiedzialno?ci za jej tre?? przez organ prowadz?cy baz?.

 

Geodet? systematycznie pozbawia si? szacunku i atrybutów zawodu zaufania publicznego, sprowadzaj?c jego rol? do pos?usznego dostarczyciela informacji dla wszechw?adnego pa?stwa.

 

 


Wszystkie te zmiany wprowadza si? i realizuje w sposób obni?aj?cy jako?? pa?stwa. Obywatelom odbiera si? zaufanie do geodezji jako bran?y gwarantuj?cej ich prawa do nieruchomo?ci. Inwestorom utrudnia si? dzia?anie przez wyd?u?one procedury formalne i narzucanie ?róde? informacji nie spe?niaj?cych ich wymaga?. Geodetom odbiera si? prawo kierowania si? interesem klientów, narzucaj?c im jako g?ówny cel aktualizowanie pa?stwowych baz danych.

Ostatnia nowelizacja dokonana 12 lipca w sposób szokowy przekroczy?a granice wytrzyma?o?ci naszego ?rodowiska. W pierwszej chwili o?rodki dokumentacji geodezyjnej przesta?y prowadzi? obs?ug? geodetów nie potrafi?c w praktyce zastosowa? nowych przepisów i regulacji. Firmy geodezyjne stan??y w obliczu bankructwa wobec braku mo?liwo?ci realizowania zawartych umów, wobec nag?ej, nie zapowiedzianej zmiany zasad funkcjonowania zasobu i wobec zmiany sposobu obci??ania geodetów op?atami. Wysi?kiem samorz?dów powiatowych, przy bierno?ci administracji centralnej, uda?o si? po oko?o miesi?cu uruchomi? w pewnym zakresie obs?ug? geodetów. Jednak jej tempo i zakres daleki jest jeszcze od poziomu sprzed nowelizacji. Niezgodny z Konstytucj?, niewydolny organizacyjnie i koncepcyjnie system, próbuje si? utrzyma? w sprawno?ci zmuszaj?c wykonawców i organy administracji samorz?dowej szczebla powiatowego, do znalezienia samodzielnych rozwi?za?, które przezwyci??? jego wady. Niezale?nie od kosztów tych dzia?a?, od braku ich formalnego umocowania i, co najwa?niejsze, niezale?nie od tego, ?e i tak doprowadzi to w niedalekiej przysz?o?ci do jeszcze wi?kszej katastrofy.

Kole?anki i koledzy, pa?stwo w którym ?yjemy nie jest troskliwym i wra?liwym opiekunem swoich obywateli, a miejscem konfrontacji interesów ró?nych grup spo?ecznych, ?rodowisk zawodowych i ugrupowa? politycznych. Bierno?? i uleg?o?? postrzegana jest jako zgoda na istniej?cy stan rzeczy, jako zgoda na nast?pne dzia?ania w?adz w tym samym co dotychczas kierunku.

W?adza ustawodawcza i administracja centralna wielokrotnie pokazywa?y oboj?tno?? na nasze postulaty. Tre?ci? nowych regulacji prawnych i sposobem ich wprowadzania daj? nam wyra?nie do zrozumienia, ?e traktuj? nas za obywateli drugiej kategorii. Takich których losem nie nale?y si? przejmowa? bo stanowimy przecie? mizerny elektorat, bo nie potrafimy si? upomnie? o swoje prawa, walczy? o siebie i bran?? w imi? zawodowej solidarno?ci, w imi? poczucia godno?ci i dumy z bycia przedstawicielami zawodu o utrwalonej historycznie pozycji spo?ecznej.

 


W powodzi strajków, protestów, radykalnych dzia?a? roszczeniowych Nasz zawód by? do tej pory wyj?tkiem. Cierpliwie czekali?my kiedy pa?stwo stworzy Nam warunki dzia?ania godne obywateli III Rzeczypospolitej, godne obywateli Unii Europejskiej. Kiedy czytelny, zgodny Konstytucj?, system przepisów reguluj?cych dzia?anie naszej bran?y, zadeklaruje poszanowanie naszych praw obywatelskich, pozwoli na wolno?? gospodarcz?, mo?liwo?? obrony interesów naszych klientów i wiele innych z pozoru oczywistych rozwi?za?.

Ale ostatnia nowelizacja wyczerpa?a cierpliwo?? i zaufanie do dobrej woli w?adz. Przysz?a pora by zacz?? walczy? o nasze prawa, nasz? godno?? zawodow?, nasz byt, i o szans? przetrwania zawodu.

Stanowczo protestujemy wobec sposobu i tre?ci ostatniej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Domagamy si? szybkich dzia?a? naprawczych, eliminacji negatywnych skutków zmian i poci?gni?cia do odpowiedzialno?ci winnych zaistnia?ego stanu rzeczy.

Uwa?amy, ?e przysz?a pora, by wykorzystuj?c wszystkie dost?pne legalnie ?rodki nacisku na w?adz? ustawodawcz? i wykonawcz?, zaprotestowa? wobec:

- odbieraniu Nam prawa do wolno?ci gospodarczej przez poddawanie upokarzaj?cej i uci??liwej procedurze zg?aszania prac geodezyjnych;

- obowi?zkowi p?acenia za prawo wykorzystywania informacji i opracowa?, które My sami - geodeci, stworzyli?my;

- odbieraniu Nam wiarygodno?ci zawodowej i obywatelskiej przez wprowadzenie instytucji uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych przez organy administracji publicznej;

- narzucaniu na nas obowi?zków egzekwowania od inwestorów i w?a?cicieli nieruchomo?ci realizowania zobowi?za? wobec pa?stwa, zmuszania do realizowania zada? które nie s? nam zlecane, a których wykonania domaga si? administracja publiczna dla celów które s? jej zadaniem.

Czas porzuci? bierno??, czas zast?pi? odpowiedzialno?? wobec pa?stwa i spo?ecze?stwa, odpowiedzialno?ci? za miejsce naszego zawodu w pa?stwie. W imi? odpowiedzialno?ci za los naszego zawodu ale i w interesie ca?ego pa?stwa.

 

Rzeczywiste dzia?ania w tym kierunku chcemy zacz?? od Pikiety protestacyjnej przed Sejmem, w dniu 9 wrze?nia 2014 roku, w godzinach 10:00 – 12:00. W tym dniu b?dzie tam organizowana konferencja z okazji 25-lecia uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Organizowanie tej konferencji, w obliczu tego co dzieje si? w naszej bran?y na obszarze ca?ego kraju, uznajemy za objaw szczególnej arogancji w?adzy i prób? fa?szowania rzeczywisto?ci. Uwa?amy ?e nadszed? czas by upublicznia? prawdziwy obraz stanu polskiej geodezji i pogl?dów geodetów na temat prawa geodezyjnego oraz jego rzeczywistej realizacji. Szczegó?y organizacyjne tej inicjatywy przedstawiamy na stronie internetowej geodeci.org.pl, na której b?dziemy na bie??co informowa? o sprawach zwi?zanych z t? akcj? protestacyjn? i z innymi dzia?aniami, które zamierzamy prowadzi? w celu aktywizowania naszej bran?y do walki o interesy geodetek i geodetów.

 

Organizator zgromadzenia publicznego
„Pikieta geodetów pod Sejmem”