PDFDrukujEmail
Spis treści
APEL ORGANIZATORA PIKIETY GEODETÓW PRZED SEJMEM
Pa?stwo nie jest opiekunem
Cierpliwo?? te? ma granice
Wszystkie strony

 

Kole?anki i Koledzy Geodeci!

Wydarzenia ostatnich tygodni i sytuacja, która powsta?a po nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 12 lipca sk?oni?y nas do zwrócenia si? do Was z tym apelem.

Od czasu zmian ustrojowych z roku 1989 dzia?alno?? w naszej bran?y by?a zawsze trudna ekonomicznie i prawnie zagmatwana. W?ród zawodów technicznych spadli?my na ostatnie miejsce pod wzgl?dem dochodów i jedno z pierwszych je?li chodzi o skal? bezrobocia. Dla ?wiadomych swojej sytuacji geodetów te wska?niki s? jednoznaczne i obiektywne, nie pozostawiaj? z?udze? ani nadziei. Organizacje geodezyjne wielokrotnie apelowa?y do administracji centralnej o podj?cie dzia?a? naprawczych i systemow? reform? naszej bran?y. Jednak te pro?by pozosta?y bez echa.

Kolejne zmiany przepisów zwi?ksza?y obci??enie wykonawców wymaganiami co do zakresu opracowa?, co do ich formy i obostrze? formalnych. Wszystko w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb naszych zleceniodawców. Na ich koszt, naszym wysi?kiem, wbrew ich i naszej woli, dokonuje si? zmian degraduj?cych dotychczasow? pozycj? klasycznych opracowa? geodezyjnych. W miejsce autorskich dokumentów geodezyjnych gwarantuj?cych jako?? i wiarygodno?? informacji pojawi?y si? bazy danych, o chaotycznej, niezrozumia?ej strukturze. Miejsce osobistej gwarancji geodety uprawnionego zast?pi?o ?wiadectwo pochodzenia z publicznej bazy danych, bez deklarowania odpowiedzialno?ci za jej tre?? przez organ prowadz?cy baz?.

 

Geodet? systematycznie pozbawia si? szacunku i atrybutów zawodu zaufania publicznego, sprowadzaj?c jego rol? do pos?usznego dostarczyciela informacji dla wszechw?adnego pa?stwa.