Z ostatniej chwili

Z ostatniej chwili

PDFDrukujEmail

Osoby które na zgromadzeniu zadeklarowa?y mo?liwo?? koordynowania dalszego dzia?ania i wpisa?y si? na list? mam ju? spisane w pliku Excelowskim. Brakuje paru emaili bo na pocz?tku wpisywali?my tylko numery telefonów ale to si? uzupe?ni. Dopisa?em te? tych którzy zg?aszaj? si? ju? po prote?cie. Zastanawiali?my si? z Leszkiem jak zorganizowa? dalsze dzia?anie.

Mamy tak? propozycj?, mo?na przedyskutowa?, ?eby na stronie [www.geodeci.org.pl] zrobi? na forum dzia? do dyskutowania o konkretach. W tym dziale trzeba b?dzie si? rejestrowa? z podaniem imienia i nazwiska, po to ?eby unikn?? trollowania niepo??danych go?ci. Nie chodzi oczywi?cie o ograniczanie dost?pu do tej cz??ci ale o uzyskanie mo?liwo?ci weryfikowania osób uczestnicz?cych w dyskusji. Je?li mamy tam podejmowa? decyzje anga?uj?ce nas w powa?ne dzia?ania to nie mo?emy sobie pozwoli? na dezintegrowanie tych dzia?a? przez osoby anonimowe. Tylko tyle.


Je?li Leszek zorganizuje ju? ten element forum dla dalszego dzia?ania i da Nam  zna? to trzeba b?dzie si? tam zarejestrowa?. Nast?pny etap to wybór kilku, mówiono o 5, osób reprezentuj?cych grup? koordynuj?c?. Ilo?? mo?emy sprecyzowa? ju? w trakcie wybierania. Chodzi o to ?eby nie ogranicza? si? na razie w sposób sztuczny. Prosi?em ju? niektóre osoby reprezentatywne dla pewnych regionów ?eby porozumieli si? w tych ?rodowiskach w kwestii wyboru knandydatów ale oczywi?cie jest pro?ba o prowadzenie takich ustale? w ca?ym zainteresowanym gronie. Kiedy wybierzemy ju? ten kilkuosobowy zespó? to oddamy im inicjatyw? do dalszego prowadzenia prac.


Postulaty które umie?ci? ju? na forum Leszek s? propozycj? przygotowan? w zachodniopomorskim, jeszcze przed protestem przed sejmem. Oczywi?cie s? do przedyskutowania i przerobienia. Mamy propozycj? ?eby przygotowa? je w na tym przysz?ym forum, ja bym je troch? okroi? tak ?eby?my ?atwiej osi?gneli porozumienie wokó? nich, i przez naszych reprezentantów da? do podpisania w ca?ej Polsce.

Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej listy z poparciem wybrany zespó? przes?a?by albo jeszcze lepiej przekaza? osobi?cie na r?ce docelowych adresatów. Je?li postulaty mia?by silne poparcie a przy ich podpisywaniu otrzymaliby?my deklaracje uczestnictwa w kolejnym prote?cie to mo?na by takie dzia?anie, wr?czenie postulatów i protest, skoordynowa?. To taka wst?pna propozycja dzia?ania.

Pozdrawiam Radek

 

POPRAWKA!!!

Ma?a zmiana. Do forum dla koordynacji dzia?a? nie trzeba si? rejestrowa?. Leszek sam zak?ada konta i wysy?a powiadomienia osobom z listy.