PDFDrukujEmail

Chcieliby?my poinformowa?, ?e dzisiaj tj. 30 wrze?nia (po up?ywie 3 tygodni od "Pikiety geodetów przed Sejmem") rozpoczynamy nast?pn? akcj? protestacyjn?, polegaj?c? tym razem na zbieraniu podpisów pod "Postulatami", które zamierzamy przes?a? Pani Premier, jako osobie reprezentuj?cej Rz?d.

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne by?a firmowana, jako projekt rz?dowy, i jako taki zosta? uchwalony przez Sejm 5 czerwca, przez Senat 12 czerwca br.  oraz podpisany 2 lipca przez Prezydenta. W zwi?zku z tym wydaje si?, ?e oprócz Pani Premier kopie podpisanych postulatów powinni otrzyma? równie? pozostali uczestnicy ko?cowego procesu legislacji tej ustawy tj. Prezydent Bronis?aw Komorowski oraz Marsza?kowie Sejmu i Senatu.


Dlatego prosimy o zapoznanie si? z tre?ci? postulatów.

 

Dyskusja w?ród Koordynatorów i Rady Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Geodetów o tre?ci postulatów i ??da? by?a burzliwa. Bior?c pod uwag? jak? ten temat nadal w ?rodowisku powoduje zamieszanie i niezadowolenie w?a?ciwie wszystkich, których te zmiany dotycz?, to uzgodnienie postulatów w 3 tygodnie nie jest zbyt d?ugim okresem. O dynamice dyskusji niech ?wiadcz? te zrzuty ekranowe z forum OKPG, z góry przepraszam, ?e tre?ci nie mo?na odczyta? ale o poufno?ci prac OKPG zdecydowa? ogó?.Pozdrawiam
Administrator
www.geodeci.org.pl