PDFDrukujEmail

Mija w?a?nie 10 dzie? odk?d "Petycja geodetów" stworzona przez OKPG jest wy?o?ona w Internecie do podpisu a tempo nie spada. Ju? podpisa?o prawie 1 600 osób. A to przy bardzo ograniczonej informacji o ca?ej akcji.

Najwi?cej podpisów jest z ma?ych miejscowo?ci bo a? 52% i to chyba oznacza, ?e tam najbardziej odczuto negatywne efekty nowelizacji Prawa geodezyjnego. I nic w tym dziwnego bo w?a?nie tam nasza Polska Geodezja jest NAJBARDZIEJ zapuszczona. Tam Pa?stwowy Zasób to nadal plansze pierworysów z lat '70, które w chwili obecnej nie ma kto uzupe?nia?... Bo urz?dom powiatowym Centrala nie przekazuje wystarczaj?cych finansów na nowe etaty nie mówi?c ju? o ?rodkach na cyfryzacj? PZGiK. Jak powiaty, gdzie w o?rodkach dokumentacji pracuje 3-5 osób ma poradzi? sobie z przekszta?ceniem papierowych dokumentów na pliki cyfrowe? Jak te o?rodki maj? zastosowa? nowe cenniki, które przewiduj? wy??cznie zasób cyfrowy? Jak przy tak szczup?ych zasobach maj? sobie da? rad? z 5 krotnym zwi?kszeniem si? ilo?ci "papierków" które nale?y wype?ni?? Jak takie matrixowe prawo mo?na by?o zaproponowa? Sejmowi do uchwalenia....