GGK do WINGiK Szczecin 14.10.2013 r.

GGK do WINGiK Szczecin 14.10.2013 r.

PDFDrukujEmail

Streszczenie

Gdy dzielona nieruchomo?? ma KW a granice okre?lone s? wiarygodnie ze standardow? dok?adno?ci?, to protokó? przyj?cia granic geodeta sporz?dza jednostronnie. W takim przypadku nie ma obowi?zku przeprowadzania wywiadu terenowego w celu identyfikacji znaków granicznych. Odnosi si? to równie? do przypadku gdy granice dzielonej nieruchomo?ci nie by?y stabilizowane.