Minister Administracji i Cyfryzacji, Sekretarz Stanu W?odzimierz Karpi?ski 17.04.2012 r.

Minister Administracji i Cyfryzacji, Sekretarz Stanu W?odzimierz Karpi?ski 17.04.2012 r.

PDFDrukujEmail

Streszczenie

Pro?ba PTG o niezb?dne dzia?ania naprawcze. GGK jest centralnym organem administracji rz?dowej, nadzoruj?cym realizacj? polityki pa?stwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadz?cy centarlny zasób, koordynuj?cy dzia?ania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizuj?cych zadania publiczne w dziedzinie geodezji i kartografii. Zak?ada si? utrzymanie obowi?zku zg?aszania prac, rozwa?a si? ustalenie obowi?zków organów SGiK w stosunku do wykonawców oraz procedury z tym zwi?zane. Zak?ada si? by organy by?y obowi?zane do udost?pnienia niezb?dnych do wykonania prac zbiorów danych i materia?ów a tak?e potwierdzania na ??danie wykonawcy zgodno?ci tre?ci dokumentów z danymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych przez organy SGiK. Zak?ada si?, ?e zostanie na?o?ony obowi?zek przekazywania do PZGiK protoko?ów ustalania granic dzia?ek, protoko?y wznowienia znaków granicznych, szkice i dzienniki, cyfrowe zbiory danych wynikowych niezb?dnych do aktualizacji baz danych. 
Zak?ada si?, ?e obowi?zek przekazywania do PZGiK nie b?dzie dotyczy? dokumentów opracowanych przez wykonawców dla zamawiaj?cego niepublicznego analogowych i numerycznych takich jak mapy do celów projektowych i map do celów prawnych a tak?e:
- zobrazowania lotnicze, 
- ortofotomapy cyfrowe wraz z wykorzystaniem do opracowa? tych ortofotomap zbiorami danych geodezyjnych i kartograficznych.
- numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania modelu zbiorami danych geodezyjnych i kartograficznych,
- map o tre?ci standardowych opracowa? kartograficznych.
GUGiK prowadzi dzia?ania analityczne nad nowym systemem op?at. Za?o?enia te b?d? przedmiotem konsultacji ze ?rodowiskiem bran?owym.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu jest niezb?dna dla bezpiecze?stwa ludzi i mienia, sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego oraz dzia?a? planistycznych. Wkrótce powinna zosta? opublikowana norma mi?dzynarodowa ISO 19152 - "Land Administration Domain Model" gdzie sie? uzbrojenia terenu jest cz??ci? katastru nieruchomo?ci.

Z informacji uzyskanych na konferencjach mi?dzynarodowych wynika, ?e polskie rozwi?zania w tym zakresie staj? si? rozwi?zaniami modelowymi, wdra?anymi w innych krajach europejskich.