PDFDrukujEmail

Gazetka Choce?ska

ROMAN NOWAKOWSKI - Wójt Gminy Choce? prezentuje swoiste podej?cie do pracy geodetów. Nasza praca jest traktowana z du?? ostro?no?ci? granicz?c? z zagro?eniem dla lokalnej spo?eczno?ci. Chyba nie trudno domy?li? si? z jakich przyczyn jeste?my tak traktowani. I kto ma za sob? lata praktyki w tak zwanym "terenie" z takim podej?ciem, pe?nym nieufno?ci, spotka? si? nie raz. Niestety to "zas?uga" Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które chocia? powsta?o u schy?ki dekad zwanych "komunistycznymi" to jednak wszelkie "policyjne" przepisy przej??o, i to w niezmienionych formu?ach, z dekretów 1952 r. i z 1956 r. To przecie? w tamtych latach Mierniczy zosta? zamieniony na Geodet? z czysto politycznych przyczyn, a ca?a profesja, która do 1952 cieszy?a si? du?? estym? i poszanowaniem, zosta?a upa?stwowiona. To nie kto inny, tylko ówczesny geodeta parcelowa? maj?tki ziemskie, mierzy? kraj przede wszystkim pod wojskowe mapy topograficzne, i zosta? postrzegany jako przedstawiciel rz?du ds. "ucisku" i "wdra?ania".

A dzisiaj? Czy to nie geodeta dostarcza danych, przewa?nie wbrew swojemu zleceniodawcy, które s? wykorzystywane przez organy podatkowe, nadzór budowlany, tzw. ochron? ?rodowiska itp. Dlatego ja Wójtowi Nowakowskiemu wcale si? nie dziwi?, ?e ostrzega swoich wyborców przed Geodetami...

Arek, dzi?ki za skan notatki.