Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji

PDFDrukujEmail

Projekt rozporz?dzenia ws baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, wersja z 6.11.2014 r.

Uzasadnienie

 

Projekt rozporz?dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,                    poz. 1287, z pó?n. zm.).

Projekt ma na celu okre?lenie zakresu informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegó?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 (BDOT500), a tak?e organizacj?, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udost?pniania BDOT500, jak równie? tworzenia mapy zasadniczej jako standardowego opracowania kartograficznego, maj?c na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasad? interoperacyjno?ci, o której mowa w przepisach

o infrastrukturze informacji przestrzennej, a tak?e konieczno?? harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uregulowania techniczne zawarte w projekcie rozporz?dzenia obejmuj? zakres przedmiotowy zawarty w rozporz?dzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383).

 

BDOT500 b?dzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. BDOT500 prowadzony b?dzie dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudow? obszarów wiejskich. W BDOT500 gromadzi si? tak?e dane stanowi?ce wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych innych ni? budynki i sieci uzbrojenia terenu, po?o?onych na terenach wiejskich poza obszarem zabudowy zwartej oraz przeznaczonym pod zabudow?.

Schematy aplikacyjne UML i GML dla BDOT500 oraz dla mapy zasadniczej zosta?y opracowane zgodnie z metodologi? zdefiniowan? w mi?dzynarodowych normach ISO (International Organisation for Standardization) serii 19100 – Geographic Information, przy czym:

katalogi obiektów BDOT500 oraz obiektów stanowi?cych tre?? mapy zasadniczej, zawarte w za??czniku nr 2 i nr 6 do rozporz?dzenia zosta?y sporz?dzone wed?ug regu? okre?lonych w normie PN-EN-ISO 19110:2006 (Geographic information –  Methodology for feature cataloguing);

schematy aplikacyjne UML, zawarte w za??czniku nr 2 i nr 6 zosta?y sporz?dzone wed?ug regu? okre?lonych w normie PN-EN-ISO 19109:2006 (Geographic information – Rules for Application Schema) i zapisane w j?zyku UML (Unified Modelling Language) zgodnym z profilem zdefiniowanym w specyfikacji technicznej ISO/TS 19103:2005 (Geographic information – Conceptual schema language);

w schematach aplikacyjnych UML zosta? pomini?ty stereotyp <<property>> b?d?cy standardowym stereotypem dla atrybutów;

schemat aplikacyjny GML, zawarty w za??czniku nr 4 zosta? opracowany zgodnie z norm? EN-ISO 19136:2007 (Geographic information – Geography Markup Language GML);

ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci bezpo?redniej implementacji stereotypu «Voidable»

w schemacie aplikacyjnym GML, zosta? on zaimplementowany przy wykorzystaniu atrybutu gml: nilReason zdefiniowanego w normie EN-ISO 19136:2007;

wszelkie ograniczenia zosta?y okre?lone w j?zyku polskim, a tam gdzie to by?o mo?liwe, równie? w j?zyku OCL (Object Constraint Language) w wersji 2.2 opracowanej przez OMG (Object Management Group).

 

Projekt rozporz?dzenia tworzy warunki formalne dla wdro?enia nowych metod i nowoczesnych technologii, b?d?cych wynikiem post?pu technologicznego. Korzy?ciami zastosowania takich rozwi?za? b?dzie usprawnienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsi?biorców, poprzez dostarczanie merytorycznych opracowa? i analiz przestrzennych z wykorzystaniem aktualnych danych.

Istotnym efektem wprowadzenia rozwi?za? przedstawionych w projektowanym rozporz?dzeniu b?dzie ?atwiejszy dost?p dla wszystkich u?ytkowników do aktualnych i wysokiej jako?ci danych oraz znacz?ce skrócenie czasu oczekiwania na te dane. Osi?gni?cie powy?szych efektów b?dzie mo?liwe poprzez bezpo?redni dost?p on-line do wiarygodnych danych przestrzennych, dzi?ki zastosowaniu rozwi?za? organizacyjnych, technicznych i informatycznych zapewniaj?cych uproszczenie procedur administracyjnych, standaryzacj? i harmonizacj? zbiorów danych i us?ug administracyjnych ?wiadczonych drog? elektroniczn?, w tym us?ug danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, oraz automatyzacj? procesów analizowania i wizualizacji danych przestrzennych.

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia?alno?ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó?n. zm.) w zwi?zku z § 52 ust. 1 uchwa?y Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa?dziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporz?dzenia zosta? umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz?dowego Centrum Legislacji a tak?e w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz G?ównego Urz?du Geodezji i Kartografii. Projekt rozporz?dzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególno?ci w zakresie obj?tym dyrektyw? 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. stanowi?c? infrastruktur? informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Przedmiotowy projekt rozporz?dzenia nie wymaga notyfikacji, o której mowa                            w przepisach rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó?n. zm.).

 

Przedmiotowy projekt rozporz?dzenia nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

 

 

 

Za??czniki