DLACZEGO NOWY BDOT500 i MZ

DLACZEGO NOWY BDOT500 i MZ

PDFDrukujEmail

W dziale "Repozytorium" umie?cili?my projekt nowego rozporz?dzenia BDOT500 i MZ. Aktualne rozporz?dzenie liczy raptem 21 miesi?cy obowi?zywania. Abstrahuj?c od tego, ?e determinuje system finansowania przez Pa?stwo utopijnej idei sta?ej aktualno?ci mapy zasadniczej w skali 1:500, co z punktu widzenia celów publicznych PA?STWA POLSKIEGO jest zb?dne o czym dowodz? przyk?ady wiod?cych pa?stw Unii Europejskiej, to nale?y zauwa?y?, ?e w zasadzie jest "ukrytym" narz?dziem do automatycznego drenowania prywatnych zasobów podmiotów gospodarczych przez przejmowania efektów opracowa? geodetów uprawnionych bez odszkodowania. I to jest g?ównym celem tego przepisu, by bez zwi?kszania nak?adów i etatów w Powiatowych O?rodkach Geodezyjnych i Kartograficznych zasilanie i aktualizowanie Pa?stwowego Zasobu dokonywali prywatni geodeci - przedsi?biorcy pod rygorem nie uwierzytelniania ich materia?ów i map zlecanych przez Inwestorów.

Ja nie rozumiem dlaczego akurat to rozporz?dzenie jest zmieniane a nie na przyk?ad du?o starsze i bardziej kontrowersyjne (posiadaj?ce wi?cej b??dów) rozporz?dzenie w/s standardów z 2011 r.? Co takiego sta?o si? pomi?dzy 12 lutego 2013 r. a dniem dzisiejszym, ?e zdecydowano si? na wymian? ca?ego rozporz?dzenia? Jakie s? faktyczne powody, których pró?no szuka? w gugik-owskim uzasadnieniu? Czy?by mia? racj? W. Izdebski pisz?c o b??dach w GML-u? Czy znowu "kuchennymi drzwiami" próbuje si? co? przemyci??

 

Bo przecie? nie jest powodem uzasadnionym wymiany ca?ego rozporz?dzenia te kilka nowych symboli graficznych/kartograficznych, w to nie uwierz?? A je?li jestem przy symbolice, to w rozporz?dzeniu z 2013 oraz dzisiejszym projekcie, nie do zaakceptowania jest np. zmiana "w?sów" przy sieciach energetycznych i telefonicznych na 0.7 mm od pocz?tku "kierunku" gdy przez dziesi?tki lat by?y w ?rodku (K-1). To samo z nadaniem koloru dla sieci napowietrznej elektrycznej i telefonicznej. Odk?d pami?tam, a pami?tam od instrukcji C-IV z 1974 r. sieci napowietrzne by?y czarne, a kolorami (poza czarnym) oznacza?o si? wy??cznie sie? podziemn?. I dla fachowca to by?o jednoznaczne i ?atwo rozró?nialne z pierwszego "rzutu oka". Po co to zmienia??

Dlaczego wzgl?dy pseudo-estetyczne jakiego? informatyka maj? tu decydowa?, a nie kilkadziesi?t letni stan w PZGiK? To samo z drzewami, po co zmiana na kolor zielony? Po co zmiana tekstu z pochylonego maj?cego histori? ponad stuletni?, na prosty Arial? To samo z zast?pieniem separatora dziesi?tnego, czyli kropki na przecinek. I zmieniaj tu we wszystkich kotach wysoko?ciowych kropk? na przecinek! Bo jakiemu? ... co? si? przywidzia?o!

Bardzo chcia?bym pozna? powa?ne/prawdziwe przyczyny tych nic nie znacz?cych dla systemu zmian spowodowanych rozporz?dzeniem z 2013 r. i oczywi?cie obecnego projektu. Czy nikt tam "na górze" nie rozumie, ?e takie niby ma?e zmiany, to tu "na dole" wielki problem, bo taka b?ahostka daje podstaw? do "przyp...nia" si? inspektora do ka?dej mdcp. I to, ?e ja musz? zakupi? now? wersj? programu itd. Przecie? GGK czy GUGiK nie daje mi za free programów/aplikacji (jak wójtom programów, których notabene nikt nie chce) do edytowania map.

To jawne lekcewa?enie nas geodetów przez jak?? niewydarzon? garstk? "trzymaj?c? w?adz?"... ok, nie b?d? si? wyra?a?. I jeszcze jedno, kto sporz?dzi? OCENA SKUTKÓW REGULACJI , bo sama zmiana oprogramowania w pierwszym roku to kolosalne pieni?dze, które podmioty dzia?alno?ci gik b?d? musia?y ponie??. To du?o wi?cej ni? "puste" miejsce w ocenie. Ja za aktualizacj? programu musia?em zap?aci? 450 netto a wed?ug OSR 20 tys. firm to daje brutto ponad 11 mln z? kosztów a nie jak k?amliwie podano w dokumencie "Omawiana regulacja zmniejszy równie? pracoch?onno?? opracowania znacznej cz??ci projektów budowlanych. W wymiarze finansowym zmniejszenie to szacowane jest równie? na kwot? ok 10 mln rocznie." !?

A przecie? te zmiany i wprowadzenie GML-u s? potrzebne administracji geodezyjnej a nie NAM, to dlaczego musimy finansowa? te zmiany? Czy wreszcie do jasnej... we?mie NAS kto? w ochron? i obron??!