PDFDrukujEmail

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Ten dokument warto przeczyta? aby przekona? si? o... stopniu abstrakcji autorów projektu. Za?o?eniem a priori jest to, ?e  Pa?stwowy Zasób zawiera wy??cznie wiarygodne dane a wi?c wprowadzenie regulacji zostanie sprowadzone wy??cznie do automatycznego przetworzenia ju? zgromadzonych danych i informacji bez  konieczno?ci  pozyskiwania  dodatkowych  danych  czy te?  informacji.  Projektodawcy chc? przekona? decydentów lub co gorsza s? prze?wiadczeni, ?e przej?cie  zgromadzonych, w prawie wszystkich, o?rodkach danych i informacji analogowych do bazodanowych systemów informatycznych nast?pi beznak?adowo. Co jest w moim przekonaniu prób? oszustwa.

Projekt rozporz?dzenie w ogóle nie przewiduje okresu przej?ciowego, dlatego nie przewiduje ?adnych przej?ciowych rozwi?za?, np. co w przypadku je?li Zasób jest wy??cznie analogowy a mapa zasadnicza jest prowadzona nadal jako kre?lone przez Wykonawców pierworysy i matryce? Je?li kogo? to interesuje to s?u?? list? o?rodków w Ma?opolsce gdzie nadal wykonawcy musz? drapa?, kartowa? i kre?li? rapidografami pierworysy i matryce.

Albo gdy Zasób jest analogowy a jedynie map? zasadnicz? przekszta?cono w numeryczn? "wektoryzuj?c" analog,  ale nie bazodanow?? Co w takiej sytuacji, czy doprowadzenie do stanu jaki za?yczono sobie w projekcie stanie si? bez nak?adów i ?rodków finansowych? Dane z zasobu si? same wprowadz? do systemu wykorzystuj?cego schematy GML? Generalnie regulacja jest oderwana od rzeczywisto?ci. Pytanie tylko dlaczego i po co? Czy?by z powodu braku wiarygodnych danych o stanie zasobów w PODGiK, tak jak braku informacji o ilo?ci, w pkcie 4, Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przedsi?biorstw, bieg?ych s?dowych, mierniczych górniczych i  asystentów mierniczych górniczych. Ot i ca?a wiarygodno?? oceny...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI