"Resort" odpuszcza Nowelizacj? z 12 lipca

"Resort" odpuszcza Nowelizacj? z 12 lipca

PDFDrukujEmail

Cytat:
"Podsumowanie

Wdra?anie zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest monitorowane, wnioski s? analizowane i wykorzystywane do przygotowywanej nowelizacji,"

Ten zapis wskazuje jednoznacznie na fakt, ?e zmiany obowi?zuj?ce od 12 lipca br. nie by?y poprzedzone ?adnymi symulacjami i analizami dokumentuj?cymi spodziewane efekty dla przedsi?biorstw geodezyjnych, geodetów uprawnionych prowadz?cych indywidualn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz na inne podmioty, na które uchwalone zmiany oddzia?ywa?y. Tym samym dokumenty opracowane i przedstawione przez tzw. Stron? Rz?dow? w Sejmie np. w trakcie obrad Podkomisji by?y niewiarygodne.


Powy?sze s?owa „monitorowane, wnioski s? analizowane i wykorzystywane do przygotowywanej nowelizacji” wskazuj? na wykorzystywanie metody „prób i b??dów”, co nie by?oby niczym gro?nym, gdyby chodzi?o o teoretyczne tzw. „akademickie rozwa?ania” a nie dzia?ania na „otwartej ranie”, czyli na podmiotach gospodarczych, którym zmieniono regu?y gry w trakcie roku gospodarczego (op?aty, biurokracja itp.) bez zastosowania odpowiedniego vacatio legis.

Teraz na skutek wielu protestów, równie? i tego z 9 wrze?nia br. Przed Sejmem, organy które s? odpowiedzialne za tak nieprofesjonalne dotychczasowe dzia?ania oraz za wprowadzenie w b??d pos?ów g?osuj?cych w dobrej wierze za zmianami Prawa geodezyjnego, zostan? drugi raz bezczelnie wmanewrowani w „konieczno??” uporz?dkowania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a tak w?a?ciwie to „poprawienie” zmian z 12 lipca. ?e tak si? stanie, ?wiadcz? poni?sze s?owa zaprezentowane Pa?stwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej 21 listopada:

Rozpocz?cie prac nad za?o?eniami do nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego – przygotowanie i podj?cie na naradach, konferencjach i seminariach dyskusji nad tezami do nowej ustawy.

Powy?szy cytat jest utwierdzeniem decydentów, ?e tak naprawd? to proponowane nowelizacje nowelizacji w d?u?szej perspektywie nie maj? zbyt du?ego znaczenia, poniewa? resort, czyli GGK i GUGiK, my?li nad wymian? ustawy z 1989 r. na nowe prawo geodezyjne i kartograficzne. O co ró?ne stowarzyszenia zabiegaj? ju? od 20 lat.

DO DYSKUSJI:

Czy wprowadzi? op?at? rycza?tow? za materia?y udost?pnione do wykonywania ma?ych prac geodezyjnych?

Czy rozwa?ane zmiany zmierzaj? w dobrym kierunku?

Jakie inne dzia?ania nale?y podj?? aby usprawni? obs?ug? wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w o?rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?.

Te s?owa s? niczym innym jak potwierdzeniem przyznania si? do b??dów. Nowelizacja nowelizacji z 12 lipca to próba powrotu do stanu z przed zmian, gdy op?aty za obs?ug? i udost?pnianie materia?ów z pa?stwowego zasobu odbywa?o si? wed?ug cen rycza?towych. Teraz jeszcze to infantylne pytanie, czy zmiany zmierzaj? w dobrym kierunku, s? jakby ostrze?eniem protestuj?cych geodetów „uwa?ajcie, bo my nie jeste?my do ko?ca pewni czy zas?ugujecie na przywrócenie rycza?tów?”

Resort zapowiada prac? nad Nowym prawem geodezyjnych i kartograficznym. Jak b?dzie to wygl?da?o nie trudni sobie wyobrazi?. Znowu brak kompetencji, fachowo?ci i zmanipulowane wsparcie ?rodowiska S?u?b Geodezyjnych i Kartograficznych.

Czy istnieje jaki? obligatoryjny uczestnik tworzenia Nowego prawa, reprezentuj?cy zawód lecz z ustawowymi kompetencjami przeciwstawiania si? Resortowi?

Zgodnie z Konstytucj? (art. 191) uprawnienia do wyst?powania z wnioskami o zbadanie stanowionego prawa co do zgodno?ci z konstytucj? maj? mi?dzy innymi:

- ogólnokrajowe organy zawodowe oraz

- ogólnokrajowe organy zwi?zków zawodowych.

Co do tego, ?e s? nik?e szanse by w najbli?szym czasie w drodze ustawy powo?ano samorz?d zawodowy geodetów i kartografów to raczej jest oczywiste, bo przecie? karty bior?ce w tej kwestii s? w rekach resortu.

 

Ale ju? druga cz??? alternatywy nie zale?y od "Resortu" tylko od „geodetów, kartografów i asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (tak?e spó?dzielczej umowy o prac?), jak równie? czerpi?cych ?rodki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie ni? stosunek pracy, jak równie? bezrobotni geodeci, kartografowie i asystenci, emeryci i renci?ci tych zawodów.”