Zarz?d SGP o nowelizacji i samorz?dzie

Zarz?d SGP o nowelizacji i samorz?dzie

PDFDrukujEmail
Spis treści
Zarz?d SGP o nowelizacji i samorz?dzie
Dyskusja
Wszystkie strony

Streszczenie

Zebranie Zarz?du G?wnego SGP z 30 wrze?nia 2014 r.
Miedzy innymi Ludmi?a Pietrzak: "licencja na wykorzystanie ... informacji jest zb?dna. ... Op?ata wnoszona przez geodet?, przed wydaniem mu materia?w z zasobu, powinna by? rycza?towa."
Jerzy Piotrowski: " do Pgik nie przyj?to ?adnych naszych uwag. To czy jest sens nadal uczestniczy? w pracach. "Pyta? co znacz? narady robocze, maj?ce na celu interpretacj? znowelizowanego prawa." "Kolejne pytanie ... posiadania przez pracownikw G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii uprawnie? zawodowych."

Witold Radzio: "... Przepisy powinny mie? charakter oglny, a przepisy prawa, nie tylko geodezyjnego, s? interpretowane." "zasb geodezyjny i kartograficzny, to informacja stanowi?ca maj?tek, ktry nie podlega obrotowi, a jedynie udost?pnianiu." "Pracownicy G?wnego Urz?du, zajmuj?cy stanowiska urz?dnicze nie musz? mie? uprawnie? do pe?nienia samodzielnych funkcji i kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi." "Sugestia, aby podzieli? przepisy na prawo i zasady techniczne nie mo?e by? rozpatrywana, bo jest to sprzeczne z Konstytucj?. Pami?ta? trzeba o tym, ?e ?rd?em prawa jest ustawa i rozporz?dzenie." ...Pobieranie op?at przed 12 lipca... wi?za?o si? z konieczno?ci? wydawania ... decyzji administracyjnej... W nowych uregulowaniach uda?o si? wprowadzi? prostsze rozwi?zania, jakim jest Dokument Obliczenia Op?aty ... nie jest to dowd w post?powaniu egzekucyjnym ..." to "prowadzi do pobierania op?aty "z gry"."
Jerzy Piotrowski: "...us?ugi o?rodka dokumentacji geodezyjnej powinny by? drogie, a ceny za prace i us?ugi geodezyjne nale?y kalkulowa? tak: nak?ad pracy, materia?y, op?aty za dane z zasobu."
Kwesti? rozpatrywana przez Zarz?d G?wny by?o post?powanie zmierzaj?ce do powo?ania samorz?du zawodowego geodetw.