III SAB/Lu 74/14 - Wyrok WSA w Lublinie

III SAB/Lu 74/14 - Wyrok WSA w Lublinie

PDFDrukujEmail

Streszczenie

S?d zobowi?zuje starost? do opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego zrealizowane prace odpowiednimi klauzulami urz?dowymi.

Przepis art. 12b ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stwarza po stronie organu administracyjnego obowi?zek opatrzenia dokumentów przyj?tych do zasobu geodezyjnego,

po pierwsze – wpisem do ewidencji materia?ów tego zasobu,

a po drugie – opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zrealizowa? te prace, stosownymi klauzulami urz?dowymi.

Czynno?ci te nale?y wykona? niezw?ocznie po pozytywnej weryfikacji materia?ów i po przyj?ciu ich do zasobu. Ustawodawca nie uzale?ni? dokonania tych czynno?ci od uiszczenia jakiejkolwiek op?aty. Co do zasady korzystanie z materia?ów zasobu jest odp?atne, to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w art. 12b ust. 5 p.g.i k., która wi??e si? z przyj?ciem dokumentów do zasobu, a nie z ich udost?pnianiem, czy uwierzytelnianiem.