ZARZ?D SGP KRYTYCZNIE O SKUTKACH NOWELIZACJI PGiK

ZARZ?D SGP KRYTYCZNIE O SKUTKACH NOWELIZACJI PGiK

PDFDrukujEmail

Streszczenie

Zebranie Zarz?du G?ównego SGP w dniu 11 grudnia 2014 r.

W?odzimierz K?dziora: „...na posiedzeniu Komisji Sejmowej przedstawiciele inspekcji nadzoru budowlanego domagali si? prawa do nieodp?atnego udost?pniania im danych pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

Witold Radzio: „Trzy rozporz?dzenia do ustawy … s? w fazie uzgodnie? mi?dzyresortowych, a dwa … s? przedmiotem uzgodnie? wewn?trz resortowych.” „G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii wspó?pracuje z sze??dziesi?cioma powiatami” co do oceny skutków nowych uregulowa? „które do 15 grudnia br. z?o?? opinie i uwagi.”

Krzysztof Cisek: „tyle narzeka? co obecnie w geodezji nie by?o przez czterdzie?ci lat.” Wskaza? na rozgoryczenie geodetów, którzy uwa?aj?, ?e Stowarzyszenie jest wspó?odpowiedzialne za zaistnia?? sytuacj? i którzy mówi? „nie mamy po co by? w SGP”, skoro tak si? dzieje.

Stanis?aw Cegielski: „Co to znaczy, ?e SGP i GUGiK to jedna sitwa?”

Marek Wo?niak: „GUGiK kpi sobie z geodetów”.

Mariola Gilska: „mo?e jeste?my zbyt grzeczni, cichutcy i nadmiernie ?agodni?”

El?bieta Biel: „piszemy uwagi do projektów trac?c czas, a nikt naszych uwag nie uwzgl?dnia. Jeste?my tak traktowani, ?e wszystkim nam jest ?le – wykonawcom, pracownikom administracji, tak?e tym w G?ównym Urz?dzie.”

Stanis?aw Cegielski” „oby przysz?y rok nie by? tak burzliwy jak ten.”