PDFDrukujEmail
Spis treści
Samorz?d Zawodowy Geodetów - a spo?eczna ranga zawodu
Kryterium zaufania publicznego
Samorz?dy zawodowe w Polsce
Bibliografia
Wszystkie strony

Konstytucyjna podstawa

Istot? samorz?du zawodowego - zawodów zaufania publicznego - to przymusowa przynale?no?? do korporacji, skupiaj?cej osoby wykonuj?ce okre?lon? i jednorodn? dzia?alno?? zawodow? osobi?cie, co wyklucza cz?onkostwo osób prawnych. Cele samorz?du to reprezentowanie cz?onków korporacji wobec organów pa?stwa oraz sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu.

„W drodze ustawy mo?na tworzy? samorz?dy zawodowe, reprezentuj?ce osoby wykonuj?ce zawody zaufania publicznego i sprawuj?ce piecz? nad nale?ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.„ (1)

Jak wynika wprost z cytowanego art.17 ust. 1 Konstytucji RP, to dla ochrony interesu publicznego przez sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego mo?liwe jest tworzenie samorz?du zawodowego ale wy??cznie w drodze ustawy.

Przymus przynale?no?ci

 

Konstytucja szczegó?owo rozdziela samorz?dy zawodowe na samorz?dy zrzeszaj?ce osoby wykonuj?ce zawody zaufania publicznego i na samorz?dy zrzeszaj?ce osoby wykonuj?ce innego rodzaju zawody nie b?d?ce zawodami zaufania publicznego. Na te pierwsze samorz?dy, ustawa zasadnicza nak?ada obowi?zek sprawowania pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu przez cz?onków samorz?du. w granicach i dla ochrony interesu publicznego.
Pozosta?e samorz?dy, ju? takim obowi?zkiem "sprawowania pieczy" nie s? obarczane.

Trybuna? Konstytucyjny: „W ?wietle przepisów art. 17 Konstytucji, w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonowa? mog? „samorz?dy zawodowe, reprezentuj?ce osoby wykonuj?ce zawody zaufania publicznego” (ust.1) oraz „inne rodzaje samorz?du” (ust. 2). Te „inne rodzaje samorz?du” z ust. 2 obejmuj? równie?, a contario, „samorz?dy zawodowe osób nie wykonuj?cych zawodów zaufania publicznego. Nale?y podkre?li?, ?e re?im prawny obu rodzajów samorz?du z art. 17 konstytucji nie jest identyczny. W szczególno?ci dla samorz?dów zawodowych z ust. 1 konstytucja okre?li?a g?ówny cel ich funkcjonowania, jakim jest „sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Poci?ga to za sob? przymusowo?? przynale?no?ci do samorz?du wszystkich osób, które uwa?a si? za wykonuj?ce tego rodzaju zawody.”(3)ARTYKU?Y   =