Samorząd Zawodowy Geodetów - a społeczna ranga zawodu

Samorząd Zawodowy Geodetów - a społeczna ranga zawodu

PDFDrukujEmail
Spis treści
Samorząd Zawodowy Geodetów - a społeczna ranga zawodu
Kryterium zaufania publicznego
Samorz?dy zawodowe w Polsce
Bibliografia
Wszystkie strony

Konstytucyjna podstawa

Istotą samorządu zawodowego - zawodów zaufania publicznego - to przymusowa przynależność do korporacji, skupiającej osoby wykonujące określoną i jednorodną działalność zawodową osobiście, co wyklucza członkostwo osób prawnych. Cele samorządu to reprezentowanie członków korporacji wobec organów pastwa oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.

„W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.” (1)

Jak wynika wprost z cytowanego art.17 ust. 1 Konstytucji RP, to dla ochrony interesu publicznego przez sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego możliwe jest tworzenie samorządu zawodowego ale wyłącznie w drodze ustawy.

Przymus przynależności

Konstytucja szczegółowo rozdziela samorządy zawodowe na samorządy zrzeszające osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i na samorządy zrzeszające osoby wykonujące innego rodzaju zawody niebędące zawodami zaufania publicznego. Na te pierwsze samorządy, ustawa zasadnicza nakłada obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków tego samorządu w granicach i dla ochrony interesu publicznego.

Pozostałe samorządy, już takim obowiązkiem "sprawowania pieczy" nie są obarczane.

Trybunał Konstytucyjny: „W świetle przepisów art. 17 Konstytucji, w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonować? Mogą samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (ust.1) oraz inne rodzaje samorządu (ust. 2). Te inne rodzaje samorządu z ust. 2 obejmują również, a contario, samorządy zawodowe osób niewykonujących zawodów zaufania publicznego. Należy podkreślić, że reżim prawny obu rodzajów samorządu z art. 17 konstytucji nie jest identyczny. W szczególności dla samorządów zawodowych z ust. 1 konstytucja określiła główny cel ich funkcjonowania, jakim jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Pociąga to za sobą przymusowość przynależności do samorządu wszystkich osób, które uważa się za wykonujące tego rodzaju zawody.” (3)ARTYKU?Y   =