Roboczy projekt statutu OZZG

Roboczy projekt statutu OZZG

PDFDrukujEmail

/Projekt roboczy/

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWI?ZKU

ZAWODOWEGO GEODETÓW

 

 

Rozdzia? I

Nazwa, teren dzia?ania, siedziba W?adz Krajowych

 

§ 1

 

Tworzy si? organizacj? zawodow? pod nazw?: Ogólnopolski Zwi?zek Zawodowy Geodetów - zwany dalej Zwi?zkiem.

 

§ 2

 

Terenem dzia?ania Zwi?zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzib? W?adz Krajowych Zwi?zku jest ........................

 

 

 

Rozdzia? II

Postanowienia ogólne

 

§ 4

 

Zwi?zek jest niezale?ny od organów administracji pa?stwowej, partii politycznych, samorz?du zawodowego, stowarzysze? i innych organizacji.

 

§ 5

 

Zwi?zek zrzesza geodetów i pracowników geodezyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (tak?e spó?dzielczej umowy o prac?), jak równie? czerpi?cych ?rodki utrzymania z pracy wykonywanej mi?dzy innymi na podstawie umowy o dzie?o, prekariat 1), prace sezonowe, kontrakty, umowy zlecenia, samo zatrudnienie i inne umowy cywilno-prawne. Cz?onkami Zwi?zku mog? by? tak?e geodeci i pracownicy geodezyjni: bezrobotni, emeryci i renci?ci. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty cz?onkostwa.


 

§ 6

 

1. Celem Zwi?zku jest obrona praw, godno?ci i interesów geodetów oraz przywrócenia zawodowi geodety statusu zawodu wolnego.

2. Celem Zwi?zku jest równie? formu?owanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotycz?cych dziedziny geodezji i kartografii w Polsce, wykonywania zawodu geodety, praw obywatelskich i praw pracowniczych.

 

§ 7

 

Zwi?zek realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie swoich cz?onków wobec w?adz, organów administracji pa?stwowej oraz wobec pracodawcy - w wypadku geodetów zatrudnionych na podstawie umowy o prac?,

 2. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu mi?dzy cz?onkiem Zwi?zku a w?adzami, organem administracji pa?stwowej lub pracodawc? geodety lub pracownika geodezyjnego - je?li konflikt dotyczy prowadzonej przez nich praktyki zawodowej,

 3. wspó?prac? z samorz?dem geodezyjnym.

 

§ 8

 

Szczegó?owy plan zamierze? i sposób ich realizacji okre?lony jest w programie Zwi?zku. Program mo?e by? zaktualizowany przez Zjazd Krajowy Delegatów.

 

§ 9

 

W sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne Zwi?zek mo?e organizowa? ró?ne, zgodne z prawem formy protestu wobec w?adz, organów administracji pa?stwowej i pracodawców.

 

§ 10

 

W?adze zwi?zkowe wszystkich szczebli pochodz? z wyboru. Wybory odbywaj? si? na nast?puj?cych zasadach:

 1. nie ogranicza si? liczby kandydatów,

 2. kandydatami mog? by? osoby maj?ce prawo delegatów, uczestnicz?ce w zebraniu lub Zje?dzie, a w wyj?tkowych, usprawiedliwionych przypadkach, za zgod? Zebrania lub Zjazdu, osoby nieobecne maj?ce prawo delegatów – po wcze?niejszym wyra?eniu swojej pisemnej zgody na kandydowanie.

 3. g?osuje si? na poszczególnych kandydatów,

 4. g?osowa? mo?na tylko osobi?cie,

 5. g?osowanie jest tajne,

 6. odwo?ywanie cz?onka w?adz zwi?zkowych odbywa si? na takich samych zasadach jak wybór,

 7. cz?onkowie dotychczasowego prezydium posiadaj? prawa delegatów na Zjazdach i Zebraniach odpowiednich szczebli.

§ 11

 

Uczestnictwo we w?adzach zwi?zkowych wszystkich szczebli nie mo?e kolidowa? z pe?nion? funkcj? administracyjn?.

 

§ 12

 

Ogniwa Zwi?zku powstaj? z inicjatywy geodetów i pracowników geodezyjnych, którzy tworz? w tym celu terenowe organizacje zwi?zkowe.

 

Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

 

§ 13

 

Cz?onek Zwi?zku ma prawo:

 1. uczestniczy? w ogólnych zebraniach Zwi?zku,

 2. wybiera? i odwo?ywa? cz?onków wszystkich w?adz Zwi?zku oraz by? wybieranym do tych w?adz, z zastrze?eniem postanowie? zawartych w § 11,

 3. uczestniczy? w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,

 4. korzysta? z pomocy Zwi?zku w przypadku zagro?enia swojej godno?ci, swoich praw i interesów zawodowych

 5. korzysta? z pomocy finansowej Zwi?zku w okresie pozostawania bez pracy na skutek dzia?alno?ci zwi?zkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy okre?la walne Zebranie w?a?ciwego szczebla Zwi?zku.

 6. wyst?powa? z wnioskami i postulatami do w?adz zwi?zkowych wszystkich szczebli,

 7. by? na bie??co informowanym o wszelkich decyzjach i innych dzia?aniach wszystkich instancji Zwi?zku,

 8. bra? udzia? w zebraniach, na których w?adze zwi?zkowe podejmuj? uchwa?y dotycz?ce jego osoby.

 

§ 14

 

Cz?onek Zwi?zku jest zobowi?zany:

 1. przestrzega? postanowie? statutu i uchwa? w?adz Zwi?zku,

 2. regularnie p?aci? sk?adki cz?onkowskie.

 

§ 15

 

Cz?onkostwo Zwi?zku nabywa si? z chwil? przyj?cia deklaracji cz?onkowskiej decyzj? w?a?ciwego Zarz?du Terenowego. Od decyzji odmawiaj?cej przyj?cia do Zwi?zku s?u?y zainteresowanemu prawo odwo?ania si? do Walnego Zebrania Organizacji Terenowej oraz kolejno do Terenowej, Regionalnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 16

 

Cz?onkostwo Zwi?zku ustaje wraz z jego wypowiedzeniem. Cz?onka, który nie wykonuje obowi?zków cz?onkowskich lub post?puje w sposób nie licuj?cy z godno?ci? cz?onka Zwi?zku, w?a?ciwy Zarz?d Terenowy mo?e ukara? udzieleniem nagany lub ostatecznie pozbawi? cz?onkostwa. Od decyzji tej zainteresowanemu przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania Organizacji Terenowej oraz kolejno do Terenowej, Regionalnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 17

 

Zarz?dy Terenowe prowadz? ewidencj? cz?onków i mog? wydawa? legitymacje cz?onkowskie.

 

Rozdzia? IV

Organizacja i w?adze Zwi?zku

 

§ 18

 

W?adzami Krajowymi Zwi?zku s?:

1. Krajowy Zjazd Delegatów,

2. Zarz?d Krajowy,

3. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów nale?y:

 1. uchwalenie programu dzia?alno?ci Zwi?zku,

 2. wybór Zarz?du Krajowego, jego przewodnicz?cego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz ich odwo?ywanie,

 3. rozpatrywanie sprawozda? Zarz?du Krajowego i udzielnie mu absolutorium,

 4. rozpatrywanie sprawozda? Krajowej Komisji Rewizyjnej,

 5. uchwalanie zmian statutu,

 6. podj?cie decyzji o likwidacji Zwi?zku.

2. Zjazd Krajowy zwo?ywany jest przez Zarz?d Krajowy raz na dwa lata oraz na ka?de ??danie Krajowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 Zarz?dów Regionu.

3. Do wa?no?ci uchwa? Krajowego Zjazdu Delegatów niezb?dna jest obecno?? co najmniej po?owy delegatów w I og?oszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwa?y uznaje si? za wa?ne bez wzgl?du na ilo?? uczestnicz?cych delegatów.

4. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów obecnych Geodetów.

5. W sk?ad Zarz?du Krajowego OZZG wchodz? cz?onkowie wybrani przez Zjazd Krajowy, oraz przewodnicz?cy ka?dego Zarz?du Regionu .Zamiast przewodnicz?cego Zarz?du Regionu, w posiedzeniach Zarz?du Krajowego mo?e uczestniczy? z g?osem stanowi?cym, inny cz?onek Zarz?du Regionu, upowa?niony przez przewodnicz?cego. Liczb? cz?onków Zarz?du Krajowego wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zjazd.

 

§ 20

 

1. Do zakresu dzia?ania Zarz?du Krajowego nale?y:

 1. bie??ce reprezentowanie Zwi?zku w Kraju wobec w?adz, organów administracji pa?stwowej, pracodawców geodetów i pracowników geodezyjnych a tak?e innych organizacji, instytucji i spo?ecze?stwa,

 2. bie??ce kierowanie pracami Zwi?zku w Kraju,

 3. uchwalanie bud?etu organizacji krajowej,

 4. wybór i odwo?ywanie cz?onków Prezydium Zarz?du Krajowego OZZG z wyj?tkiem Przewodnicz?cego Zarz?du Krajowego,

 5. prowadzenie rejestru Regionów i wszystkich Organizacji Terenowych OZZG.

2. Kadencja Zarz?du trwa 4 lata.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu cz?onkowie Zarz?du Krajowego wybieraj? spo?ród siebie Prezydium Zarz?du Krajowego. W sk?ad Prezydium wchodz?: przewodnicz?cy Zarz?du Krajowego, 3 wiceprzewodnicz?cych, 3 sekretarzy, 1 skarbnik i 2 cz?onków. Do zakresu dzia?ania Prezydium Zarz?du Krajowego nale?y bie??ce reprezentowanie Zwi?zku na szczeblu krajowym. Uchwa?y Prezydium Zarz?du Krajowego ka?dorazowo podlegaj? zatwierdzeniu przez Zarz?d Krajowy OZZG.

4. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodnicz?cego Zarz?du Krajowego, do czasu najbli?szego Krajowego Zjazdu Delegatów cz?onkowie Zarz?du Krajowego mog? powo?a? „pe?ni?cego obowi?zki”, posiadaj?cego uprawnienia i obowi?zki wynikaj?ce z funkcji przewodnicz?cego.

5. Przewodnicz?cy reprezentuje Zarz?d Krajowy na zewn?trz, kieruje jego prac?, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarz?d Krajowy wykonuje czynno?ci pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

6. Prawo do sk?adania o?wiadcze? w zakresie praw i obowi?zków maj?tkowych oraz do dysponowania rachunkiem bankowym posiadaj?: przewodnicz?cy, skarbnik oraz inni upowa?nieni przez Zarz?d Krajowy cz?onkowie Zarz?du Krajowego.

.

§ 21

 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje dzia?alno?? finansow? Zarz?du Krajowego oraz zgodno?? jego dzia?ania ze statutem, programem i uchwa?ami Zwi?zku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczb? cz?onków Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym nie mo?e ona by? mniejsza ni? 3.

4. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? wchodzi? w sk?ad Zarz?du Krajowego.

 

§ 22

 

1. Zakres terytorialny Regionu okre?la Zarz?d Krajowy w porozumieniu z Zarz?dami Regionu i zainteresowanymi Zarz?dami Terenowymi. W ka?dym województwie istnieje jeden Zarz?d Regionu.

2. W?adzami Regionalnymi Zwi?zku s?:

 1. Regionalny Zjazd Delegatów,

 2. Zarz?d Regionu,

 3. Komisja Rewizyjna Regionu.

 

§ 23

 

1. Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów nale?y:

 1. uchwalanie programu dzia?alno?ci Zwi?zku w danym regionie,

 2. wybór delegatów na Zjazd Krajowy oraz ich odwo?ywanie,

 3. wybór Zarz?du Regionu, jego przewodnicz?cego i Komisji Rewizyjnej Regionu oraz ich odwo?ywanie,

 4. rozpatrywanie sprawozda? Zarz?du Regionu i udzielnie mu absolutorium,

 5. rozpatrywanie sprawozda? Komisji Rewizyjnej,

 6. Przewodnicz?cy reprezentuje Zarz?d Regionu na zewn?trz, kieruje jego prac?, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarz?d Regionu wykonuje czynno?ci pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Zjazd Regionalny zwo?ywany jest przez Zarz?d Regionu raz na dwa lata oraz na ka?de ??danie Komisji Rewizyjnej albo Zarz?dów Terenowych reprezentuj?cych co najmniej 30% cz?onków organizacji regionalnej Zwi?zku.

3. Do wa?no?ci uchwa? Regionalnego Zjazdu Delegatów niezb?dna jest obecno?? co najmniej po?owy delegatów w I og?oszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwa?y uznaje si? za wa?ne bez wzgl?du na ilo?? uczestnicz?cych delegatów.

4. Regionalny Zjazd Delegatów podejmuje uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów obecnych Geodetów.

5. Ilo?? delegatów na Zjazd Krajowy ustala si? na liczb? 1 delegat na ka?d? rozpocz?t? dwudziestk? delegatów wybranych na Zjazd Regionalny: w tej liczbie nale?y uwzgl?dni? przewodnicz?cego Zarz?du Regionu, który jest automatycznie delegatem na Zjazd Krajowy.

6. Delegata na Zjazd Krajowy jest zgodna z kadencj? w?adz Regionu, z którego pochodzi delegat.

7. Liczb? cz?onków Zarz?du Regionu ustala Zjazd Regionalny, musi si? ona równa? co najmniej liczbie Zarz?dów Terenowych, gdy? przewodnicz?cy Zarz?dów Terenowych wchodz? automatycznie w sk?ad Zarz?du Regionu.

 

§ 24

 

1. Do zakresu dzia?ania Zarz?du Regionu nale?y:

 1. bie??ce reprezentowanie Zwi?zku w danym regionie wobec w?adz, organów administracji pa?stwowej, pracodawców geodetów a tak?e innych organizacji, instytucji i spo?ecze?stwa,

 2. bie??ce kierowanie pracami Zwi?zku w danym regionie,

 3. uchwalanie bud?etu organizacji regionalnej,

 4. wybór i odwo?ywanie cz?onków Prezydium Zarz?du Regionu OZZG, z wyj?tkiem Przewodnicz?cego Zarz?du Regionu,

 5. prowadzenie ewidencji Organizacji Terenowych OZZG, dzia?aj?cych na terenie danego Regionu.

2. Kadencja Zarz?du Regionu trwa 4 lata.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu cz?onkowie Zarz?du Regionu wybieraj? spo?ród siebie Prezydium Zarz?du Regionu. W sk?ad Prezydium wchodz?: przewodnicz?cy Zarz?du Regionu, 1- 3 wiceprzewodnicz?cych, 1-3 sekretarzy, 1 skarbnik i 1-3 cz?onków.

4. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodnicz?cego Zarz?d Regionu, do czasu najbli?szego Regionalnego Zjazdu Delegatów cz?onkowie Zarz?du Regionu mog? powo?a? „pe?ni?cego obowi?zki”, posiadaj?cego uprawnienia i obowi?zki wynikaj?ce z funkcji przewodnicz?cego.

5. Prawo do sk?adania o?wiadcze? w zakresie praw i obowi?zków maj?tkowych oraz dysponowania rachunkiem bankowym posiadaj?: przewodnicz?cy, skarbnik oraz inni upowa?nieni przez Zarz?d Regionu cz?onkowie Zarz?du.

 

§ 25

 

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje dzia?alno?? finansow? Zarz?du Regionu oraz zgodno?? jego dzia?a? ze statutem, programem i uchwa?ami Zwi?zku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczb? osób Komisji Rewizyjnej ustala Regionalny Zjazd Delegatów, przy czym nie mo?e by? ona mniejsza ni? 3.

4. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? wchodzi? w sk?ad Zarz?du Regionu.

 

§ 26

 

1. Przez Organizacj? Terenow? (Oddzia? Terenowy) rozumie si? organizacj? dzia?aj?c? na terenie jednego zak?adu pracy lub kilku zak?adów – na okre?lonym obszarze-.. Organizacja Terenowa (Oddzia? Terenowy) musi liczy? co najmniej 10 osób.

2. W razie, gdy ilo?? cz?onków okre?lonej Organizacji Terenowej zmniejszy si? poni?ej 10 osób, organizacja ta mo?e po??czy? si? z inn? Organizacj? Terenow? Zwi?zku, tworz?c now? Organizacj? Terenow?. Zarz?d Krajowy okre?li tryb przeprowadzenia powy?szego po??czenia. Je?eli do takiego po??czenia nie dojdzie w ci?gu 6 miesi?cy od chwili zmniejszenia ilo?ci cz?onków poni?ej 10, okre?lona organizacja Terenowa OZZG ulega likwidacji.

3. W?adzami Organizacji Terenowej (Oddzia?u Terenowego) s?:

 1. Ogólne Zebranie Cz?onków Zwi?zku,

 2. Zarz?d Terenowy,

 3. Komisja Rewizyjna .

4. Organizacja Terenowa (Oddzia? Terenowy) oznacza organizacj? zak?adow? lub mi?dzyzak?adow? w rozumieniu ustawy o zwi?zkach zawodowych.

5. W przypadku po??czenia dwóch lub wi?cej zak?adów pracy, w których istniej? Organizacje Terenowe Zwi?zku, na terenie nowego zak?adu powstaje jedna Organizacja Terenowa, która powstaje automatycznie przez po??czenie dotychczasowych Organizacji Terenowych, dzia?aj?cych w zak?adach ulegaj?cych po??czeniu. Zarz?d Krajowy okre?li tryb przeprowadzenia powy?szego po??czenia.

6. W przypadku podzia?u zak?adu pracy, w którym istnieje Organizacja Terenowa Zwi?zku, organizacja ta ulega automatycznie przekszta?ceniu w Organizacj? Terenow? – mi?dzyzak?adow? obejmuj?c? zakresem dzia?ania nowo powsta?e zak?ady. Zarz?d Krajowy Okre?li tryb przeprowadzenia powy?szego przekszta?cenia.

7. Nowo powo?ana Organizacja Terenowa (Oddzia? Terenowy) ma obowi?zek przedstawienia Zarz?dowi Krajowemu, w ci?gu 1 miesi?ca od chwili powo?ania, protokó?u z zebrania za?o?ycielskiego wraz z niezb?dnymi za??cznikami, celem rejestracji. Wzór protokó?u oraz za??czników okre?li Zarz?d Krajowy, który stwierdza powo?anie nowej Organizacji Terenowej (Oddzia?u Terenowego) i przyznaje jej prawo do u?ywania nazwy i logo Ogólnopolskiego Zwi?zku Zawodowego Geodetów.

8. Rejestracja nowo powo?anej Organizacji Terenowej przez Zarz?d Krajowy dotyczy równie? organizacji powsta?ej w wyniku po??czenia dwóch lub wi?cej dotychczasowych Organizacji Terenowych, o których mowa w § 26 ust. 2 i 5 oraz Organizacji Terenowej – mi?dzyzak?adowej - , powsta?ej w wyniku podzia?u zak?adu pracy, o którym mowa w § 26 ust. 6.

9. Ka?da zmiana w?adz organizacji terenowych wymaga rejestracji w Zarz?dzie Krajowym. Tryb rejestracji okre?li Zarz?d Krajowy.

10. Zarz?d Krajowy okre?la procedur? likwidacji Organizacji Terenowej (Oddzia?u Terenowego).

 

§ 27

 

1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Cz?onków Zwi?zku na danym terenie nale?y:

 1. uchwalenie programu dzia?alno?ci Zwi?zku na danym terenie,

 2. wybór delegatów na Zjazd Regionalny oraz ich odwo?ywanie,

 3. wybór Zarz?du Terenowego, jego przewodnicz?cego i Komisji Rewizyjne oraz ich odwo?ywanie,

 4. rozpatrywanie sprawozda? Zarz?du Terenowego i udzielanie mu absolutorium,

 5. rozpatrywanie sprawozda? Komisji Rewizyjnej,

 6. Przewodnicz?cy reprezentuje Zarz?d Terenowy na zewn?trz, kieruje jego prac?, a w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zarz?d Terenowy wykonuje czynno?ci pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Ogólne Zebranie Cz?onków Zwi?zku zwo?ywane jest przez Zarz?d Terenowy raz na rok lub na ka?de ??danie Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 30% cz?onków Zwi?zku oraz najpó?niej w ci?gu 1 miesi?ca po obj?ciu swoim dzia?aniem ka?dego kolejnego zak?adu pracy.

3. Do wa?no?ci uchwa? Ogólnego Zebrania Cz?onków Zwi?zku niezb?dna jest obecno?? co najmniej po?owy cz?onków w I og?oszonym terminie zebrania. W II terminie uchwa?y uznaje si? za wa?ne bez wzgl?du na ilo?? uczestnicz?cych cz?onków.

4. Ogólne Zebranie Cz?onków Zwi?zku podejmuje uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów obecnych Geodetów.

5. Ilo?? delegatów na Zjazd Regionalny ustala si? na liczb? równ? 1 delegat na ka?d? rozpocz?t? dziesi?tk? cz?onków zwi?zku danej Organizacji Terenowej (Oddzia?u Terenowego): w tej liczbie nale?y uwzgl?dni? przewodnicz?cego Zarz?du Terenowego, który jest automatycznie delegatem na Zjazd Regionalny.

6. Kadencja delegata na Zjazd Regionalny jest zgodna z kadencj? Zarz?du organizacji Terenowej, z której zosta? wybrany delegat.

7. Liczb? cz?onków Zarz?du Terenowego ustala Zebranie Ogólne. W sk?ad Zarz?du wchodz? co najmniej: przewodnicz?cy, wiceprzewodnicz?cy, sekretarz i skarbnik. W przypadku, gdy Organizacja Terenowa obejmuje kilka zak?adów, przynajmniej jeden przedstawiciel ka?dego zak?adu musi wchodzi? w sk?ad Zarz?du tej organizacji.

 

§ 28

 

1. Do zakresu dzia?ania Zarz?du Terenowego nale?y:

 1. bie??ce reprezentowanie Zwi?zku na danym terenie wobec w?adz, organów administracji pa?stwowej, pracodawców geodetów i pracowników geodezyjnych, a tak?e innych organizacji, instytucji i spo?ecze?stwa,

 2. bie??ce kierowanie pracami Zwi?zku na danym terenie,

 3. uchwalanie bud?etu organizacji terenowej,

 4. udzielanie pomocy finansowej cz?onkom Zwi?zku w okre?lonych wypadkach losowych i trudnej sytuacji materialnej w ramach posiadanych ?rodków.

2. Kadencja Zarz?du Terenowego trwa 4 lata.

3. W przypadku zaistnienia wakatu na funkcji przewodnicz?cego Zarz?du Terenowego, do najbli?szego Ogólnego Zebrania Cz?onków Zwi?zku cz?onkowie Zarz?du Terenowego mog? powo?a? „pe?ni?cego obowi?zki”, posiadaj?cego uprawnienia i obowi?zki wynikaj?ce z funkcji przewodnicz?cego.

4. Prawo do sk?adania o?wiadcze? w zakresie praw i obowi?zków maj?tkowych oraz dysponowania rachunkiem bankowym posiadaj?: przewodnicz?cy, skarbnik oraz inni upowa?nieni przez Zarz?d Terenowy cz?onkowie Zarz?du.

 

§ 29

 

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje kontroluje dzia?alno?? Zarz?du Terenowego oraz zgodno?? jego dzia?a? ze statutem, programem i uchwa?ami Zwi?zku.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Liczb? osób Komisji Rewizyjnej ustala Ogólne Zebranie Cz?onków, przy czym nie mo?e ona by? mniejsza ni? 3.

4. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? wchodzi? w sk?ad Zarz?du Terenowego.

 

§ 30

 

W przypadkach dzia?a? ra??co niezgodnych ze statutem, programem czy uchwa?ami Zwi?zku, Zarz?d Krajowy mo?e rozwi?za? organizacj? terenow? na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdzia? V

Fundusze, maj?tek Zwi?zku.

 

§ 31

 

Fundusze Zwi?zku tworzone s? z:

1. sk?adek cz?onkowskich,

2. darowizn, zapisów, dotacji,

3. dochodów z maj?tku Zwi?zku,

4. dochodów z dzia?alno?ci gospodarczej Zwi?zku.

 

§ 32

 

Fundusze przeznaczone s? na finansowanie dzia?alno?ci statutowej Zwi?zku

 

§ 33

 

1. Podstaw? dzia?alno?ci finansowej w?adz Zwi?zku s? bud?ety obejmuj?ce wszystkie ?rodki b?d?ce w dyspozycji tych w?adz.

2. Bud?ety uchwalane s? na okres roczny.

3. Gospodarka finansowa Zwi?zku jest jawna.

 

§ 34

 

Zasady podzia?u kwot uzyskanych ze sk?adek cz?onkowskich mi?dzy organizacje terenowe i regionalne oraz mi?dzy organizacje regionalne a w?adzami krajowymi Zwi?zku okre?la Zjazd Krajowy OZZG.

W pokrywaniu kosztów dzia?ania w?adz krajowych uczestnicz? organizacje regionalne na zasadach okre?lonych przez Zjazd Krajowy.

 

§ 35

 

1. Wysoko?? sk?adki cz?onkowskiej dla pracuj?cych cz?onków Zwi?zku ustala si? na 1 % wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku braku mo?liwo?ci jego wyodr?bnienia – w kwocie ustalonej przez Zjazd Krajowy.

2. Zwalnia si? z p?acenia sk?adki cz?onkowskiej niepraktykuj?cych Geodetów, rencistów i emerytów.

 

Rozdzia? VI

Postanowienia ko?cowe i przej?ciowe.

 

§ 36

 

W sprawach nie obj?tych postanowieniami statutu lub spornych, decyzj? podejmuje Zarz?d Krajowy.

 

§ 37

 

Ogólnopolski Zwi?zek Zawodowy Geodetów oraz wszystkie jego struktury statutowe, nabywaj? osobowo?? prawn? z dniem jego zarejestrowania.

 


 

1 Prekariat - to osoby zatrudnione na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Sk?ada si? z wielo?ci ludzi znajduj?cych si? w niepewnej sytuacji, ledwo wi???cych koniec z ko?cem, nieustannie zmieniaj?cych tymczasowe zatrudnienie, wykluczonych z narracji o zawodowym rozwoju.