JAK GUGIK STAROSTWA OBDAROWYWA?...

JAK GUGIK STAROSTWA OBDAROWYWA?...

PDFDrukujEmail

Chcia?bym przedstawi? materia?y jakie przes?ano z GUGiK stowarzyszeniu PTG, w zwi?zku z ich wnioskiem o info. publiczn? vide dotycz?c? wyposa?enia Starostw w odbiorniki Trimble R8 GNSS, gdzie warto?ci takiego kompletu wynosi?a wg protoko?u przekazania 76 153.55 z?.

Z przeprowadzonej analizy materia?ów dokona?em pewnych zestawie? i doszed?em do pewnych wniosków, o których ni?ej. Ale przede wszystkim temat okaza? si? na tyle rozleg?y, ?e prawdopodobnie b?dziemy musieli poprosi? o dost?p do nowych materia?ów i informacji.

Z zakupionych 65 zestawów, warto?? zakupowa 5 026 381,52 z?., (na dat? przekazania odpowiedzi z materia?ami), w Starostwach jest 57 odbiorników.

 

Historia

Pocz?tkowo z zakupionych w 2007 r. 65 kompletów R8GNSS, z czego po 2 latch, w roku 2009 do Starostw trafi?o 61 kompletów. W roku 2011 - 14 Starostw zdecydowa?o si? na decyzj? zwrócenia odbiorników GUGiK-owi, z czego ponownie rozdysponowano 12 kompletów (10 komp. do Starostw i 2 komp. do szkó?).

Ca?kowicie niezrozumia?y wydaje si? "klucz" wy?aniania odbiorców zestawów GNSS, którego efekty przedstawi?em wy?ej, np. w starostwach ma?opolskich znalaz?o si? 0 s?ownie "zero" zestawów. Graficzne rozmieszczenie odbiorników przedstawi?em poni?ej.

Zwrócone 2 odbiornik, jeden zwrócony w 2011 r. z powiatu Suwalskiego i jeden z 2012 r. powiatu Lubaczowskiego oraz 4 odbiorniki nierozdysponowane nigdy od 2009 r., czyli ??cznie 6 odbiorników obci??a konto GUGiK-u. Ale jak? faktycznie maj? histori? to b?dzie stanowi? tre?? dalszych wniosków do GGK o udost. IP, o czym b?dzie w dalszej cz??ci mojego sprawozdania.

Z informacji zawartych w odpowiedzi GUGiK na stronie 2

wynika, ?e zakup 65 mobilnych zestawów Trimble R8 GNSS zosta? przewidziany w projekcie dofinansowania ze ?rodków UE (wykon. 2004 r.) oraz w studium wykonalno?ci projektu zosta? przewidziany jako jeden ze skwantyfikowanych (policzalnych) wska?ników realizacji celów projektu ASG-EUPOS. W celach projektu zarówno w tych bezpo?rednich ani te? po?rednich nie zawarto w jaki sposób te 65 mobilnych zestawów ma pos?u?y? do ustalenia i pozyskania warto?ci wska?ników realizacji tempa jak i celów projektu.

Jednocze?nie w umowach u?yczenia czytamy, ?e celem u?yczenia nie jest testowanie dzia?ania systemu zrealizowanego przez Projekt ASG-EUPOS lecz u?ywanie zestawu do "kontroli, przy wykorzystaniu systemu ASG-EUPOS, materia?ów geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."

A ju? do ca?kowicie odmiennych celów, ni? to zapisano w "projekcie" jak i "umowach" wykorzystywa?y Starostwa, którym odbiorniki R8GNSS u?yczono. Z materia?ów przekazanych przez GUGiK, jako przyk?adowe, znajduj? si? wyrywkowe pó?roczne sprawozdania z wykorzystania odbiorników przez pracowników o?rodków.

Prze?ledzi?em sprawozdania z 2010 r. ze Starostwa w Ko?cierzynie woj. Pomorskim. Generalnie w przyt?aczaj?cej wi?kszo?ci przypadków odbiornik GNSS by? wykorzystywany (zacytowa?em tylko kilka):

- "w miejsce zniszczonego pktu za?o?ono nowy";

- "za?o?ono 4 punkty stanowi?ce nawi?zanie do istniej?cego ci?gu...";

- "za?o?ono 3 punkty osnowy pomiarowej... Na danym obiekcie brak by?o osnowy";

- "W miejsce lokalnej osnowy za?o?ono 3 nowe punkty osnowy pomiarowej...";

- "Sprawdzono 3 punkty... Przyj?to wspó?rz?dne z pomiaru."

- "pomiar punktów, które pos?u?? do transformacji wspó?rz?dnych..."

- "Wykonano pomiar kontrolny... przyj?to nowe wspó?rz?dne."

- "Za?o?ono i pomierzono punkty osnowy pomiarowej..."

- "Cel kontroli: za?o?enie punktów osnowy. Za?o?ono 4... w tym 1 metod? statyczn?..."

- "Wykonano pomiar... Przyj?to nowe wspó?rz?dne."

- "Za?o?enie osnowy. Za?o?ono 3 punkty osnowy pomiarowej."

- "Sprawdzenie i uzupe?nienie osnowy. Za?o?ono 3 nowe punkty..."

- "W miejsce zniszczonych punktów za?o?ono 3 nowe..."

- "Pomiar ?wiat?owodu pomi?dzy budynkami Starostwa... Uzupe?niono map? zasadnicz?."

Itd., itp.

Rozwojow? spraw? jest odmowa udost?pnienia danych, dotycz?cych tzw. logów starostw, odbiornikami do sieci ASG-EUPOS. Zdaniem GUGiK te informacje nie s? informacjami publicznymi. Vide Ad.5

Moim skromnym zdaniem organ nie ma racji. Na dowód przedstawiam kopi? dokumentu, który stanowisku urz?du zaprzecza, chyba ?e przyjmiemy, i? zosta? udost?pniony przez pomy?k?, z którego wynika, ?e w dniu 04-10-2014 w godzinach 16:18:31 - 18:07:50 kto? efektywnie (2306 sek.) wykorzystywa? odbiornik starostwa na strumieniu poprawek NAWGEO_VRS_2_3.

Ten dokument daje prawo do przypuszcze?, ?e zarówno abonament jak i odbiornik by? wykorzystywany poza godzinami tzw. urz?dowania. To z kolei upowa?nia do wyst?pienia o informacj? ze Starostwa, kto i w jakim celu wykonywa? pomiary. A do GUGiK o "marszrut?" pomiaru tak? jak np. ta:

Dalszych prób wyja?nienia faktycznych powodów dzia?ania GUGiKgdzie ze ?rodków publicznych wydaje si? do ko?ca nie wiadomo w jakim uzasadnionym celu, z czego 5 odbiorników po ponad 70 tys. z? "znika" w centralnym organie rz?dowym. A mo?e te 5 odbiorników ju? nieodp?atnie przekazano... bo przecie? si? ksi?gowo zamortyzowa?y?

 

Chcia?bym jeszcze wróci? do arkusza excel-owskiego z pocz?tku tematu, tam na czerwono s? wykazane wykupione 1 roczne dost?py do ASG-EUPOS przez Starostwa po "12 lipca", gdzie ju? by?o wiadomo, ?e o?rodki pomiarów terenowych nie mog? wykonywa?.

Dlatego, konieczne s? wyst?pienia do tych Starostw o informacj? w trybie IP o wiadomo?ci do jakich celów i przez jakie wydzia?y urz?dów te abonamenty s? wykorzystywane? A tak?e do jakich celów s? wykorzystywane przekazane odbiorniki GNSS?

Jak wida? sprawa wydaje si? "rozwojowa" i mo?e ?wiadczy? na mo?liwo?? nieuzasadnionego albo, co najmniej, nieracjonalnego wydatkowania 5 milinów z?otych publicznych pieni?dzy przez GUGiK.