3 KROKI do WOLNO?CI ZAWODU

3 KROKI do WOLNO?CI ZAWODU

PDFDrukujEmail

Koniecznie musimy spowodowa? zmiany:

1 krok - likwidacja weryfikacji/kontroli przez PODGiK-i tylko za spraw? Samorz?du Zawodowego, który sprawuj?c piecz? nad w?a?ciwym wykonywaniem zawodu przejmie na siebie te wszystkie uprawnienia O?rodków  a od rzeczników wojewódzkich i wojewódzkich komisji orzekanie w sprawach zawodowych;
2 krok - likwidacja monopolu oraz niekonstytucyjnej konfiskaty na rzecz pa?stwa danych i materia?ów geodezyjnych i kartograficznych wytworzonych przez geodetów - likwidacja pozbawiania autorów wszelkich praw do  rezultatów ich pracy - tylko za spraw? uznania przez Trybuna? Konstytucyjny niekonstytucyjno?ci niektórych przepisów Prawa geodezyjnego;
3 krok - zmiana systemu administrowania geodezj? i kartografi? przez likwidacj? GUGiK i przej?cie kompetencji przez Ministerstwo Infrastruktury w miejsce Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przekszta?cenie Powiatowych O?rodków Geodezji i Kartografii w Pa?stwowe Biura Katastralne.
.