PDFDrukujEmail

Interpretacja dotyczy § 67 i 68 rozp. ws standardów... z 9 listopada 2011 r. Wykonawca jest upowa?niony do zast?pienia wspó?rz?dnych punktów granicznych bez obliczania odchyle? liniowych gdy pomiary na podstawie, których ujawniono wspó?rz?dne w zasobie oka?? si? gorszej dok?adno?ci. O dok?adno?ci decyduje sposób wykonania pomiaru punktu granicznego oraz jako?? osnowy wykorzystanej do pomiaru.

O dok?adno?ci mówi? warto?ci b??dów ?rednich w tym warto?ci b??dów ?rednich osnowy. Do 1979 r. pomiary by?y wykonywane w oparciu o poligonizacj? techniczn? IV i V klasy (instr. B-III, C-1) w latach 1979-2011 w oparciu o osnow? 3 klasy (G-1) lub osnowy pomiarowej (G-4)...

.

.