PIERWSZA ROCZNICA PIKIETY POD SEJMEM

PIERWSZA ROCZNICA PIKIETY POD SEJMEM

PDFDrukujEmail

Za kilka minut minie rok od "Pikiety Geodetów pod Sejmem" zorganizowanej jako odpowied? na imprez? w salach sejmowych, G?ównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego obchodów 25 lecia uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Mija rok, rok bardzo smutny dla geodezji a w?a?ciwie dla Geodetów, którzy wykonuj? us?ugi geodezyjne w firmach prywatnych oraz w samozatrudnieniu, czyli jednoosobowych dzia?alno?ciach gospodarczych. Jest to pierwszy rok dzia?ania znowelizowanych przepisów, które wprowadzi?y urz?dowe "licencje" i "uwierzytelnianie". Wprowadzi?y te? chaos, pozwy s?dowe, wyd?u?enie przyjmowania operatów w o?rodkach, umo?liwiono wielokrotne weryfikowanie operatów, wyd?u?ono procedury urz?dowe, jednym s?owem pe?na dewastacja.

Sytuacja tego roku spowodowa?a, ?e wielu kolegów i kole?anek rozmy?la nad zmian? zawodu, i to nie tylko ci którzy s? na pocz?tku "kariery" ale co gorsze równie? i ci, którzy maj? uprawnienia geodezyjne. Polityka Pa?stwa wobec kilkunastu tysi?cy geodetów uprawnionych jak równie? wobec co najmniej  drugiej takiej grupie geodetów bez uprawnie?, jest niczym "gospodarka rabunkowa" w kopalniach w?gla kamiennego. Pa?stwo wobec nas stosuje mechanizmy rabunku z wytworzonych przez nasze przedsi?biorstwa dobra oraz przymusu pracy w celu uzupe?nienia i naprawy pa?stwowych zbiorów materia?ów geodezyjnych i kartograficznych. I jeszcze za te niewolnicze praktyki zmuszeni jeste?my wnosi? op?aty. Od 1 stycznia rozpocz??y prac? w Urz?dach Wojewódzkich, Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne oraz Wojewódzcy Rzecznicy Dyscyplinarni, których zadaniami jest orzekanie w sprawach zawodowych geodetów uprawnionych. Tym samym Rz?d przej?? uprawnienia i kompetencje samorz?dów zawodowych w zawodach zaufania zawodowego. Geodeci s? jedynym zawodem których przedstawiciele nie s? zwi?zani z organami w?adzy administracyjnej pa?stwowej ?adnymi umowami pracy a w?adza administracji rz?dowej ma nad nami uprawnienia do orzekania w sprawach przewinie? zawodowych oraz kar zawodowych np. zawieszani w prawach wykonywania zawodu na w?asny rachunek lub odebrania uprawnie? zawodowych. A co najgorsze w sk?ad tych paras?dów wchodz? osoby nie tylko nie maj?ce uprawnie? geodezyjnych zawodowych ale wr?cz nie posiadaj?cy wykszta?cenia geodezyjnego.

Do czego doprowadzi sytuacja ostatniego roku? A do czego doprowadzi?a gospodarka rabunkowa Pa?stwa w Górnictwie w?gla?