PRACODAWCA GEODETY

PRACODAWCA GEODETY

PDFDrukujEmail

W 2014 r. wraz z nowelizacj? Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmieni? si? równie? status "geodety uprawnionego" czyli osoby, która na podstawie art. 42 ustawy wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Od tamtej pory, ka?dy geodeta z uprawnieniami odpowiada zawodowo przed Wojewódzk? Komisj? Dyscyplinarn? przy Wojewodzie oraz w drugiej instancji przed Komisj? przy G?ównym Geodecie Kraju jako Centralnym Organie Administracji Rz?dowej.
Tym samym, organy pa?stwowe b?d?ce przedstawicielami Rz?du wesz?y w rol? jaka zazwyczaj przypada wy??cznie Pracodawcom na skutek zawartych umów pracowniczych. Gdy do tego we?mie si? pod uwag?, ?e geodeci musz? nieodp?atnie, bez odszkodowa? oddawa? na rzecz Pa?stwa wszystkie efekty i wyniki swych pomiarów i prac oraz wszelkie prawa do nich to tym samym, to same Pa?stwo, w stosunku do Geodetów przej??o funkcj? Pracodawcy. W naszym porz?dku prawnym tylko Pracodawca jest w?a?cicielem wytworzonych przez Pracownika dóbr materialnych i intelektualnych. Tylko Pracodawca ma prawo narzuca? Pracownikom standardy i cechy wytwarzanych dóbr, przeprowadza? selekcj? jako?ciow?, ilo?ciow? oraz ocen? przydatno?ci.

W ten sposób od 2014 r. Pa?stwo dla geodetów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? sta?o si? pracodawc?, a geodeci stali si? pracownikami Pa?stwa obci??onymi zwyk?ymi dla tej roli obowi?zkami pracowniczymi maj?cymi charakter zawodowy oraz produkcyjny.  Geodeci - pracownicy maj? tylko i wy??cznie obowi?zki oraz  zobowi?zania wobec swojego pracodawcy - Pa?stwa, a nie przynale?? im jak innym pracownikom zwyczajowo naturalne uprawnienia do wynagrodze?, minimalnych warunków socjalno-bytowych jak i urlopów wypoczynkowych oraz innych nale?nych zdobyczy pracowniczych obci??aj?cych Pracodawc? czerpi?cego wy??czne zyski z pracy geodetów wykonuj?cych swój zawód. Pa?stwo zabieraj?c wszystkie maj?ce jak?? warto?? efekty pracy geodetów w zamian nie daje nic. Nie tylko nie rekompensuje poniesionych nak?adów bezpo?rednich s?u??cych wytworzeniu dóbr, to jeszcze dok?ada koszty ponoszone przez geodetów a zwi?zane wy??cznie z selekcj? i popraw? b??dnych zbiorów materia?ów i informacji nale??cych do rejestrów publicznych, za które wy??cznie odpowiada Pa?stwo. Nie tylko, ?e za naprawienie z?ych, b??dnych i niewiarygodnych pa?stwowych zbiorów materia?ów i informacji, Pa?stwo nie zwraca kosztów to jeszcze przez niezwykle zawi?y system op?at powi?ksza te nak?ady geodetów.

Czy w takim razie Geodeci - Pracownicy swoim Pracodawcom czyli  Rz?dz?cym nie powinni zwróci? uwag? na istniej?cy stan rzeczy ?amania podstawowych konstytucyjnych praw? Czy nie powinni?my wzi?? przyk?adu z innych grup zawodowych, jak chocia?by z "Lekarzy"?
Podobna grupa zawodowa, w du?ej mierze realizuj?ca si? przez samozatrudnienie powo?a?a do ?ycia zwi?zki zawodowe, które skutecznie broni? ich przed ró?nymi "pomys?ami"  reformatorów jak chocia?by przy "reformie receptowej".. Do zwi?zku nale?? osoby zatrudnione jak i samo-zatrudnione.  Zgodnie z orzeczeniem (K1/13) Trybuna?u Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. po rozpoznaniu wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi?zków Zawodowych dotycz?cacego zasad tworzenia zwi?zków zawodowych trybuna? orzek?, ?e:

Podmiotem wolno?ci zrzeszania si? w zwi?zku zawodowym s? pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego poj?cia. Z tego wzgl?du pracownik b?d?cy podmiotem wolno?ci zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych nie mo?e by? identyfikowany wy??cznie przez pryzmat rodzaju stosunku prawnego ??cz?cego go z pracodawc?. Status pracownika powinien by? oceniany przez odwo?anie si? do kryterium wykonywania pracy zarobkowej. W perspektywie konstytucyjnej pracownikiem jest zatem ka?dy, kto wykonuje okre?lon? prac? zarobkow?, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego j? ?wiadczy oraz posiada takie interesy zawodowe zwi?zane z wykonywaniem pracy, które mog? by? grupowo chronione.

Trybuna? Konstytucyjny stwierdzi?, ?e obowi?zuj?ce w Polsce unormowania ustawowe dotycz?ce zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych s? niezgodne z konstytucj?. Trybuna? zaznaczy?, ?e wolno?? zrzeszania si? zak?ada podejmowanie wspólnych dzia?a? w ramach okre?lonej struktury organizacyjnej, stosownie do celów wyznaczonych przez tych, którzy si? zrzeszaj?. Wolno?? zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych stanowi cz??? ogólniejszej wolno?ci zrzeszania si? i jest ukierunkowana na osi?gni?cie konkretnego celu. Jest nim ochrona interesów osób zatrudnionych w sprawach dotycz?cych stosunku pracy. Zwi?zki zawodowe wyposa?one s? w instrumenty prawne umo?liwiaj?ce rozwi?zywanie problemów zaistnia?ych w relacjach takich osób z pracodawcami oraz ich organizacjami (m.in. prawo do  rokowa?, zawierania uk?adów zbiorowych pracy i innych porozumie? oraz organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu).

?ród?o:
TK

Ogólnopolskie zwi?zki zawodowe geodetów, które z jaki? bli?ej niewyja?nionych przyczyn jeszcze do tej pory nie powsta?y, to oczywiste udogodnienie dla ka?dej w?adzy rz?dz?cej na wszelkich szczeblach, od centralnych przez wojewódzkie a na powiatowych S?u?bach Geodezji i Kartografii ko?cz?c. Brak Samorz?du Zawodowego, rozdrobnienie ?rodowiska zawodowego, brak ogólnopolskich zwi?zków zawodowych geodetów to podstawowe przyczyny przej?cia przez administracj? pa?stwow? kompetencji zwykle nale??cych do konstytucyjnych organów zawodowych. Tak jak na pierwsze dwie przyczyny braku ustawowego Reprezentanta, nic jako ?rodowisko ludzi wykonuj?cych zawód geodety nie mo?emy poradzi?, o czym ?wiadcz? rozliczne próby dzia?ania, tak utworzenie zwi?zków zawodowych zale?y ju? tylko wy??cznie od nas samych. Pierwszy raz nie od pozwolenia czy inicjatywy Rz?du lecz od nas Pracowników.

W tym stanie rzeczy, jest nagl?c? konieczno?ci? powo?anie Ogólnokrajowej Organizacji Zwi?zków Zawodowych Geodetów, w sytuacji gdy administracja rz?dowa oraz terytorialna  zaw?aszczy?y sobie wszystkie atrybuty zarz?dzania zawodem oraz zarz?dzania efektami pracy geodetów. W?adza Pa?stwowa przyznaj?c administracji wszelkie kompetencje zawodowe oraz pracownicze, od dwóch lat przez ustanowienie pa?stwowych licencji na wykorzystanie informacji i materia?ów naszego autorstwa i wytworzonych przez poniesienie przez nas kosztów, dokona?a tym samym aktu bezczelnej grabie?y w majestacie prawa, co musi znale?? swój epilog przed Trybuna?em Konstytucyjnym. A dokona? tego mo?e...

L.P.

 

 

Biblioteka:

Kontrola norm
N.S.Z.Z. Policjantów
Rozwi?zywanie sporów zbiorowych
RPO