WRESZCIE CO? DRGN??O...

WRESZCIE CO? DRGN??O...

PDFDrukujEmail
Motto: "ka?da informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a oko?o 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przes?anek, które zawieraj? rozmaite elementy danych przestrzennych" - W. Garstka 13 pa?dziernika 2004 r.

Ogólnopolska dyskusja o Geodezji i Kartografii zosta?a rozpocz?ta przez wiceministra T. ?uchowskiego w zwi?zku z wydanym zarz?dzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa o powo?aniu zespo?u doradczego przy ministrze d/s rozwi?za? systemowych w geodezji i kartografii. To, ?e "dobra zmiana" zechcia?a si? problemem geodezji i kartografii zaj?? bo dostrzeg?a, ?e s? tu wielo-dekadowe zaniedbania i celowe zaniechania a dzia?aj?ce instytucje, procedury i narz?dzia maj? swój rodowód ideowy w  zaspakajaniu PRL-owskich potrzeb. Naczelne, by nie powiedzie? sztandarowe twory jak: G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii, Pa?stwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz S?u?ba Geodezyjna i Kartograficzna,  to instytucje powo?ane do ?ycia dekretami w?adzy komunistycznej w 1952 r., a przej?te przez ustaw? z 17 maja 1989 r. PSGiK - jak wszystkie inne S?U?BY czasów PRL, np. S?u?ba Bezpiecze?stwa, mia?y za zadanie tylko jedno - trzymanie "za pysk" obywateli i ich inwigilowa?. Do tego równie? by? potrzebny centralny organ rz?dowy skupiaj?cy wszystko w jednym reku, czyli GUGiK. A jakie dzisiaj jest powo?anie S?u?by GiK? Czy aby nie podobne...

I wreszcie PZGiK, czyli sk?adnica rejestrów i map, która wówczas mia?a za zadanie strzec tajemnicy rozlokowania i rozmieszczenia wszelkich urz?dze?, które mog?y pos?u?y? celom wojskowym. Dlatego PZGiK przez dziesi?tki lat by? obj?ty monopolem pa?stwowym a geodezja podlega?a resortom tzw. "si?owym".

 

Dzisiaj nadal geoinformacje s? przez Pa?stwo zmonopolizowane (przymus ci???cy na Wykonawcach oddawania zdobytych samodzielnie danych, licencje i op?aty)  lecz ca?kiem z innego powodu. Cho? nie tak do ko?ca jasnego i oczywistego. Obecnie pa?stwowy monopol zasobu geodezyjnego i kartograficznego s?u?y ró?nym interesom wcale niekoniecznie pa?stwowym lecz ró?nym organizacjom pseudo gospodarczym, konsultingowym, ró?nym wywiadowniom gospodarczym, itp. konsorcjom "biznesowym". Warto w tym miejscu przypomnie? jak to by?o na pocz?tku informatyzacji pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. A w?a?ciwie kto ustala? podwaliny pod informatyzacje geodezji pa?stwowej? G?ównym doradcom GGK w latach 2001 - 2007  w zakresie us?ug IT, bezpiecze?stwa informacji, a przede wszystkim strategii rozwoju Zintegrowanego Systemu Katastralnego by? Wojciech Garstka[1] – pu?kownik MO i SB. Tym tajnym wspó?pracownikiem MO warto si? osobno zaj?? ale to przy innej okazji. A wi?c w wielkim skrócie. Prac? w "s?u?bach" zako?czy? jako pu?kownik. W ka?dym razie to on by? g?ównym "architektem" nie tylko III RP ale przede wszystkim centralizacji danych geodezyjnych na czele z ZSIN-em. Gdy do tego doda si? fakt, ?e Pan pu?kownik, tajny wspó?pracownik "Wojciech", rzecznik prasowy Kiszczaka itd. itp. by? w?a?cicielem 19 lat IT Consulting, PROJEKT_G to zaczyna by? zrozumia?e dlaczego centralizacja danych georeferencyjnych jest taka istotna. ZSIN i KGESUT w jednym miejscu... Czy nie nasuwaj? si? Pa?stwu automatycznie pytania, po co i dla kogo? Zapewne jest to du?e usprawnienie jedna baza zamiast 380. Niedawny przeciek danych EGiB w Warszawie to powa?na sprawa ale jednak jako 1/380 baz, to tylko lokalny "przeciek" danych. Przy k-gesucie i zsinie to bedzie ju? katastrofa totalna i globalna o zasi?gu nie tylko krajowym! Pami?tajmy o tym kto zaaran?owa? t? ca?? centralizacj? geoinformacji oraz to, ?e w komunistycznych s?u?bach bezpiecze?stwa by? specjalistom od  Czy "Zespó? ?uchowskiego" jako organ powo?any do " rozwi?za? systemowych w geodezji" nie powinien tych kwestii rozwa?y? i odpowiednie wnioski przekaza? Ministerstwu?

9 maja br. odby?o si? pierwsze posiedzenie "Zespo?u ?uchowskiego", na którym utworzono pi?? podzespo?ów:

  • 1. Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko?ciowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
  • 2. Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Okre?lenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych pa?stwa (ZSIN, PZGiK, K-GESUT).
  • 3. Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnie? zawodowych.
  • 4. Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia PZGiK.
  • 5. Ewidencja gruntów i budynków.

Z ogólnej liczby 38 cz?onków mo?na wyodr?bni? 3 g?ówne frakcje zainteresowa? z tytu?u zatrudnienia tj.: administracja - w której jest 15 osób, wykonawstwo geodezyjne z 13 osobami oraz uczelnie 10 osób. Poniewa? przyj?to, ?e mo?na pracowa? w dowolnej ilo?ci podzespo?ów, to poszczególne osoby z grup zatrudnieniowych zdeklarowa?y prac?:

WYKONAWCY - 13 osób;
• Agnieszka Buczek (SKP) - 1 podzespó? 
• Dorota Paw?owska-Baszak (PTG) – przewodnicz?ca - 1 podzespó?
• Dr in?. Ludmi?a Pietrzak (SGP) - 1 podzespó?
• Krzysztof Rogala (GIG) - 3 podzespo?y 
• Krzysztof Szczepanik (SGZP) - 3 podzespo?y
• Micha? Pellowski (PSG) - 3 podzespo?y
• Pawe? ?wierczek (PGK) - 2 podzespo?y
• Rados?aw Smyk (PTG) - 2 podzespo?y
• Rafa? Pi?tka (GIG) - 2 podzespo?y
• Robert Pajkert (SKP) - 1 podzespó?
• Wies?aw Sikora (NSC) - 3 podzespo?y
• Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (SGZCh) - 2 podzespo?y
• Wojciech B?dkowski (PGK) - 2 podzespo?y
razem 26 miejsc w podzespo?ach co ?rednio daje 2 miejsca na jednego przedstawiciela wykonawstwa geodezyjnego.

UCZELNIE - 10 osób
• Dr Dariusz Dukaczewski (IGiK) - 3 podzespo?y
• Dr hab. in?. Joanna Bac-Bronowicz (PW, SKP) - 1 podzespó?
• Dr hab. in?. Pawe? Hanus – przewodnicz?cy (AGH) - 1 podzespó?
• Dr hab. in?. Violetta Soko?a-Szewio?a (P?) - 1 podzespó?
• Dr hab. in?. Waldemar Izdebski – przewodnicz?cy (PW) - 4 podzespo?y
• Dr in?. Bogdan Wolak (UWM) - 2 podzespo?y
• Dr in?. Józef Ma?lanka (AGH) - 2 podzespo?y
• Dr in?. Stanis?aw Bacior (UR w Krakowie) - 2 podzespo?y
• Prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW) - 1 podzespó?
• Prof. dr hab. in?. Ryszard ?róbek (UWM) - 2 podzespo?y
razem 19 miejsc w podzespo?ach co ?rednio daje 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela uczelni.

ADMINISTRACJA - 15 osób
• Alicja Meusz (dolno?l?ski WINGiK) - 4 podzespo?y
• Cezary Zaremba (MSWiA) - 1 podzespó?
• Dr hab. Rados?aw Wi?niewski (MC) - 2 podzespo?y
• Gra?yna Kierznowska – przewodnicz?ca (p.o. GGK) - 2 podzespo?y
• Jan Maciej Czajkowski (ZMP) - 2 podzespo?y
• Jan Schnerch – przewodnicz?cy (ZPP, ?OG) - 2 podzespo?y
• Jaros?aw Wi?niewski (MRiRW) - 1 podzespó?
• Jerzy Koz?owski (MRiRW) - 1 podzespó?
• Joanna Parda (GUGiK) - 3 podzespo?y
• Lidia Danielska (wielkopolski WINGiK) - 2 podzespo?y
• Miros?aw Puzia (?l?ski WINGiK) - 3 podzespo?y
• Robert Cieszy?ski (kujawsko-pomorski WINGiK) - 2 podzespo?y
• Szymon Wróbel (MSWiA) - 1 podzespó?
• Urszula ?wita?a (ZMP, ?OG) - 1 podzespó?
• Wojciech Dyakowski (?ódzki WINGiK) - 2 podzespo?y
razem 29 miejsc w podzespo?ach czyli ?rednio 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela administracji.

Analizuj?c przedstawicielstwo podmiotów trzeba przyzna?, ?e reprezentacje s? do?? nierówno rozdzielone: WINGiK - 5 osób; GUGiK - 2; MRiRW - 2; MSWiA - 2; MC - 1; ZMP - 2; ZPP - 1; IGiK - 1; PW - 3; UWM - 2; AGH - 2; UR Kraków - 1; P? - 1; GIG - 2; SKP - 2(+1); PTG - 2; PGK -2; LSG - 4; SGP - 1. Jedynie zdziwienie budzi fakt, ?e najwi?ksze stowarzyszenie geodetów SGP, które zrzesza podobno 4 tysi?ce cz?onków wydelegowa?o tylko 1 (s?ownie: jedn?) osob?? I tak zachodz? w g?ow?, o co tu mo?e chodzi?, bo przecie? chyba nie o wzgl?dy minimalizacji kosztów.

A jak ju? przy kosztach jeste?my to poniewa? § 8 zarz?dzenia ministra ustala, ?e cz?onkowie zespo?u nie otrzymuj? z tyt. udzia?u w pracach zespo?u wynagrodzenia, zwrotu kosztów podró?y lub innych kosztów, to wydaje si?, ?e za koszty delegacyjne reprezentanci jednostek bud?etowych rekompensat? powinni otrzymywa? od swoich pracodawców. Ale ju? wynagrodzenie za dniówki nieobecno?ci u pracodawcy jest w?tpliwe i miesi?czne wyp?aty winny by? pomniejszone... Chyba nawet czyta?em jakie? orzeczenia s?dowe w tej sprawie.

Ciekawy tez jest rozk?ad w poszczególnych podzespo?ach grup zatrudnieniowych. W podzespole 1 w?a?ciwym w sprawach standardów technicznych wykonywania pomiarów oraz nadawania uprawnie? najliczniejsza grup? s? wykonawcy, jak to wida? na poni?szym wykresie.

alt

Podzespó? do spraw okre?lenia standardów, oraz redefinicji systemów informacyjnych pa?stwa ZSIN, PZGiK, K-GESUT zosta? zdominowany równie? przez wykonawstwo. Chocia? przy po??czeniu si? pozosta?ych grup przygwa?d?aj?ca wi?kszo?? mo?e by? po stronie teorii i administracji.

alt

Najwa?niejszy podzespó? z punktu widzenia wykonawstwa, bo maj?cy rozwa?a? okre?lenie zawodu geodety oraz uprawnie? zawodowych zosta? ob?o?ony równo przez osoby reprezentuj?ce wykonawstwo i uczelnie. Moza zaryzykowa? twierdzenie, ?e to dobrze rokuje.

alt

Podzespó?, który jest wiod?cy w zadaniach i celach jakim w ogóle powo?ano "Zespó? ?uchowskie" czyli struktur i finansowania systemu w tym S?u?b Geodezyjnych i Kartograficznych oraz Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zosta? totalnie zdominowany przez przedstawicieli administracji 56 %. Je?li ten rozk?ad si? si? nie zmieni, to mo?liwe jest, ?e zostanie ministrowi zaproponowana tylko kosmetyka systemu a nie powa?na ustrojowa zmiana adekwatna do potrzeb Pa?stwa i Inwestorów. Bo dzisiejszy system wspiera wy??cznie partykularne interesy administracji publicznej w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb obywateli i pa?stwa.

alt

Wreszcie podzespó? d/s EGiB, gremium nieplanowane przez wiceministra ?uchowskiego a wymuszone niejako w trakcie pierwszego posiedzenia Zespo?u. Tutaj si?y równie? roz?o?y?y si? prawie po równo.

 

alt

 [1]