JAK DŁUGO JESZCZE, RZĄDZĄCY BĘDĄ NA TO PRZYZWALAĆ?

JAK DŁUGO JESZCZE, RZĄDZĄCY BĘDĄ NA TO PRZYZWALAĆ?

PDFDrukujEmail

 

To, że administracja rujnuje od lat zawód "geodety uprawnionego", i że postępuje to lawinowo, przestało już kogokolwiek dziwić ale to, ?e nikomu z administracji pa?stwowej nie zale?y na post?puj?cym w ci?gu geometrycznym�spadku zaufania OBYWATELI do Pa?stwa, szczeg�lnie gdy chodzi przecie? konstytucyjn? o ochron? nieruchomo?ci przez pa?stwo, to ju? powinno u Rz?dz?cych wywo?a? co najmniej reakcj? co najmniej tak?, jak po u?yciu "tasera". W geodezji polskiej, "akcja" za "akcj?", jak w g??bokim peerelu. A i efekty z tych "akcji" s? podobne jak te peerelowskie czyli gorzej ni? op?akane, bo co gorsze odbija si? to ujemnie na interesach zwyk?ych ludzi. Ludzi,�kt�rzy dorobek ?ycia, a czasem pokole?, niechc?cy i bez w?asnej winy wik?aj? w tzw. "gry i zabawy urz?dnicze". �Tak jest i w tym przypadku...

 

Modernizacja ewidencji grunt�w i budynk�w pod og�lnym wezwaniem realizacji "akcji" czyli unijnego projektu "ZSIN" w dawnym krakowskim, a obecnie ma?opolskim wojew�dztwie, dzia?a cuda�a w?a?ciwie powinienem "cuda" zamieni? na "rzeczywisto?? wirtualn?" z pogranicza science fiction. Normalnie to nie ma powiatu, w kt�rym by nie by?o porozwieszanych og?osze? �w o?rodkach, na jakich obr?bach nale?y uwa?a? zg?aszaj?c i wykonuj?c indywidualne prace geodezyjne, z powodu prowadzonej lub zako?czonej �modernizacji ewidencji grunt�w, budynk�w i lokali. Moim szczeg�lnie ulubionym rodzajem modernizacji, jest ta gdzie ustalenia przebiegu granic dzia?ek ewidencyjny dokonano na ekranie monitora komputerowego, tak jak to wida? na zdj?ciu wy?ej, pokazuj?c zainteresowanym, wcze?niej spreparowan?�grafik? z?o?on? z obraz�w foto-nalot�w i kresek symbolizuj?cych granice dzia?ek przyj?tych z wektoryzacji analogowych map katastralnych w skali 1:2880 pochodz?cych z XIX wieku. Wyra?enia "spreparowan?" u?y?em specjalnie i ca?kowicie ?wiadomie, bo tylko ten zwrot w spos�b kulturalny oddaje to, co wykonano za pieni?dze "unijne" oraz publiczne.

Opowiem o efektach takiej jednej z (niestety) wielu modernizacji, przeprowadzonej w g�rskim powiecie Ma?opolski. Afery, kt�rej reperkusje trwaj? od 2013 r. do chwili obecnej, a jedynym efektem to: sk?�cone rodziny, wywo?any sp�r graniczny, zmniejszone pow. dzia?ki z 0,1527 ha do 0,1222 ha, uchylone w 2015 r. pozwolenie budowlane, straty finansowe, nierozstrzygni?te formalnie pytanie w?adzy budowlanej skierowane do wydzia?u geodezji "czy do zmiany przebiegu granic pomi?dzy dzia?kami ewid. nr. 379/32 i 379/31�w zwi?zku z modernizacj? przeprowadzon? w 2013 roku, dosz?o zgodnie z przepisami prawa i dochowaniem wszystkich procedur?"

Ale od pocz?tku...

W roku 2015 w?a?ciciel dzia?ki 379/32 postanowi? rozpocz?? inwestycj? budowlan?. W tym celu, zleci? wykonanie mapy do cel�w projektowych oraz dokumentacji budowlanej. I o dziwo, po z?o?eniu dokumentacji do urz?du starostwa, tamtejszy Wydzia? Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 29 lipca 2015 r. wyst?pi? do Wydzia?u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, w tym samym urz?dzie ("kocham" to jak wydzia?y tego samego urz?du prowadz? �ze sob? korespondencj?), o zaj?cie stanowiska w odniesieniu do mapy do cel�w projektowych, na kt�rej sporz?dzono projekt zagospodarowania terenu. A to w zwi?zku z zastrze?eniami do przebiegu granicy pomi?dzy dzia?kami, zg?oszonymi na pi?mie 28 lipca 2015 r. przez w?a?ciciela dzia?ki s?siedniej o nr 379/31, w toku post?powania o wydawanie pozwolenia budowlanego na�dzia?ce 379/32. Po up?ywie, dw�ch tygodni (12 sierpnia 2015 r.) Wydzia? Geodezji odpowiedzia?, ?e w tej wsi w latach 2012-2013 zosta?a�przeprowadzona kompleksowa modernizacja ewidencji, kt�ra mia?a na celu dostosowanie danych do wymog�w przepis�w oraz uzupe?nienie do pe?nego zakresu zbior�w danych, przewidzianych stosownym rozporz?dzeniem. Opisano post?powanie, obowi?zuj?ce przepisy oraz procedury. 13 grudnia 2013 r. zmodernizowany operat ewidencji zosta? og?oszony w Dzienniku Urz?dowym Woj. Ma?opolskiego i po terminie 30 dni bez zastrze?e?, sta? si? obowi?zuj?cym rejestrem publicznym.

[caption id="attachment_460" align="alignright" width="455"] Kopia z protoko?u ustalenia przebiegu granic operatu 2013 r.[/caption]

Dnia 2 pa?dziernika 2015 r. do Wydzia?u Geodezji... starostwa wp?yn??o pismo od Ma?opolskiego WINGiK-a, wywo?ane�za?aleniem w?a?ciciela dzia?ki 379/31, w kt�rym organ wojew�dzki zleci? wyja?nienie sprawy oraz poprosi? o zaj?cie stanowiska w stosunku do postawionych w za?aleniu zarzut�w. Miedzy innymi, chodzi?o o niewydanie przez starostwo decyzji��o zmianie danych dotycz?cych granicy.�W odpowiedzi na pismo MWINGiK-a, Wydzia? Geodezji... w dniu 10 listopada 2015 r. odpisa?, ?e w jego mniemaniu wszystko ?al?cemu si? wyja?ni? pismem z 28 lipca 2015 r., w tym daty i tryb wnoszenia zastrze?e? do wynik�w modernizacji. Dodatkowo organ wojew�dzki zosta? poinformowany, ?e "zgodnie z warunkami technicznymi do modernizacji pkt IV.3.3.3 bezpo?rednim pomiarem w terenie z protoko?em ustalenia przebiegu granic obj?te�by?y tereny zabudowane i zurbanizowane" oraz, ?e "granica zmodernizowana miedzy dzia?k? ewidencyjn? nr 379/31 i 379/32 nie odbiega od granicy jaka obowi?zywa?a na mapie 1:2880 sprzed modernizacji. Granica ta pomimo innego stanu u?ytkowania nie by?a obj?ta protoko?em jej ustalenia". Ca?kowicie odmienny jest stan faktyczny, bo z dalszych wyja?nie? (nawet samego starostwa) oka?e si?, ?e odbiega?a i to bardzo. Natomiast co do ustalenia przebiegu granicy to z protoko?u zamieszczonego w operacie technicznym z 2013 r. wynika, ?e dzia?ki 379/32 i 379/31 s? wymienione jak r�wnie? figuruj? obok nich podpisy os�b bior?cych udzia? w ustaleniu.

Dnia 23 listopada 2015 r. Ma?opolski WINGiK postanowieniem�uzna?, ?e w przedmiotowej sprawie za?alenie w?a?ciciela dzia?ki 397/31 jest uzasadnione. Ponadto wyznaczy? staro?cie dodatkowy termin na za?atwienie sprawy, do 31 grudnia 2015 r. A tak?e zarz?dzi? wyja?nienie przyczyn i ustalenie os�b winnych nieza?atwienia sprawy w terminie. Oczywi?cie ani sprawa w dodatkowym terminie nie zosta?a za?atwiona ani nie ustalono winnych.

Prawie jednocze?nie Wojewoda wyda? decyzj? z 30 listopada 2015 r. o uchyleniu w ca?o?ci pozwolenia na budow? inwestycji na dzia?ce 379/32 przekazuj?c spraw? do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W tym�stanie�rzeczy Wydzia? Architektury... starostwa �w dniu 29 grudnia 2015 r. zwraca si? ponownie do Wydzia?u Geodezji... o przes?anie informacji "czy do zmiany przebiegu granicy pomi?dzy dzia?kami ewid. nr. 379/32 i 379/31 po?o?onych w N., w zwiazku z modernizacj? przeprowadzon? w 2013 roku, dosz?o zgodnie z przepisami prawa i dochowaniem wszystkich procedur". Jest tym bardziej dziwne, ?e Wydzia? Geodezji ju? odpowiedzia?�Ma?opolskiemu WINGiK-owi, ?e: "granica zmodernizowana miedzy dzia?k? ewidencyjn? nr 379/31 i 379/32 nie odbiega od granicy jaka obowi?zywa?a na mapie 1:2880 sprzed modernizacji" a wi?c z tego mia?oby wynika?, ?e nie by?a zmieniana.

Lecz tym razem Wydzia? Geodezji w odpowiedzi na zapytanie Wydzia?u Architektury, czy zmiana granicy nast?pi?a w zgodzie z prawem i dochowaniem wszelkich procedur, nie o?wiadczy?, ?e wszystko jest "cacy" lecz poinformowa? o tocz?cym si? w sprawie post?powaniu administracyjnym, kt�re ma zako?czy? si? 29.02.2016 r. Faktycznie, w dniu 18.12.2015 r. Wydzia? Geodezji zawiadomi? w?a?cicieli o wszcz?ciu post?powania administracyjnego w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji grunt�w i budynk�w odno?nie dzia?ek nr 379/31 i 379/32 wyznaczaj?c termin za?atwienia sprawy w?asnie na wspomniany wcze?niej 29.02.2016 r. �W wyniku post?powania zbadano i ujawniono wiele okoliczno?ci, kt�re dopiero teraz zacz??y wskazywa? na rozpoznanie sprawy. Miedzy innymi ustalono ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e dzia?ki o nr 379/31 i 379/32 by?y jednak obj?te ustaleniem przebiegu granic. Na dow�d przywo?ano Protok�? nr 0879 z dnia 27.11.2012 r. obejmuj?cego miedzy innymi dzia?ki 379/31 i 379/32 gdzie obecno?? na gruncie swoim podpisem potwierdzi? w?a?ciciel dzia?ki 379/32 z adnotacj? o niezgodno?ci u?ytkowania ze stanem ewidencyjnym oraz podpis z?o?y? w?a?ciciel dzia?ki 379/31, bez adnotacji.

Na podstawie tego, ?e przedmiotowe dzia?ki, w procesie modernizacji obj?te�by?y �ustaleniem przebiegu granic, a w okresie wy?o?enia do wgl?du projektu modernizacji ewidencji grunt�w i budynk�w nie wniesiono uwag, Starosta wyda? decyzje administracyjn? o odmowie aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie danych dotycz?cych przedmiotowych dzia?ek. Data decyzji to ostatni dzie? przesz?o 2 miesi?cznego terminu t.j. 29.02.2016 r. Od decyzji odwo?a? si? w?a?ciciel dzia?ki 379/31 a Ma?opolski Wojew�dzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzje starosty uchyli? w ca?o?ci i przekaza? do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu udowodniono staro?cie brak wszechstronnego zebrania i rozpatrzenia dowod�w, dowolno?? i wybi�rcz? ocen? zebranych materia?�w dowodowych, dokonanie b??dnych ustale? faktycznych. Zachodzi pytanie, co w?a?ciwe zrobiono w tej sprawie�przez te ponad 2 miesi?ce?! Brak wszechstronnego zebrania dowod�w? Czyli, ?e wojew�dzka instancja wiedzia?a o jaki? dowodach o kt�rych nie wiedzia?a powiatowa? Dowolno?? oceny materia?�w dowodowych i b??dne dokonanie ustale? faktycznych!

I faktycznie okazuje si?, ?e Ma?opolski WINGiK wiedzia? wi?cej o tej sprawie ni? powiatowy organ ewidencyjny. Ustalono�po szczeg�?owej analizie operatu technicznego z pomiar�w i czynno?ci modernizacyjnych w 2012 r., �?e "przebieg przedmiotowej granicy nie jest sp�jny z informacjami zawartymi w dokumentacji ?r�d?owej, a podczas modernizacji firma geodezyjna przeprowadzaj?ca prace modernizacyjne wprowadzi?a b??dne dane, ... punkt 22.94 (b??dnie uznany jako punkt 22.91) nie stanowi tzw. "czw�rmiedzy" dzia?ek ewidencyjnych nr 379/31, 379/32, 379/106, 379/102 (b?d?cej cz??ci? dzia?ki ewidencyjnej nr 6954)"

Prosz? zauwa?y?, ?e w ca?ej tej sprawie starostwo stosuje klasyczn? urz?dnicz? metod? tzw. "kropelkow?" w dozowaniu informacji. Wpierw mamy stwierdzenie Wydzia?u Geodezji �"granica zmodernizowana miedzy dzia?k? ewidencyjn? nr 379/31 i 379/32 nie odbiega od granicy jaka obowi?zywa?a na mapie 1:2880 sprzed modernizacji. Granica ta pomimo innego stanu u?ytkowania nie by?a obj?ta protoko?em jej ustalenia". Nast?pnie, po "naciskach"�MWINGiK Wydzia? Geodezji starostwa wszcz?? post?powanie administracyjne w wyniku kt�rego ustalono, ?e jednak�dzia?ki o nr 379/31 i 379/32 by?y obj?te ustaleniem przebiegu granic.�Protok�? nr 0879 z dnia 27.11.2012 r. obejmuj?cego miedzy innymi dzia?ki 379/31 i 379/32 gdzie obecno?? na gruncie swoim podpisem potwierdzi? w?a?ciciel dzia?ki 379/32 z adnotacj? o niezgodno?ci u?ytkowania ze stanem ewidencyjnym oraz podpis z?o?y? w?a?ciciel dzia?ki 379/31, bez adnotacji. I to ustalenie by?o podstaw? decyzji starosty odmawiaj?cej dokonania aktualizacji ewidencji grunt�w. Nast?pne dzia?anie MWINGiK-a uchylaj?ce decyzj? starosty wygenerowa?y nowe pok?ady si? w Wydziale Geodezji i o zgrozo okaza?o si?, ?e�"przebieg przedmiotowej granicy nie jest sp�jny z informacjami zawartymi w dokumentacji ?r�d?owej, a podczas modernizacji firma geodezyjna przeprowadzaj?ca prace modernizacyjne wprowadzi?a b??dne dane". W tym momencie chyba jest logiczne, ?e Starosta powinien wyja?ni?, kto tu zawini?? Jest oczywiste, ?e firma geodezyjna ale przecie? nie tylko. Starosta by? zleceniodawc? tej pracy i dysponentem kasy przeznaczonej na ten obiekt. To dlaczego jego S?u?by Geodezyjne i Kartograficzne nie dokona?y odpowiedniej i w?a?ciwej kontroli wykonania zlecenia? Tym bardziej, ?e obowi?zek by? podw�jny. Po pierwsze, wynikaj?cy z konieczno?ci odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz drugi, wynikaj?cy z przepis�w geodezyjnych obliguj?cych w�wczas (2013) do obowi?zkowej��"kontroli w zakresie: 1) przestrzegania zasad wykonywania prac, 2) osi?gni?cia wymaganych dok?adno?ci, 3) zgodno?ci opracowania ze standardami technicznymi dotycz?cymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, 4) zgodno?ci opracowania z ustaleniami, o kt�rych mowa w � 5 ust. 5, 5) sp�jno?ci topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawc? z informacjami uzyskanymi�z o?rodka w trakcie realizacji pracy, 6) kompletno?ci przekazywanych materia?�w." (Dz.U. Nr 78 z 2001 r. poz. 837)

Sprawdzi?o si? stare powiedzenie "im dalej w las tym wi?cej drzew". Tak samo jest, i w tej sprawie. Wreszcie, po up?ywie 3 lat od pomiar�w i ustalania przebiegu granic potwierdzono "oczywist?, oczywisto??", kt�ra by?a oczywista dla w?a?ciciela dzia?ki ale ju? nie dla Wydzia? Geodezji starostwa. W ten spos�b jeste?my�na pocz?tku ca?ego korowodu i zawracania g?owy z modernizacj? ewidencji grunt�w i budynk�w w tej wsi. Ze stanu sprawy wynika, ?e modernizacja dla przedmiotowych dzia?ek nie zosta?a wykonana w?a?ciwie i firma geodezyjna, kt�ra to zepsu?a, powinna by?a sw�j b??d naprawi?.�Ale Starosta�zdecydowa? inaczej. Uzna?, ?e sam "rozgraniczy" dzia?ki 379/31 i 379/32, mo?e dlatego, ?e sam wywo?a? sp�r graniczny�nie dopilnowuj?c czynno?ci modernizacyjnych. W tym celu, w ramach bie??cego post?powania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji grunt�w i budynk�w dotycz?cego przedmiotowych dzia?ek ewidencyjnych postanowiono przeprowadzi?, jeszcze raz, protokolarne ustalenie przebiegu granic. Przy czym nale?y pami?ta?, ?e formalnie ju? jedno, to z 27 listopada 2012 r. "ustalenie przebiegu granic" egzystuje w rejestrach publicznych, jakimi s? ewidencja materia?�w PZGiK oraz EGiB. Wy?oniono firm? geodezyjn?, kt�rej zlecono powt�rne wykonanie ustalenia przebiegu granicy pomi?dzy dzia?kami nr 379/31 i 379/32. �Wykonawca podda? analizie dost?pne mu materia?y i prawie w ca?o?ci doszed? do tych samych ustale?, co organy administracji publicznej w dotychczasowym post?powaniu administracyjnym.

Jedyn? nowo?ci? by?o ujawnienie przez Wykonawc?, ?e w materia?ach �modernizacji "brak jest dokumentacji geodezyjnej okre?laj?cej jednoznacznie przebieg przedmiotowej granicy" oraz to, ?e "Ko?cowy punkt przedmiotowego odcinka granicznego ... nie by? przedmiotem protokolarnego ustalenia w terenie i zosta? okre?lony w wyniku wektoryzacji mapy ewidencji grunt�w z zachowaniem wymaganej dok?adno?ci. Reasumuj?c nale?y stwierdzi?, ?e przebieg granicy ... jest niesp�jny z materia?ami ?r�d?owymi czyli map? ewidencji grunt�w w skali 1:2880 oraz podczas modernizacji nie ustalono prawid?owo granicy pomi?dzy dzia?kami". Czynno?ci ustalenia przebiegu granic odby?y si? w terenie 27 stycznia 2017 r. w obecno?ci w?a?cicieli dzia?ek o nr 379/31, 6954, 379/106, 379/108, 379/83 i 379/32. Tym samym jak wida? zakres terytorialny sprawy jakby si? rozr�s? i przestrzenie wygl?da? jak poni?ej.

O efektach czynno?ci ustalenia przebiegu granic dzia?ek ewidencyjnych sam Wykonawca pisze tak: " Podczas ustalenia granic nie przyj?to ?adnego zgodnego wskazania i o?wiadczenia ze stron dotycz?cego przebiegu granic dzia?ek ewid. 379/31 i 379/32 . Przebieg granic pomi?dzy dzia?kami ... b?d?cy przedmiotem sprawy jest sporny." A ja si? pytam, jaki ma by?, je?li sam Wydzia? Geodezji Starosty pokazuje dwie wersje granic: raz z mapy 1:2880 a drugi raz z mapy po "modernizacji"!

Nie wiadomo te? dlaczego Wykonawca dokona? ponownego ustalenia przebiegu granic stwierdzaj?c w protokole, ?e ustalono �granice pomi?dzy dzia?kami nr 379/32 a 379/106; 379/32 a 379/108; 379/32 a 379/83; 379/31 a 379/106�"WED?UG MAPY EWID. POWSTA?EJ W WYNIKU MODERNIZACJI EGiB OBR?BU ..." gdy problem by? tylko w granicy pomi?dzy dzia?kami nr 379/32 a 379/31?

Ale to wszystko przebija ko?cowa konkluzja Wykonawcy: "Bior?c powy?sze pod uwag? oraz brak mo?liwo?ci ustalenia granic na podstawie dokumentacji z PODGiK nale?y zmieni? przebieg przedmiotowej granicy w bazie graficznej i przywr�ci? jej pierwotny przebieg zgodnie z map? ewidencji grunt�w i budynk�w w skali 1:2880 wg punkt�w 102-15242 przedstawionym na szkicu polowym i granicznym niniejszego operatu. Punkty 102, 15242 pozyskano z wektoryzacji mapy ewidencji grunt�w w skali 1:2880 arkusz nr 4 z wymagan? dok?adno?ci?."

I prosz? sobie wyobrazi?, ?e te kuriozalne wnioski Wykonawcy, w ca?o?ci �przej?? i przyj?? Starosta w decyzji z dnia 22 maja 2017 roku. Starosta orzek? na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20, 22 ust. 1, art. 24 ust. 2a i 2b uPgik o aktualizacji operatu ewidencji grunt�w i budynk�w obr?bu ... "w zakresie danych ewidencyjnych, polegaj?cej na: - przywr�ceniu pierwotnego przebiegu granicy pomi?dzy�dzia?kami ewidencyjnymi nr 379/31 i 379/32 zgodnie ze ?r�d?ow? map? ewidencji grunt�w i budynk�w, opisanej jako punkty 102-15242 zgodnie ze "Szkicem ustalenia przebiegu granic nr 1" z operatu technicznego nr P. ... .684 stanowi?cym za??cznik do niniejszej decyzji. - przywr�ceniu powierzchni dzia?ki ewidencyjnej nr 379/31 z 0,1222 ha na 0,1527 ha oraz dzia?ki ewidencyjnej nr 379/32 ha z 0,0885 ha na 0,0713 ha."

Chyba najadekwatniejsze dla tej sytuacji bedzie okre?lenie "no n�? si? w kieszeni otwiera"! Jakiego pierwotnego przebiegu granicy je?li nigdy ten przebieg nie zosta? ustalony w ?adnym trybie prawnym? Nie istniej? ?adne obserwacje pomiarowe (k?ty, d?ugo?ci, odci?te, rzedn? itp.) poniewa? ten pierwotny stan to mapa 1:2880 (kataster austriacki), kt�ra powsta?a metod? stolikow? (stolik topograficzny) gdzie bezpo?rednio w terenie by?y odk?adane kierunki oraz odleg?o?ci w skali (po to stolik) na kartonie z pomini?ciem notowania obserwacji i wykonywania oblicze?.

[caption id="attachment_494" align="alignright" width="450"]Stolik z kierownic? topograficzn? Stolik z kierownic? topograficzn?[/caption]

Mamy rok 2017, jeste?my po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, jeste?my po nowelizacjach i ujednoliceniu z lipca 2016 r. rozporz?dzenia w sprawie ewidencji grunt�w i budynk�w. W ca?ej Polsce obowi?zuj? standardy techniczne z 2011 r. i zasady, kt�re wymuszaj? by dokumentacja geodezyjna, okre?laj?ca dane ewidencyjne, przyjmowana do pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spe?nia?a�wymagania rozporz?dzenia ws egib w zakresie formatu danych i standard�w technicznych, a tu Starosta przyjmuje do PZGiK operat z ustalenia przebiegu granic dzia?ek ewidencyjnych gdzie faktycznie nie wykonano tego ustalenia�a zamiast ustalenia numerycznego opisu punkt�w granicznych w stosunku do osnowy geodezyjnej 1 klasy z b??dem po?o?enia nie wi?kszym ni? 0,30 m. to numeryczny opis punkt�w granicznych jest okre?lony wektoryzacj? map analogowych z kilkumetrow? b??dno?ci? po?o?enia, a tak w?a?ciwie to nie wiadomo jakimi, bo je nie okre?lono w og�le!? Jak wida? w poni?szym wykazie punkty graniczne, kt�re po uprawomocnieniu si? decyzji zosta?yby wprowadzone do bazy EGiB s? pochodzenia ZRD-7 czyli "ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej" a b??d ?redni po?o?enia punkt�w granicznych wzgl?dem osnowy geodezyjnej 1 klasy mie?ci si? w przedziale 1,51 m do 3,00 m!

W maju 2017 r. Starosta wprowadza do bazy EGiB dzia?ki, kt�rych granice zosta?y okre?lone z dok?adno?ci? 1,5-3 metr�w!? Czy tego oczekuj? obywatele naszego Pa?stwa???

Sprawa staje si? tragiczna gdy por�wna si? policzone powierzchnie dzia?ek z tych ww. wsp�?rz?dnych, bo wynik dla dzia?ki nr 379/31 to 0,1264 ha a dla dzia?ki nr 379/32 - 0,0842 ha. Natomiast w ewidencji grunt�w, Starosta chce ujawni? powierzchni? wi?ksz? o 0,0263 ha dla dzia?ki nr 379/31 a�dla dzia?ki nr 379/32 powierzchni? mniejsz? o 0,0129 ha. To znaczy, ?e nie tylko w ewidencji nie b?dzie powierzchni obszar�w faktycznie u?ytkowanych, to jeszcze dla tych dzia?ek rejestr nie bedzie odzwierciedla? tego co zawiera mapa. Dla konkretnej dzia?ki powierzchnia z rejestru b?dzie inna ni? by to mia?o wynika? z mapy ewidencyjnej. Dla ka?dej z tych dzia?ek mamy trzy rodzaje powierzchni, z modernizacji, z ustalenia wg mapy 1:2880, i faktycznie u?ytkowana.�Kompletny odlot!

Kwestia samej mapy te? wymaga oddzielnego om�wienia, bo je?li si? do bazy EGiB (a nie bazy graficznej jak sugeruje Wykonawca w swoim operacie) wprowadzi zmian? danych dotycz?cych wsp�?rz?dnych punkt�w granicznych wyznaczaj?cych przecie? granice dzia?ek nr 379/31 i 379/32, to dostaniemy nast?puj?cy obraz. Obraz ten jest ca?kowicie niesp�jny typologicznie�z obiektami s?siednimi, czyli s?siednimi dzia?kami. Np. decyzja starosty nawet nie wspomina co z granicami pomi?dzy dzia?kami nr 379/108 a 379/83, to samo z granic? pomi?dzy 379/106 a 6954 czy 379/30. A co z drog? dzia?k? nr 379/100, wprowadzany stan zaw??a j? blisko o 1,5 metra! Przecie? to trzeba nie mie? ani za grosz wyobra?ni nie m�wi?c ju? o kwalifikacjach zawodowych, ?eby co? takiego wysma?y?... Kolor zielony granice z dec. Starosty - zwektoryzowny obraz mapy 1:2880; kolor czerwony granice wg bazy EGiB; kolor r�?owy linia przerywana to granice wymuszone zasadami topologi Czas na podsumowanie. Takich przyk?ad�w niekompetencji i braku kwalifikacji s? tysi?ce. Tysi?ce obr?b�w gdzie nadal prowadzi si? ewidencj? grunt�w z precyzj? do ara, czyli do dw�ch miejsc po przecinku dla ha. Jedynie systemy informatyczne automatycznie pododawa?y po dwa zera ale to wcale nie znaczy, ?e dzia?ki s? reprezentowane do jednego metra kwadratowego. Tysi?ce obr?b�w gdzie jest roz??czno?? stanu powierzchni w rejestrach a �powierzchniami wynikaj?cymi z numerycznych map ewidencyjnych (dlatego niekt�rzy nazywaj? je bazami graficznymi). Dlatego egzystuj? r�wnolegle powierzchnie z rejestr�w zwane "powierzchni? ewidencyjn?" a z map numerycznych "powierzchni? geodezyjn?". Oczywi?cie te powierzchnie zawsze si? r�?ni?, ?rednio o 10%. Ale oficjalnie przedstawia si?, ?e ewidencja grunt�w i budynk�w jest w systemie komputerowym. Ale to wcale nie znaczy, ?e spe?nia?a�wymagania rozporz?dzenia ws egib w zakresie formatu danych i standard�w technicznych. W wi?kszo?ci jednak, to nie s? bazy obiektowe lecz rozdzielnie prowadzone pliki bazy rejestr�w oraz mapy numeryczne. Aby taki stan EGiB dostosowa? do przepis�w i standard�w, to s? potrzebne przede wszystkim fundusze na konwersj? baz danych a wcze?niej na zakup nowszych wersji oprogramowania, kt�re jest zgodne ze schematami GML. Generalizuj?c to ewidencja niewiele si? zmieni?a od tej gdy rejestry prowadzono manualnie w formie ksi??kowej a mapy na blachach lub astralonie aktualizowa? wykonawca. Jedyna r�?nica to przej?cie z no?nika papierowego na no?nik informatyczny czyli system "zjadliwy" dla komputer�w. Ot i ca?a cyfryzacja po powiatowemu! Jak gestorzy ewidencji podchodz? do tego tematu wida? dobitnie po tym przedmiotowym przyk?adzie. A potem tzw. S?u?ba Geodezyjna i Kartograficzna czyli organy starostw a czasem i wojewody stawiaj? tezy, ?e to wykonawstwo geodezyjne ponosi odpowiedzialno?? za z?? jako?? danych geodezyjnych gromadzonych w PZGiK, EGiB, GESUT i BEDT500. Tylko zapominaj? o tym gdzie s? te ca?e S?u?by w procesie tworzenia, weryfikacji i gromadzenia materia?�w do publicznych rejestr�w. Dlaczego, jak w tym przypadku, SGiK ?wiadomie degraduj? zawarto?? rejestr�w publicznych wprowadzaj?c dane nie tylko poza standardowe ale tak naprawd? b?d?ce zwyk?ymi ?mieciami. W tym przypadku, wykonawca pope?ni? szereg nieprawid?owo?ci ale ?miem przypuszcza?, ?e zrobi? to pod dyktando kierownictwa organu geodezyjnego i kartograficznego Starosty czyli S?U?BY. Bo tak sobie wymy?lono, ?e aby ju? nie wraca? do ?le wykonanych czynno?ci modernizacyjnych w wyniku kompletnego braku nadzoru ze strony si? "fachowych" Starosty, to lepiej uda?, ?e w tym jednym konkretnym przypadku b?dziemy udawa?, ?e modernizacji nie by?o a dane ewidencyjne obejmuj?ce granice i powierzchnie dzia?ek przywr�ci si? takie jakie by?y dziesi?tki lat temu, w czasach ewidencji grunt�w opartej na katastralnych mapach 1:2880. Tak dzia?a ten system. PYTANIE TYLKO JAK D?UGO?