Nowe standardy geodezyjne

Nowe standardy geodezyjne

PDFDrukujEmail

Dawno oczekiwane standardy techniczne dla geodetów wesz?y w ?ycie 22 grudnia 2011 r. , i w w?a?ciwie od razu sta?y si? punktem zapalnym dla wszystkich geodetów. Na rang? problemu wskazuje to, ?e pierwszy raz, dwie przeciwstawne strony, czyli geodeci zatrudnieni w powiatowych s?u?bach geodezyjnych i kartograficznych oraz geodeci wykonawcy,  jednakowo ?le oceniaj? ten przepis prawny. Jest krytykowane w?a?ciwie wszystko. Jedynie te cz??ci "standardów", które zosta?y w??czone ze starych instrukcji metod? "ctr+c i ctr+v" s? bez problemowe i broni? si? same. Ale natomiast prawie wszystkie nowe "rozwi?zania" s? krytykowane, jako b??dne a bywa, ?e ca?kowicie niezrozumia?e. Samo podpisanie rozporz?dzenia o "standardach" budzi?o ju? kontrowersje, bo o fakcie podpisania dowiedzieli?my si? z informacji podanych przez GUGiK 11 listopada na Twitterze,

a nie na oficjalnych stronach ministerstwa, czy GUGiK'u. A poniewa? Jerzy Miller przesta? pe?ni? funkcj? ministra 18 listopada, to mo?na s?dzi?, ?e podpisanie nast?pi?o w ostatniej chwili. Dlaczego pani Jolancie Orli?skiej, by?ej GGK, tak zale?a?o by to "stary" minister podpisa? rozporz?dzenie, a nie nowy, jak równie? dlaczego tak szybko po wprowadzeniu standardów zosta?a odwo?ana ze stanowiska przez premiera na wniosek zapewne nowego ministra, to chyba nie trudno zgadn??. W ka?dym b?d? razie sprawa ze standardami zapewne nie pomog?a pani Jolancie. Odwo?anie by?o w pe?ni zas?u?one, i o tym chyba nikogo nie trzeba przekonywa?. Kontrole nik-owskie oraz ministerialne jednoznacznie wskaza?y jak pracowa? zarz?dzany przez pani? Jolant? G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii. Oddawanie w prywatne r?ce zada? kontrolnych co dobitnie ?wiadczy?o o nierealizowania ustawowych obowi?zków, afera z uprawnieniami, a wreszcie afera ze standardami... musia?y doprowadzi? do odwo?ania.

 

Wracaj?c do standardów, to jedno jest pewne, ?e jeszcze przez d?ugi czas b?d? nam sp?dza? sen z powiek. Najszybciej z opresji wychodz? geodezyjne s?u?by powiatowe, np. w taki sposób:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla powiatowych s?u?b geodezyjnych tych odpowiedzialnych za pa?stwowy zasób, a szczególnie w?a?nie w b?dzi?skim o?rodku gik, sprawa jest prosta.