JAK DŁUGO JESZCZE, RZĄDZĄCY BĘDĄ NA TO PRZYZWALAĆ?

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 czerwca 2017 07:32
PDFDrukujEmail

Ā 

To, że administracja rujnuje od lat zawĆ³d "geodety uprawnionego", i że postępuje to lawinowo, przestało już kogokolwiek dziwić ale to, ?e nikomu z administracji pa?stwowej nie zale?y na post?puj?cym w ci?gu geometrycznymļæ½spadku zaufania OBYWATELI do Pa?stwa, szczegļæ½lnie gdy chodzi przecie? konstytucyjn? o ochron? nieruchomo?ci przez pa?stwo, to ju? powinno u Rz?dz?cych wywo?a? co najmniej reakcj? co najmniej tak?, jak po u?yciu "tasera". W geodezji polskiej, "akcja" za "akcj?", jak w g??bokim peerelu. A i efekty z tych "akcji" s? podobne jak te peerelowskie czyli gorzej ni? op?akane, bo co gorsze odbija si? to ujemnie na interesach zwyk?ych ludzi. Ludzi,ļæ½ktļæ½rzy dorobek ?ycia, a czasem pokole?, niechc?cy i bez w?asnej winy wik?aj? w tzw. "gry i zabawy urz?dnicze". ļæ½Tak jest i w tym przypadku...

 

Zacznijmy od edukacji

Wpisany przez Jacek Panchyrz wtorek, 06 grudnia 2016 15:44
PDFDrukujEmail

Zacznijmy od edukacji naszych ustawodawców, ?e my kilka lub kilkana?cie tysi?cy geodetów, przedsi?biorców prowadzimy dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na wykonywaniu prac geodezyjnych na rzecz prywatnych zleceniodawców i inwestorów a nie dla Aktualizacji Pa?stwowego Zasobu. Owszem w trakcie naszych prac aktualizujemy zasób, ale jest to skutek uboczny naszej pracy jej a nie podstawowy cel. Twórcy PGiK jakby o tym zapomnieli.

My mali przedsi?biorcy, w odró?nieniu od wielkich firm geodezyjno-informatycznych bior?cych milionowe zlecenia z bud?etu, by prze?y? wykonujemy dziesi?tki zlece? wartych po par? tysi?cy z?otych na rzecz prywatnych inwestorów. Jak takiemu zleceniodawcy wyt?umaczy?, ?e na jego koszt musimy poprawia? „zmodernizowan?” ewidencj?, inwentaryzowa? i wnosi? na zasoby budynki s?siadów? Na dodatek, jakby za kar?, nasze opracowania s? weryfikowane przez tygodnie, czasami miesi?ce. W odró?nieniu od zlece? publicznych, które nie podlegaj? weryfikacji a s? w?a?nie wykonywane w celu zak?adania lub modernizacji pa?stwowego zasobu.

Jaka jest wiarygodno?? tych zasobów doskonale wszyscy wiemy co sprzedaj? nam o?rodki. 90 %punktów granicznych z b??dem po?o?enia punktu 0,6 m lub 3,0 m. Mapa zasadnicza, bo o bazach nie ma mowy – dok?adno?? ok 1,0 m. Przecie? to nie s? mapy, to nie s? dane. Co najwy?ej mo?na to nazwa? obrazkiem.

Podstawowy b??d za?o?enia w prawie geodezyjnym:
1/ Zg?aszanie robót
2/ Weryfikacja
3/ Uzupe?nienie pa?stwowego zasobu powinno obowi?zywa? tylko zamówienia publiczne realizowane z publicznych ?rodków.

Kto? wreszcie musi o tym g?o?no powiedzie?. Na pewno nie zrobi tego s?u?ba geodezyjna, której dobrze jest w roli „w?adcy czerwonej piecz?ci”. Nie zrobi? tego korporacje geodezyjno – informatyczne, które ?yj? z ci?g?ych zmian w prawie i maj? zapewnione wielomiesi?czne lub wieloletnie kontrakty od pewnego p?atnika, produkuj?c buble przyjmowane przez zasób bez weryfikacji.
Niestety lobby urz?dniczo – korporacyjne ma wi?ksz? si?? przebicia u ustawodawcy ni? my, rozdrobnieni wykonawcy, chocia? ilo?ciowo jest nas bez porównania wi?cej.

Wida? ch?? dzia?ania nowej ekipy rz?dowej (oby nie pozorowan?), ale s? to nowi ludzie, którzy w dodatku nie maj? rozeznania jak dzia?a ta wymy?lona przez by?ego GGK geodezja. Administracja reprezentowana przez wingików jest co miesi?c w Warszawie, korporacje przez obs?ug? zamówie? publicznych, te? cz?sto bywaj? na salonach. A my wykonawcy bywamy w powiatach i Warszawa w ogóle nie wie o naszym istnieniu. Ludzie nieobecni nie maj? g?osu i wszystkie zmiany w prawie powstaje bez nas.

Tu jest miejsce dzia?ania zwi?zku zawodowego. Ze stowarzyszeniami „w?adza” mo?e rozmawia?, ale (jak to by?o dotychczas) nie musi. A ze zwi?zkiem maj?cym osobowo?? prawn? musz? konsultowa? wszystkie zmiany w prawie. Zwi?zek ma prawo reprezentowania swoich cz?onków przed organami a w razie konfliktu organizowa? akcje protestacyjne.

St?d w?a?nie mój apel do tych wszystkich, którzy jeszcze nie stracili nadziei, którzy jeszcze maj? si?? i ch?? by próbowa? zmieni? rzeczywisto?? prawno – gospodarcz? w której dzia?amy. Aby zapewni? byt naszym rodzinom i pracownikom, zjednoczmy si? w zwi?zku zawodowym, niezale?nie od orientacji politycznej, cz?onkostwa w stowarzyszeniach bran?owych – by wreszcie by? wys?uchany nasz g?os i nasze argumenty. By wreszcie geodezja by?a faktycznie wolnym zawodem.

J.P.

 

Kodeks czy ustawa prawo geodezyjne?

Wpisany przez Leszek Piszczek niedziela, 16 sierpnia 2015 15:13
PDFDrukujEmail

Trzeba postawi? spraw? jasno, czy w Geodezji jest potrzebna ewolucja czy rewolucja?
Moim zdaniem, wszelkie poprawianie tego co jest, nie ma ju? sensu. Zapa?? w Geodezji jest zbyt wielka, a co najgorsze wci?? si? pog??bia. Ja patrze chocia?by po tym co si? dzieje z EGiB. To co "tworz?" wszelkie "modernizacje" to pospolite morderstwo rozumu.

   

JAK GUGIK STAROSTWA OBDAROWYWA?...

Wpisany przez Leszek Piszczek wtorek, 28 kwietnia 2015 05:53
PDFDrukujEmail

Chcia?bym przedstawi? materia?y jakie przes?ano z GUGiK stowarzyszeniu PTG, w zwi?zku z ich wnioskiem o info. publiczn? vide dotycz?c? wyposa?enia Starostw w odbiorniki Trimble R8 GNSS, gdzie warto?ci takiego kompletu wynosi?a wg protoko?u przekazania 76 153.55 z?.

Z przeprowadzonej analizy materia?ów dokona?em pewnych zestawie? i doszed?em do pewnych wniosków, o których ni?ej. Ale przede wszystkim temat okaza? si? na tyle rozleg?y, ?e prawdopodobnie b?dziemy musieli poprosi? o dost?p do nowych materia?ów i informacji.

Z zakupionych 65 zestawów, warto?? zakupowa 5 026 381,52 z?., (na dat? przekazania odpowiedzi z materia?ami), w Starostwach jest 57 odbiorników.

 

Wpisany przez eljotpi poniedziałek, 29 grudnia 2014 14:35
PDFDrukujEmail

STANOWISKA "PROKURATORÓW I S?DZIÓW" OBSADZONE

RZECZNICY DYSCYPLINARNI
ORAZ SK?AD WOJEWÓDZKICH KOMISJI DYSCYPLINARNYCH W KADENCJI 2015-18

 

WOJEWÓDZTWO RZECZNIK
SK?AD KOMISJI

dolno?l?skie Zbigniew Domaga?a

Wojciech Kumiega (przewodnicz?cy), W?odzimierz Chytry, Mariusz Dzumyk, Pawe? Kryjan, Ewa Maj, Bo?ena Tabisz, Joanna Przybylska

kujawsko-pomorskie Iwona Owczarz

Arkadiusz Warda (przewodnicz?cy), Alina Pawlaczyk, Jolanta Walerych, Monika Bukowska, Katarzyna Nizio?ek, Ma?gorzata Jab?o?ska, Waleria Gort-Cis?o, Piotr Hofman

   

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>