Geodeta obywatelem drugiej kategorii?

Wpisany przez Rados?aw Smyk niedziela, 01 grudnia 2013 09:54
PDFDrukujEmail

O odr?bno?ci ka?dego zawodu, w tym zawodu geodety, stanowi specyficzny, charakterystyczny dla ka?dego z nich, zespó? wykonywanych czynno?ci. W przypadku geodetów ten wyodr?bniony przez spo?eczny podzia? pracy, utrwalony przez tradycj? i sformalizowany prawnie zespó? czynno?ci polega, w g?ównej mierze, na pozyskiwaniu i przetwarzaniu  okre?lonego typu informacji. Czynno?ci te wykonywane jako ?wiadczenia na rzecz innych osób czy instytucji stanowi? dla geodetów ?ród?o dochodu.

Istot? opracowa? geodezyjnych jest w ogólno?ci tworzenie geograficznych opisów rzeczywisto?ci na potrzeby administracji i gospodarki, na zlecenie osób fizycznych i podmiotów zbiorowych ró?nego typu. Wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych s? sformalizowane i abstrakcyjne (przez wyodr?bnienie jedynie istotnych cech) modele o zwi?z?ej, jednoznacznej i czytelnej dla odbiorcy strukturze. Modele te mog? by? zapisywane w ró?nej postaci, poczynaj?c od map i planów, przez zestawienia danych, ró?nego typu wykazy,  na informatycznych systemach danych przestrzennych ko?cz?c.

 

Kto tu wreszcie rz?dzi: "Leon? Czy jego dzieci?"

Wpisany przez Administrator sobota, 05 stycznia 2013 13:10
PDFDrukujEmail

Cytat: "Nale?y tylko podkre?li? konieczno?? prawid?owego rozumienia poj?cia „niwelacji satelitarnej”. Wskazana powy?szym przepisem oznacza metod? pomiaru ci?gów niwelacyjnych tj. przeniesienia wysoko?ci z min. dwóch punktów osnowy wysoko?ciowej, a nie wyznaczanie wysoko?ci metod? GPS technik? RTK lub RTN z zastosowaniem modelu geoidy i systemu ASG-EUPOS."

 

Gorzów Wlkp. 05.12.2012r.

STANOWISKO LWINGiK w Gorzowie Wlkp.

b?d?ce prób? wyja?nienia niektórych problemów w stosowaniu metody precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, pomiarowej techniki kinematycznej RTN lub RTK, w ?wietle przepisów rozporz?dzenia MAiC z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko?ciowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 263 z 2011r. , poz. 1572).

 

Minister rozkr?ca ?rubki w Geodezji

Wpisany przez Leszek Piszczek czwartek, 29 marca 2012 06:40
PDFDrukujEmail

Moje do?wiadczenie ?yciowe sk?ania mnie do konkluzji, ?e najlepszy jest taki Rz?d, który z daleka trzyma swoje "?apki" od Gospodarki. Przyczyna jest prosta i oczywista - bo Rz?d to Politycy a nie FACHOWCY. Dlatego te? w?a?nie, Rz?d PiS by? z tego punktu widzenia najlepszy, bo w tej materii, dzi?kuj?c bogu, nie robi? nic . :))

Niestety rz?d Donalda Tuska poczu? wiatr w... i wydelegowa? filozofa ministra sprawiedliwo?ci pana Gowina do rozkr?cania ?rubek na torowisku gospodarki. A to wszystko po to, by by?o taniej, lepiej i szybciej. Gdyby to by?a prawda to pierwszy podda?bym si? "deregulacji" (5 specjalizacji), ale to jest najzwyklejszy zabieg Public Relations. Z tym, ?e ka?de ?rednio rozgarni?te pachole wie, ?e ?rubek z torów kolejki, któr? dosta? od ?w. Miko?aja, nie nale?y wykr?ca? bo b?dzie po zabawie. No tak... pachole to wie, ludzie pracuj?cy w zawodach, które ma si? zamiar zderegulowa? te? wiedz?, ale sk?d ma to wiedzie? polityk, minister i filozof, w jednym?

I dlatego minister – filozof, stoj?cy na czele ministerstwa sprawiedliwo?ci, a nie minister Boni do którego nale?y zwierzchnictwo nad Polsk? Geodezj? i Kartografi?, zapowiada zlikwidowanie sta?u zawodowego oraz pa?stwowego egzaminu sprawdzaj?cego faktyczne kwalifikacje zawodowe i znajomo?? standardów geodezyjno-kartograficznych, w trzech specjalizacjach geodezyjno-kartograficznych.

Pierwsza, to geodezyjne pomiary podstawowe, na których to pomiarach opieraj? si? wszystkie pozosta?e specjalizacje, ba...

   

SIED?MY CICHO...

Wpisany przez Administrator czwartek, 29 marca 2012 00:00
PDFDrukujEmail

 

Na jednym z forów internetowych:

xxx pisze> Wiesz co.... lepiej sied?my cicho i nie u?wiadamiajmy Ministra. Im mniej wie, tym dla nas lepiej....chyba.

yyy pisze> xxx, my?my siedzieli cicho ju? za d?ugo, i z tego siedzenia cicho, mamy takie efekty jakie mamy. Gdyby ju? ponad 10 lat temu tzw. ?rodowisko, a czytaj SGP, protestowa?o przeciw przej?ciu ewidencji gruntów przez Starostów, gdyby protestowano przeciw pomys?om oddania Pa?stwowego przecie? Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na w?asno?? równie? Starostom, to dzisiaj nie mieliby?my tej zapa?ci jak? mamy. Dopiero teraz gdy si?gn?li?my dna, w?a?nie przez tych, którzy uwa?ali, ?e lepiej siedzie? cicho, s? ca?e województwa gdzie prawo stanowi WINGiK i powiatowe S?u?by GiK. Prawda jest taka, ?e Powiaty "odcinaj? kupony" od tego co powsta?o w czasach PRL-u, np. Mapa Zasadnicza, oraz od tego, ?e to My Wykonawcy tak naprawd? utrzymujemy, prawem kaduka, ten Zasób i Ewidencj? w stanie u?ywalno?ci, bo do aktualno?ci to d?uga i kosztowna droga. Tzn. to co Centralna w?adza oraz Powiaty zepsu?y np. numeryczn? map? ewidencyjn?, pogardzaj?c dok?adno?ciami, dokonuj?c byle taniej i szybciej, niekontrolowane kalibracje i wektoryzacje, to teraz my, niby w ?wietle prawa, musimy prostowa? i uzdatnia? podstawowe dane ewidencyjne tak by odpowiada?y standardom, oczywi?cie za w?asne pieni?dze bo Starostów podobno jest nie sta?. Pisze za w?asne pieni?dze, bo ja np. kosztami ustalenia granic przy podzia?ach, nie obarczam Zamawiaj?cych, z obawy bym nie wylecia? z rynku. Tak samo post?puj? wszyscy Geodeci, których znam, bo tak naprawd?, to zwyk?y podzia? na 2 dzia?ki powinien kosztowa? nie mniej ni? 5 tys. z?. A kosztuje ?rednio 1,2 tysi?ca z?, i to te? nie wsz?dzie.

 

Wpisany przez L.Piszczek piÄ…tek, 07 stycznia 2011 20:39
PDFDrukujEmail

Konstytucyjna podstawa

Istot? samorz?du zawodowego - zawodów zaufania publicznego - to przymusowa przynale?no?? do korporacji, skupiaj?cej osoby wykonuj?ce okre?lon? i jednorodn? dzia?alno?? zawodow? osobi?cie, co wyklucza cz?onkostwo osób prawnych. Cele samorz?du to reprezentowanie cz?onków korporacji wobec organów pa?stwa oraz sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu.

„W drodze ustawy mo?na tworzy? samorz?dy zawodowe, reprezentuj?ce osoby wykonuj?ce zawody zaufania publicznego i sprawuj?ce piecz? nad nale?ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.„ (1)

Jak wynika wprost z cytowanego art.17 ust. 1 Konstytucji RP, to dla ochrony interesu publicznego przez sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego mo?liwe jest tworzenie samorz?du zawodowego ale wy??cznie w drodze ustawy.

ARTYKU?Y   =
   

Strona 3 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>