Wpisany przez L. Piszczek poniedziaƂek, 03 listopada 2014 14:18
PDFDrukujEmail

Gazetka Choce?ska

ROMAN NOWAKOWSKI - Wójt Gminy Choce? prezentuje swoiste podej?cie do pracy geodetów. Nasza praca jest traktowana z du?? ostro?no?ci? granicz?c? z zagro?eniem dla lokalnej spo?eczno?ci. Chyba nie trudno domy?li? si? z jakich przyczyn jeste?my tak traktowani. I kto ma za sob? lata praktyki w tak zwanym "terenie" z takim podej?ciem, pe?nym nieufno?ci, spotka? si? nie raz. Niestety to "zas?uga" Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które chocia? powsta?o u schy?ki dekad zwanych "komunistycznymi" to jednak wszelkie "policyjne" przepisy przej??o, i to w niezmienionych formu?ach, z dekretów 1952 r. i z 1956 r. To przecie? w tamtych latach Mierniczy zosta? zamieniony na Geodet? z czysto politycznych przyczyn, a ca?a profesja, która do 1952 cieszy?a si? du?? estym? i poszanowaniem, zosta?a upa?stwowiona. To nie kto inny, tylko ówczesny geodeta parcelowa? maj?tki ziemskie, mierzy? kraj przede wszystkim pod wojskowe mapy topograficzne, i zosta? postrzegany jako przedstawiciel rz?du ds. "ucisku" i "wdra?ania".

A dzisiaj? Czy to nie geodeta dostarcza danych, przewa?nie wbrew swojemu zleceniodawcy, które s? wykorzystywane przez organy podatkowe, nadzór budowlany, tzw. ochron? ?rodowiska itp. Dlatego ja Wójtowi Nowakowskiemu wcale si? nie dziwi?, ?e ostrzega swoich wyborców przed Geodetami...

Arek, dzi?ki za skan notatki.

 

Pikieta pod Sejmem GEODETA PA?DZIERNIK'14

Wpisany przez eljotpi poniedziaƂek, 27 paĆșdziernika 2014 12:14
PDFDrukujEmail

"Pierwszy protest geodetów w III RP za nami. Krytycy powiedz?, ?e by?o ma?o uczestników, wytkn? niemrawy przebieg i kiepska organizacj?." 

 

Ostatni dzwonek PAZDZIERKIK'14

Wpisany przez Administrator poniedziaƂek, 27 paĆșdziernika 2014 11:49
PDFDrukujEmail

Po co protest geodetów pod Sejmem oraz co z niego wynika...

   

Wpisany przez Administrator czwartek, 11 wrzeƛnia 2014 06:35
PDFDrukujEmail

Gdy w Sejmie G?ówny Geodeta Kraju celebrowa? Jubileusz 25-lecia uchwalenia Prawa geodezyjnego i kartograficznego to pod Sejmem zbiera?y si? ju? grupki Kole?anek i Kolegów, którzy w odpowiedzi na internetowy apel przyjechali by uczestniczy? w prote?cie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEST PRZED SEJMEM

Wpisany przez Leszek Piszczek niedziela, 24 sierpnia 2014 08:37
PDFDrukujEmail

9. wrze?nia br. w 25 rocznic? uchwalenia, przez komunistyczny Sejm PRL, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, geodeci postanowili zaprotestowa? przed budynkiem Sejmu przeciwko feudalnemu ustrojowi panuj?cemu od 25 lat w Polskiej Geodezji i Kartografii. Natomiast G?ówny Geodeta Kraju w tym dniu b?dzie organizowa? uroczyste obchody Jubileuszu uchwalenia tej ustawy. Z tej okazji b?dzie konferencja i stosowna wystawa a to wszystko pod opiek? Pani marsza?ek Ewy Kopacz oraz ministra Trzaskowskiego.
Jak mo?na w dzisiejszej rzeczywisto?ci ?wi?towa? uchwalenie prawa powsta?ego dla wzmocnienia pa?stwa socjalistycznego, zarz?dzanego centralnie, opartego na pa?stwowej w?asno?ci ?rodków produkcji? 
Jak mo?na chcie? ?wi?towa? utopijne idee o prowadzeniu pa?stwowej mapy zasadniczej, czy jej zamiennika BDOT500, obowi?zkowo i nieodp?atnie aktualizowanych, nie przez pa?stwowe przedsi?biorstwa bo takowych ju? od 20 lat nie ma, lecz przez prywatne wykonawstwo geodezyjne?

   

Strona 2 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>