REPOZYTORIUM

Wpisany przez Administrator środa, 22 lipca 2015 13:18
PDFDrukujEmail

Interpretacja dotyczy 67 i 68 rozp. ws standardw... z 9 listopada 2011 r. Wykonawca jest upowa?niony do zast?pienia wsp?rz?dnych punktw granicznych bez obliczania odchyle? liniowych gdy pomiary na podstawie, ktrych ujawniono wsp?rz?dne w zasobie oka?? si? gorszej dok?adno?ci. O dok?adno?ci decyduje sposb wykonania pomiaru punktu granicznego oraz jako?? osnowy wykorzystanej do pomiaru.

O dok?adno?ci mwi? warto?ci b??dw ?rednich w tym warto?ci b??dw ?rednich osnowy. Do 1979 r. pomiary by?y wykonywane w oparciu o poligonizacj? techniczn? IV i V klasy (instr. B-III, C-1) w latach 1979-2011 w oparciu o osnow? 3 klasy (G-1) lub osnowy pomiarowej (G-4)...

 

Wpisany przez eljotpi piątek, 12 czerwca 2015 09:48
PDFDrukujEmail

FotoKopie ze starego podr?cznika pt. "URZ?DZENIA ROLNE" z 1966 r. Te archiwalia s? o tyle istotne, ?e przypominaj? co oznacza?o "ustalenie granic" przed rokiem 1989, tzn. przed ustaw? Prawo geodezyjne. Oceniaj?c dzisiaj czy "znak graniczny" mo?emy wznowi? gdy zaistnieje taka potrzeba to musimy wiedzie?, co oznacza? symbol "stabilizacji" (kwadracik) punktu na szkicu z pomiarw przed wej?ciem w ?ycie uPgik. Pod rz?dem dekretu z 1946 r. o rozgraniczeniu gruntw granice ustala?o si? w dwch trybach. W trybie "rograniczenia" i w trybie "wznowienia granic". Tak to nie pomy?ka, w latach 1946 - 1989 to granice si? wznawia?o a nie "znaki graniczne". :)

 

ZARZ?D SGP KRYTYCZNIE O SKUTKACH NOWELIZACJI PGiK

Wpisany przez eljotpi poniedziałek, 12 stycznia 2015 15:11
PDFDrukujEmail

Streszczenie

Zebranie Zarz?du G?wnego SGP w dniu 11 grudnia 2014 r.

W?odzimierz K?dziora: ...na posiedzeniu Komisji Sejmowej przedstawiciele inspekcji nadzoru budowlanego domagali si? prawa do nieodp?atnego udost?pniania im danych pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Witold Radzio: Trzy rozporz?dzenia do ustawy s? w fazie uzgodnie? mi?dzyresortowych, a dwa s? przedmiotem uzgodnie? wewn?trz resortowych. G?wny Urz?d Geodezji i Kartografii wsp?pracuje z sze??dziesi?cioma powiatami co do oceny skutkw nowych uregulowa? ktre do 15 grudnia br. z?o?? opinie i uwagi.

Krzysztof Cisek: tyle narzeka? co obecnie w geodezji nie by?o przez czterdzie?ci lat. Wskaza? na rozgoryczenie geodetw, ktrzy uwa?aj?, ?e Stowarzyszenie jest wsp?odpowiedzialne za zaistnia?? sytuacj? i ktrzy mwi? nie mamy po co by? w SGP, skoro tak si? dzieje.

   

III SAB/Lu 74/14 - Wyrok WSA w Lublinie

Wpisany przez eljotpi poniedziałek, 12 stycznia 2015 14:38
PDFDrukujEmail

Streszczenie

S?d zobowi?zuje starost? do opatrzenia dokumentw przeznaczonych dla podmiotu na rzecz ktrego zrealizowane prace odpowiednimi klauzulami urz?dowymi.

Przepis art. 12b ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stwarza po stronie organu administracyjnego obowi?zek opatrzenia dokumentw przyj?tych do zasobu geodezyjnego,

po pierwsze wpisem do ewidencji materia?w tego zasobu,

a po drugie opatrzeniem dokumentw przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz ktrego wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zrealizowa? te prace, stosownymi klauzulami urz?dowymi.

 

Zarz?d SGP o nowelizacji i samorz?dzie

Wpisany przez eljotpi środa, 07 stycznia 2015 11:29
PDFDrukujEmail

Streszczenie

Zebranie Zarz?du G?wnego SGP z 30 wrze?nia 2014 r.
Miedzy innymi Ludmi?a Pietrzak: "licencja na wykorzystanie ... informacji jest zb?dna. ... Op?ata wnoszona przez geodet?, przed wydaniem mu materia?w z zasobu, powinna by? rycza?towa."
Jerzy Piotrowski: " do Pgik nie przyj?to ?adnych naszych uwag. To czy jest sens nadal uczestniczy? w pracach. "Pyta? co znacz? narady robocze, maj?ce na celu interpretacj? znowelizowanego prawa." "Kolejne pytanie ... posiadania przez pracownikw G?wnego Urz?du Geodezji i Kartografii uprawnie? zawodowych."

   

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>