REPOZYTORIUM

MWINGiK O ANALOGOWEJ MAPIE ZASADNICZEJ

Wpisany przez eljotpi wtorek, 18 listopada 2014 14:31
PDFDrukujEmail

Streszczenie

 

Aktualizacja mapy zasadniczej prowadzonej w postaci analogowej tylko do ko?ca 2013 r. Wobec braku na wi?kszo?ci obszarów prowadzenia mapy zasadniczej w postaci mapy obiektowej dopuszczono do ko?ca roku 2016 mo?liwo?? prowadzenia jej w postaci wektorowej lub rastrowej systematycznie uzupe?nianej danymi wektorowymi. W przypadku niedochowania przez Starostów przepisu art. 53b ust. 1 uPgik i prowadzenia nadal mapy analogowej, aktualizacja tej?e mapy powinna by? wykonywana przez s?u?by powiatowe a nie przez wykonawców.

 

Projekt do konsultacji

Wpisany przez Administrator wtorek, 11 listopada 2014 14:15
PDFDrukujEmail

Projekt rozporz?dzenia ws baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, wersja z 6.11.2014 r.

Uzasadnienie

 

Projekt rozporz?dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,                    poz. 1287, z pó?n. zm.).

Projekt ma na celu okre?lenie zakresu informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegó?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 (BDOT500), a tak?e organizacj?, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udost?pniania BDOT500, jak równie? tworzenia mapy zasadniczej jako standardowego opracowania kartograficznego, maj?c na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasad? interoperacyjno?ci, o której mowa w przepisach

o infrastrukturze informacji przestrzennej, a tak?e konieczno?? harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uregulowania techniczne zawarte w projekcie rozporz?dzenia obejmuj? zakres przedmiotowy zawarty w rozporz?dzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383).

 

Minister Administracji i Cyfryzacji, Sekretarz Stanu W?odzimierz Karpi?ski 17.04.2012 r.

Wpisany przez eljotpi sobota, 18 paĹşdziernika 2014 10:23
PDFDrukujEmail

Streszczenie

Pro?ba PTG o niezb?dne dzia?ania naprawcze. GGK jest centralnym organem administracji rz?dowej, nadzoruj?cym realizacj? polityki pa?stwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadz?cy centarlny zasób, koordynuj?cy dzia?ania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizuj?cych zadania publiczne w dziedzinie geodezji i kartografii. Zak?ada si? utrzymanie obowi?zku zg?aszania prac, rozwa?a si? ustalenie obowi?zków organów SGiK w stosunku do wykonawców oraz procedury z tym zwi?zane. Zak?ada si? by organy by?y obowi?zane do udost?pnienia niezb?dnych do wykonania prac zbiorów danych i materia?ów a tak?e potwierdzania na ??danie wykonawcy zgodno?ci tre?ci dokumentów z danymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych przez organy SGiK. Zak?ada si?, ?e zostanie na?o?ony obowi?zek przekazywania do PZGiK protoko?ów ustalania granic dzia?ek, protoko?y wznowienia znaków granicznych, szkice i dzienniki, cyfrowe zbiory danych wynikowych niezb?dnych do aktualizacji baz danych. 
Zak?ada si?, ?e obowi?zek przekazywania do PZGiK nie b?dzie dotyczy? dokumentów opracowanych przez wykonawców dla zamawiaj?cego niepublicznego analogowych i numerycznych takich jak mapy do celów projektowych i map do celów prawnych a tak?e:
- zobrazowania lotnicze, 
- ortofotomapy cyfrowe wraz z wykorzystaniem do opracowa? tych ortofotomap zbiorami danych geodezyjnych i kartograficznych.
- numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania modelu zbiorami danych geodezyjnych i kartograficznych,
- map o tre?ci standardowych opracowa? kartograficznych.
GUGiK prowadzi dzia?ania analityczne nad nowym systemem op?at. Za?o?enia te b?d? przedmiotem konsultacji ze ?rodowiskiem bran?owym.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu jest niezb?dna dla bezpiecze?stwa ludzi i mienia, sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego oraz dzia?a? planistycznych. Wkrótce powinna zosta? opublikowana norma mi?dzynarodowa ISO 19152 - "Land Administration Domain Model" gdzie sie? uzbrojenia terenu jest cz??ci? katastru nieruchomo?ci.

Z informacji uzyskanych na konferencjach mi?dzynarodowych wynika, ?e polskie rozwi?zania w tym zakresie staj? si? rozwi?zaniami modelowymi, wdra?anymi w innych krajach europejskich.

   

GGK do WINGiK Szczecin 14.10.2013 r.

Wpisany przez eljotpi piÄ…tek, 17 paĹşdziernika 2014 16:49
PDFDrukujEmail

Streszczenie

Gdy dzielona nieruchomo?? ma KW a granice okre?lone s? wiarygodnie ze standardow? dok?adno?ci?, to protokó? przyj?cia granic geodeta sporz?dza jednostronnie. W takim przypadku nie ma obowi?zku przeprowadzania wywiadu terenowego w celu identyfikacji znaków granicznych. Odnosi si? to równie? do przypadku gdy granice dzielonej nieruchomo?ci nie by?y stabilizowane.

 

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 3.06.2014

Wpisany przez eljotpi środa, 15 października 2014 14:59
PDFDrukujEmail

Zastrze?enia budz? przepisy reguluj?ce post?powanie dyscyplinarne w Prawie Geodezyjnym. TK sygn. K 22.00 Gwarancje rozdzia?u II konstytucji znajduj? zastosowanie w post?powaniu dyscyplinarnym. Zasada w?tpliwo?ci ujawnia si? wed?ug jakiego porz?dku prawnego komisje dyscyplinarne b?d? orzeka?, bowiem ustawa tego nie precyzuje. Wydaje si?, ?e intencj? projektodawcy jest kodeks post?powania administracyjnego, tym samym wiele gwarancji, które maj? swoje ?ród?a w konstytucji, jak zasada domniemania niewinno?ci, prawo do obrony znalaz?o si? poz zakresem normowania. Zawody prawnie reglamentowane posiadaj? re?im odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej oparty o model post?powania karnego. Otwiera to pole do kwestionowania rozwi?za? w drodze skargi konstytucyjnej.

   

WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

Strona 2 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>