Wpisany przez eljotpi piÄ…tek, 30 stycznia 2015 09:40

Roboczy projekt statutu OZZG

PDFDrukujEmail

/Projekt roboczy/

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWI?ZKU

ZAWODOWEGO GEODETÓW

 

 

Rozdzia? I

Nazwa, teren dzia?ania, siedziba W?adz Krajowych

 

§ 1

 

Tworzy si? organizacj? zawodow? pod nazw?: Ogólnopolski Zwi?zek Zawodowy Geodetów - zwany dalej Zwi?zkiem.

 

§ 2

 

Terenem dzia?ania Zwi?zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzib? W?adz Krajowych Zwi?zku jest ........................

 

 

 

Rozdzia? II

Postanowienia ogólne

 

§ 4

 

Zwi?zek jest niezale?ny od organów administracji pa?stwowej, partii politycznych, samorz?du zawodowego, stowarzysze? i innych organizacji.

 

§ 5

 

Zwi?zek zrzesza geodetów i pracowników geodezyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (tak?e spó?dzielczej umowy o prac?), jak równie? czerpi?cych ?rodki utrzymania z pracy wykonywanej mi?dzy innymi na podstawie umowy o dzie?o, prekariat 1), prace sezonowe, kontrakty, umowy zlecenia, samo zatrudnienie i inne umowy cywilno-prawne. Cz?onkami Zwi?zku mog? by? tak?e geodeci i pracownicy geodezyjni: bezrobotni, emeryci i renci?ci. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty cz?onkostwa.

 
Wpisany przez Administrator piątek, 12 września 2014 10:38

Z ostatniej chwili

PDFDrukujEmail

Osoby które na zgromadzeniu zadeklarowa?y mo?liwo?? koordynowania dalszego dzia?ania i wpisa?y si? na list? mam ju? spisane w pliku Excelowskim. Brakuje paru emaili bo na pocz?tku wpisywali?my tylko numery telefonów ale to si? uzupe?ni. Dopisa?em te? tych którzy zg?aszaj? si? ju? po prote?cie. Zastanawiali?my si? z Leszkiem jak zorganizowa? dalsze dzia?anie.

Mamy tak? propozycj?, mo?na przedyskutowa?, ?eby na stronie [www.geodeci.org.pl] zrobi? na forum dzia? do dyskutowania o konkretach. W tym dziale trzeba b?dzie si? rejestrowa? z podaniem imienia i nazwiska, po to ?eby unikn?? trollowania niepo??danych go?ci. Nie chodzi oczywi?cie o ograniczanie dost?pu do tej cz??ci ale o uzyskanie mo?liwo?ci weryfikowania osób uczestnicz?cych w dyskusji. Je?li mamy tam podejmowa? decyzje anga?uj?ce nas w powa?ne dzia?ania to nie mo?emy sobie pozwoli? na dezintegrowanie tych dzia?a? przez osoby anonimowe. Tylko tyle.


Je?li Leszek zorganizuje ju? ten element forum dla dalszego dzia?ania i da Nam  zna? to trzeba b?dzie si? tam zarejestrowa?. Nast?pny etap to wybór kilku, mówiono o 5, osób reprezentuj?cych grup? koordynuj?c?. Ilo?? mo?emy sprecyzowa? ju? w trakcie wybierania. Chodzi o to ?eby nie ogranicza? si? na razie w sposób sztuczny. Prosi?em ju? niektóre osoby reprezentatywne dla pewnych regionów ?eby porozumieli si? w tych ?rodowiskach w kwestii wyboru knandydatów ale oczywi?cie jest pro?ba o prowadzenie takich ustale? w ca?ym zainteresowanym gronie. Kiedy wybierzemy ju? ten kilkuosobowy zespó? to oddamy im inicjatyw? do dalszego prowadzenia prac.


Postulaty które umie?ci? ju? na forum Leszek s? propozycj? przygotowan? w zachodniopomorskim, jeszcze przed protestem przed sejmem. Oczywi?cie s? do przedyskutowania i przerobienia. Mamy propozycj? ?eby przygotowa? je w na tym przysz?ym forum, ja bym je troch? okroi? tak ?eby?my ?atwiej osi?gneli porozumienie wokó? nich, i przez naszych reprezentantów da? do podpisania w ca?ej Polsce.

Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej listy z poparciem wybrany zespó? przes?a?by albo jeszcze lepiej przekaza? osobi?cie na r?ce docelowych adresatów. Je?li postulaty mia?by silne poparcie a przy ich podpisywaniu otrzymaliby?my deklaracje uczestnictwa w kolejnym prote?cie to mo?na by takie dzia?anie, wr?czenie postulatów i protest, skoordynowa?. To taka wst?pna propozycja dzia?ania.

Pozdrawiam Radek

 

POPRAWKA!!!

Ma?a zmiana. Do forum dla koordynacji dzia?a? nie trzeba si? rejestrowa?. Leszek sam zak?ada konta i wysy?a powiadomienia osobom z listy.

 

 
Wpisany przez Administrator środa, 10 września 2014 07:32

PROKLAMACJA

PDFDrukujEmail

/projekt/

P R O K L A M A C J A

o powo?aniu

Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Geodetów z 9 wrze?nia 2014 r.

My, polscy geodeci zgromadzeni w dniu 9.09.2014 r, w Warszawie pod Sejmem protestujemy przeciwko aroganckim dzia?aniom centralnej administracji geodezyjnej oraz organów Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku których utrzymywany jest komunistyczny system w wykonywaniu prac geodezyjnych. Szczególnie negatywna jest ostatnia nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, co pot?guje i umacnia rozwi?zania typowe dla ustroju komunistycznego.

Powo?ujemy Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów i wzywamy Rz?d oraz Sejm Rzeczypospolitej do podj?cia rozmów w celu realizacji ni?ej wymienionych postulatów:

  1. Likwidacja obowi?zku zg?aszania prac geodezyjnych i przekazywania bez odszkodowania  wykonanych materia?ów oraz pozbawiania praw do nich, jako niezgodnych z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Odwo?anie ze stanowisk osób obecnie pe?ni?cych funkcj? G?ównego Geodety Kraju i jego zast?pcy, jako realizacj? Protokó?u ustale? w sprawie wniosków i postulatów Mi?dzyzak?adowego Komitetu Strajkowego z Komisja Rz?dow? w Szczecinie z dnia 30.08.1980r, o tre?ci Przyj?to zasad?, aby pracowników niesprawdzaj?cych si? na stanowiskach kierowniczych przesuwa? na ni?sze.
  3. Poda? do wiadomo?ci w ?rodkach masowego przekazu informacj? o utworzeniu si? Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Geodetów 9 wre?nia oraz opublikowa? jego postulaty.
  4. Niezw?ocznie dokona? restytucji instytucji mierniczego przysi?g?ego jako odpowiednika europejskiego publicznie mianowanego mierniczego. Podstaw? tej restytucji powinna by? uchylona przez stalinowskie w?adze komunistyczne, ustawa o mierniczych przysi?g?ych z 1925 roku i obecnie obowi?zuj?ca ustawa o notariacie.
  5. Likwidacja administracyjnego trybu rozgraniczenia, podzia?u nieruchomo?ci i ustania linii brzegu b?d?cej granic? nieruchomo?ci.
  6. Likwidacja finansowania ze ?rodków publicznych Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza ta powinna by? tworzona przez operatorów uzbrojenia podziemnego.
  7. Likwidacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:500 jako nie b?d?cego zadaniem mieszcz?cym si? w obowi?zkach i interesie pa?stwa.
  8. Zmiana przepisów o Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych oraz Ewidencji Cieków i obiektów Mostowych w ten sposób ?e baz? referencyjn? dla tych ewidencji jest Ewidencja gruntów i budynków.
  9. Przywróci? w przepisach prawnych nazw? „Mierniczy” w miejsce wprowadzonego w okresie stalinowskim terminu ”geodeta”.